Vatican News
Vysk. Marco Mellino, Kardinolų tarybos sekretoriaus pavaduotojas Vysk. Marco Mellino, Kardinolų tarybos sekretoriaus pavaduotojas  (ANSA)

Vyskupo tapatybės kortelė

Vatikano valstybės sekretorius Parolin vyskupui palinkėjo būti vyskupu pagal Kristaus širdį, pamėgdžioti jo paprastumą ir gerumą, būti nuoširdžiu ir dosniu, elgtis ryžtingai ir paslaugiai, kad jam pavesti žmonės jame atpažintų Dievo gailestingumo ir gerumo atspindį.

Šeštadienį, Albos katedroje šiaurinėje Italijoje vyskupu konsekruotas Kardinolų tarybos sekretoriaus pavaduotojas kun. Marco Mellino. Apeigoms vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, jam talkino dar du vyskupai – Marcello Semeraro, Kardinolų tarybos sekretorius ir Marco Brunetti, Albos vyskupas.

Vyskupas Mellino popiežiaus skyrimu tarnystę vykdys Kardinolų taryboje, kuriai pavesta bendradarbiauti su popiežiumi valdant Bažnyčią ir rengiant Romos kurijos reformą. Popiežius asmeniškai pristatė naująjį sekretorių kardinolams tarybos posėdyje gruodžio 10 dieną. Kardinolų taryba po beveik šešerių metų darbo jau baigė rengti ir įteikė popiežiui Pranciškui Kurijos konstitucijos „Pastor Bonus“ (Gerasis ganytojas) reformos projektą, pagal kurį būsimai Apaštališkajai konstitucijai suteiktas laikinas „Praedicate Evangelium“ (Skelbkite Evangeliją) vardas.

Popiežius Pranciškus sveikinimo telegramoje padėkojo vyskupui Mellino už jo ištikimą tarnystę Vatikano valstybės sekretoriate ir palinkėjo, kad jo vyskupiška tarnystė duotų gausių dvasinių krikščionių tautos ugdymo vaisių. Vatikano valstybės sekretorius Parolin vyskupui palinkėjo būti vyskupu pagal Kristaus širdį, pamėgdžioti jo paprastumą ir gerumą, būti nuoširdžiu ir dosniu, elgtis ryžtingai ir paslaugiai, kad jam pavesti žmonės jame atpažintų Dievo gailestingumo ir gerumo atspindį.

„Jėzus visiems mums yra pavyzdys. Reikia įsižiūrėti į jį, juo sekti, jį pamėgdžioti, nors žinome, kad niekad nebūsime tokie tobuli, kaip jis. Turime matyti Jėzų kaip sektina tikslą, kelią ir įkvėpimą, kaip paskatą daryti vis geriau, pasišvęsti visu rimtumu, siekti didžiųjų idealų, o ypatingai siekti kilniausio – šventumo“.

„Negerai, jei kasdienių rūpesčių našta, šimtai darytinų ir spręstinų dalykų, atitraukia mūsų dėmesį nuo šio pirmojo ir pamatinio tikslo – siekti Kristaus. Taikliai vyskupo tarnystę – tarsi vyskupystės tapatybės kortelę – apibūdina naujojo vyskupo pasirinktas šūkis „Mihi vivere Christus“ (Man gyvenimas – tai Kristus)“ – pasakė naujo vyskupo konsekravimo iškilmėje kardinolas Parolin.

Vienas iš numatomų naujojo Kardinolų tarybos nario vysk. Marco Mellino, bažnytinės teisės juristo, uždavinių – suderinti naujosios Apaštališkos konstitucijos projekto pastoracinius aspektus su juridiniais. Šiame darbe jam talkins Popiežiškosios juridinių tekstų tarybos ekspertai. Popiežius, skirdamas vyskupą Mellini Kardinolų tarybos sekretoriaus pavaduotoju, jį taip pat paskyrė Popiežiškoji juridinių tekstų tarybos sekretoriumi.

Kitas kardinolų Tarybos posėdis, iš eilės 28-sis, įvyks 2019 metų vasario 18-20 dienomis. Posėdžiuose paprastai dalyvauja popiežius Pranciškus ir tarybos nariai, kurių ligi šiol, be sekretoriaus, buvo devyni. Kardinolams pasiūlius, popiežius neseniai nusprendė pertvarkyti tarybos darbą, struktūrą ir sudėtį, trims tarybos nariams padėkojo už jų darbą ir pranešė, kad kol kas nenumato vietoj jų skirti naujus narius į Kardinolų patarėjų tarybą.

Pasak Kardinolų tarybos sekretoriaus vysk. Marcello Semeraro tikėtina, kad naujos Apaštališkosios konstitucijos projektas bus patvirtintas per ateinančius 2019 metus ir laikinas dokumento vardas taps nuolatiniu. Kiti tarybos uždaviniai bus dokumento kalbos ir kanoninio turinio redagavimas. Pasak vyskupo Semeraro, būsimos Apaštališkosios konstitucijos „Praedicate Evangelium“ pamatinės gairės remiasi kitu popiežiaus Pranciškaus dokumentu, 2013 metais paskelbtu jo Apaštališkuoju paraginimu „Evangelii gaudium“ (Evangelijos džiaugsmas) apie Evangelijos skelbimą šiandieniniame pasaulyje.

Šiame dokumente popiežius Pranciškus karštai ragina visas bažnytines bendruomenes, taip pat Vatikane, imtis būtinų priemonių žengti pastoracinio ir misijinio atsivertimo keliu, nepalikti dalykų tokių, kokie yra dabar. „Tiesiog administravimo šiandien neužtenka. Visur pasaulyje pereikime į nuolatinį misijos būvį“. Vyskupas Semeraro vienoje konferencijoje kvietė įsidėmėti dokumento 27 punktą, kuriame popiežius dalijasi Bažnyčios atsinaujinimo vizija:

„Svajoju apie apsisprendimą misionieriauti, gebantį perkeisti viską taip, kad Bažnyčios papročiai, stiliai, darbotvarkės, kalba ir kiekviena struktūra taptų tinkamu šiandienio pasaulio evangelizacijos, o ne savęs išsaugojimo kanalu. Struktūrų reformą, kurios reikalauja pastoracinis atsivertimas, reikia suprasti tik šia prasme: kaip stengimąsi, kad visos struktūros taptų misionieriškesnės, kad ordinarinė pastoracija visose srityse būtų platesnė ir atviresnė, kad pastoracinius darbuotojus verstų persiimti nuolatine „iškeliavimo“ nuostata ir taip padėtų pozityviai atsiliepti visiems tiems, kuriems Jėzus siūlo savo draugystę. Kaip Jonas Paulius II sakė Okeanijos vyskupams, „norint, kad Bažnyčia netaptų kokio nors bažnytinio susitelkimo į save auka, bet kurio jos atsinaujinimo tikslas turi būti misija.“

 (SAK / Vatican News)

2018 gruodžio 18, 13:58