Paieška

Kardinolas Michael Czerny, SJ Kardinolas Michael Czerny, SJ 

Kardinolas M. Czerny: kartu su vidaus pabėgėliais kurti visuomenės gerovę

Trečiadienį Romoje surengtas virtualus susitikimas Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tema, kuri šiemet ypač skirta valstybių viduje perkeltiems asmenims. Į susitikimo dalyvius kreipėsi kardinolas Michael Czerny SJ, Šventojo Sosto migrantų ir pabėgėlių skyriaus pasekretoris. Skyriaus, kuris veikia Popiežiškosios tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sudėtyje, vadovas yra popiežius Pranciškus. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena nuo 1914 metų Bažnyčioje minima paskutinįjį rusėjo sekmadienį – šiemet rugsėjo 27 dieną.

Migrantų ir pabėgėlių diena suteikia proga atminti žmones, dėl įvairių priežasčių tapusius pažeidžiamais migrantais ir pabėgėliais, susirūpinti jų likimu, užtarti sunkumuose, už juos melstis, bet ir ugdyti didesnį supratimą apie žmonių migravimo privalumus, patikino susitikime kardinolas Czerny.

Jis priminė, kad popiežius šiemet paprašė ypatingą dėmesį paskirti šalies viduje perkeltiems asmenims, kaip pabrėžia popiežiaus žinios Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai tema: „Priverstiniai pabėgėliai – kaip Jėzus Kristus. Priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti šalies viduje perkeltus asmenis.“

Kardinolas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus išsakytą susirūpinimą, jog koronaviruso pandemijos krizė gerokai apsunkino vidaus pabėgėlių padėtį.

Popiežius žinioje parašė: „Atsižvelgdamas į 2020 metus paženklinusius tragiškus įvykius, šią perkeltųjų asmenų temai skirtą Žinią taip pat skiriu visiems tiems, kuriems dėl COVID-19 teko ar vis dar tenka patirti netikrumą, apleidimą, marginalizaciją ar atmetimą“.

Pasak kardinolo Czerny, vidaus pabėgėliai suteikia proga atrasti paslėptą žmonijos pusę ir pagilinti supratimą apie šio pasaulio sudėtingumus. Esame raginami perkeltuose asmenyse susitikti su Viešpačiu. Tai pastoracinis iššūkis, į kurį esame raginami atsiliepti keturiais raktažodžiais iš popiežiaus 2018 žinios Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai: priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti. Be to, popiežius šių metų žinioje kvietė konkretizuoti veiksmus, išvardytus šešiuose punktuose, nurodydamas, kad:

1. Siekiant suprasti reikia pažinti.

2. Reikia tapti artimu, kad būtų galima tarnauti.

3. Siekiant susitaikyti reikia išklausyti.

4. Reikia dalytis, kad galėtume augti.

5. Siekiant skatinti reikia įtraukti.

6. Siekiant statyti reikia bendradarbiauti.

Kardinolas M. Czerny ragino katalikiškų bažnytinių organizacijų ir vienuolinių kongregacijų atstovus, kurie jau vykdo tarnystę vidaus pabėgėlių gerovei, vadovautis ir dalytis vieninga vizija, bendradarbiauti ne tik tarpusavyje, bet ypač su šalies viduje perkeltais asmenimis: „artumas gali paskatinti atidesnį įsiklausymą į jų poreikius, viltis ir svajones, gali paskatinti jų dalyvavimą darant su jais susijusius sprendimus, tai gali būti daroma jiems suprantama kalba ir priimtinu formatu. Vidaus pabėgėliai turėtų galėti dalyvauti, kai svarstoma, kokios apsaugos ir paramos jiems reikia ir kaip ją suteikti, kai planuojami būdai, kaip įgyvendinti su jais susijusius sprendimus, taip pat kai kuriami su vidaus pabėgėliais susiję įstatymai, svarstomos normos ir kuriamos strategijos. Kardinolas pridūrė, jog Vatikano migrantų ir pabėgėlių skyrius su Jėzuitų pabėgėlių tarnyba ir kitomis šioje sferoje veikiančiomis katalikiškomis organizacijoms parengė Pastoracines gaires apie perkėlimo šalies viduje reiškinį, reiškė viltį, kad jos būsiančios naudingos siekiant didesnio bendradarbiavimo vidaus pabėgėlių atžvilgiu.

Kardinolas patikino, kad, nors atsakomybės našta už vidaus pabėgėlius visų prima krenta vietinėms valdžioms, reikia sistemiškai išplėsto požiūrio ir bendrų pastangų. „Visi šios sferos darbuotojai, įskaitant vietinių bažnyčių atstovus, turėtų prisidėti siekiant vidaus pabėgėlių reikalus iškelti iki pasaulinės reikšmės.”

Virtualiame susitikime kardinolas Czerny kalbėjo apie vidaus pabėgėlius ir kaip apie teigiamų permainų šaltinį. Vidaus pabėgėliai gyvena su nepaprastai didele viltimi, ištverme ir tvirtumu. Jų pasiryžimas, įgūdžiai ir talentai atkurti gyvenimus gali būti reikšmingas įnašas, praturtinantis vietines visuomenes, kurios jiems tapo naujaisiais namais. Vietinių gyventojų parama vidaus pabėgėliams gali reikšmingai prisidėti prie visos visuomenės gerovės. Vidaus pabėgėlių poreikių patenkinimas, jų bendruomenių rėmimas ir bendravimas su vietiniais rezidentais gali laiduoti bendruomenės gyvastingumą, atsikūrimą, socialinę sanglaudą, taiką, saugumą ir vystymąsi.

„Būdami artimi mūsų broliams ir seserims vidaus pabėgėliams padėsime atskleisti juose esantį grožį ir talentus. Tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus grožis“, – sakė M. Czerny, Šventojo Sosto migrantų ir pabėgėlių skyriaus pasekretoris. Kardinolas dar kartą pacitavo iš popiežius žinią, skirtą jau šį sekmadienį, rugsėjo 27-ąją, minėsimai Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai:

„Kiekviename iš jų yra Jėzus, kuris, panašiai kaip Erodo laikais, yra verčiamas bėgti, kad galėtų išsigelbėti. Esame pašaukti jų veiduose atpažinti į mus besikreipiančio alkano, trokštančio, nuogo, ligonio, svetimšalio ar kalinio Kristaus veidą (plg. Mt 25, 31–46). Jeigu mes jį atpažįstame, tuomet dėkojame būtent už tai, kad galėjome jį sutikti, mylėti ir jam tarnauti.“ (SAK / Vatican News)

„Priverstiniai pabėgėliai kaip Jėzus Kristus“: siekiant statyti reikia bendradarbiauti
2020 rugsėjo 24, 13:01