Paieška

Vatican News

Sinodas – ėjimas kartu: Šventosios Dvasios vedama apaštalinė tradicija

Amazonijos sinodo dalyviai – nuo Sinodo tėvų vyskupų iki ekspertų ir patarėjų dvasininkų, pašvęstųjų ir pasauliečių – paprašyti vienu žodžiu pasakyti, „kas yra sinodas“, „Vatican News“ video žinioje pasakė: Vyskupų sinodas – tai svajonė, viltis, proga ir susitikimas, dėkingumas, kūrimas kartu, dalyvavimas, įkultūrinimas, įsiklausanti Bažnyčia, viskas artimai susiję.

Vyskupų sinodus apibūdina pati šio žodžio reikšmė: eiti kartu. Katalikų Bažnyčioje tai reiškia visų vyskupų ėjimą su popiežiumi. Pasak popiežiaus Pranciškaus, sinodinis ėjimas kartu yra procesas, kuris prasideda įsiklausymu į Dievo tautos balsą ir tęsiasi įkvėptas ir vadovaujamas Šventosios Dvasios.

Apaštališkojoje konstitucijoje Episcopalis Communio (2018 m.) nurodyta, kad po konsultacijų su tikinčiaisiais į asamblėją susirinkę Sinodo dalyviai pradeda atpažinimo procesą, vieningai siekia sutarimo, grįsto ne žmogiška logika, bet klusnumu Kristaus dvasiai. Jie turi būti atidūs Dievo tautos tikėjimui (sensus fidei) – atskirti tikinčiųjų tikėjimą nuo viešosios nuomonės. Jie perduoda popiežiui savo išvadas, kad jis jomis galėtų remtis vykdydamas Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystę, kuri yra Petro tarnystė. Kai nagrinėjami tikėjimo reikalai, Bažnyčios sutarimas (consensus Ecclesiae) remiasi ne balsų skaičiumi, bet yra vienintelės Kristaus Bažnyčios sielos – Šventosios Dvasios – veikimo vaisius.

Vyskupų sinodo instituciją įsteigė popiežius Paulius VI 1967 metais Didžiojo Sinodo – Vatikano II Susirinkimo – pavyzdžiu. Sukakus dvidešimt penktosioms Vyskupų sinodo metinėms popiežius šv. Jonas Paulius II, nuo įsteigimo dalyvavęs beveik visose Sinodo asamblėjose, pajuokavo, kad „Sinodas nebėra kūdikis, o jau suaugęs jaunuolis, galėtų tuoktis!“

Pavadindamas Sinodą veiksmingu vyskupų kolegiškumo įrankiu, Jonas Paulius II (Karolis Wojtyla) taip pat pripažino, kad šio įrankio veiksmingumą lemia ne tiek vyskupai, kiek Šventoji Dvasia. Pasak Jono Pauliaus II, kolegiškumas visuomet būna visavertis, kai kartu su vyskupais yra popiežius. Ne vien tiktai cum Petro ir sub Petro, o su popiežiumi „viduje“ – paaiškino Jonas Paulius II. Pasak jo, šitaip matome, kad Sinodas išreiškia apaštališkąją tradiciją, pradėtą paties Kristaus, palikusio savo Bažnyčiai nuostabią struktūrą. Sinode matome ir kolegiškumą, ir Petro įpėdinio pirmumą.

Popiežius Benediktas XVI – pirmasis popiežius emeritas, vienintelis gyvas Sinodo steigėjo Pauliaus VI paskirtasis kardinolas, Vyskupų sinodą pavadino kvalifikuota institucija, kuriai pavesta ugdyti tiesą ir pastoracinio dialogo vienybę Kristaus mistiniame Kūne. Kardinolas Ratzingeris, du dešimtmečius ėjęs Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto pareigas, dalyvavo visose Jono Pauliaus II vadovautose Sinodo asamblėjose. Tapęs popiežiumi ir Sinodo pirmininku, Benediktas XVI sušaukė tris generalines ir dvi specialiąsias Vyskupų sinodo asamblėjas, o visų pirma užbaigė pirmtako paskelbtą asamblėją, skirtą Eucharistijai. 2008 metais vadovavo Sinodui, skirtam Dievo Žodžiui ir Bažnyčios misijai, 2012 metais vykusiai asamblėjai, kurios tema buvo evangelizavimas ir tikėjimo perdavimas. Dvi jo sušauktos specialiosios asamblėjos buvo regioninės, viena skirta Bažnyčiai Afrikoje, kita – Bažnyčiai Artimuosiuose Rytuose. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 12, 13:13