Paieška

Garbingasis Dievo tarnas Albino Luciani - popiežius Jonas Paulius I (1978) Garbingasis Dievo tarnas Albino Luciani - popiežius Jonas Paulius I (1978) 

Jono Pauliaus I atminimas: „Neatskilkime nuo šios uolos“

Jėzus apašalui Petrui: „Aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

Romoje rugpjūčio 29 rytą prieš keturiasdešimt metų pasklido liūdna žinia Bažnyčiai ir pasauliui: naktį mirė naujasis popiežius Jonas Paulius I, išrinktas prieš mėnesį vietoj tą vasarą mirusio popiežiaus Pauliaus VI. Antroji 1978 metų konklava, susirinkusi po Jono Pauliaus I, buvusio Venecijos patriarcho Albino Luciani, mirties, jo įpėdiniu išrinko Krokuvos kardinolą Karolį Wojtylą, kuris kaip pirmtakas pasivadino Jonu Pauliumi.

Bažnyčia jau pripažino Albino Luciani – Joną Paulių I gyvenusį šventai, savo žemiškame gyvenime pavyzdingai liudijusį krikščioniškąsias dorybes. Ypač nuolankumo dorybė buvo tarsi kelrodis iš šiaurinės Italijos kilusiam vyskupui, kuris žodį „Humilitas“ („nuolankumas“) įrašė į savo vyskupišką herbą, kai jį konsekravo šv. popiežius Jonas XXIII 1958 metais. 

Krokuvietis šv. Jonas Paulius II savo pirmtako išrinkimo į Apaštalo Petro įpėdinio sostą ir jo mirties dešimtąsias metines paminėjo lankydamasis vyskupijoje, iš kurios kilęs Albino Luciani.

Palinkėjimas vyskupijos kunigams: Būkite pavyzdingi!

Lenkas popiežius 1988 metų vasarą Belluno-Feltre vyskupijoje susitikęs su dvasininkais, juos pavadino Albino Luciani kunigais, kilusiais iš tos pačios kunigijos ir Bažnyčios, kurioje Luciani pajuto kunigo pašaukimą, pasirengė kunigystei ir buvo įšventintas. Jonas Paulius II palinkėjo dvasininkams būti savo bendruomenių „forma gregis“ – pavyzdžiais - pagal ganytojišką popiežiaus Jono Pauliaus I stilių.

Luciani šiandien pakartotų jaunimui: „Neatskilkime nuo šios uolos“ 

Alpių kalnus pamilęs, juose dažnai poilsiavęs lenkas popiežius per susitikimą su Belluno jaunimu priminė vieną iš Albino Luciani labiausiai pamėgtų posakių apie ištikimybę Apaštalui Petrui ir Bažnyčiai. Luciani sakydavęs: „Neatskilkime nuo šios uolos“.

„Žvelgiant į Alpių Dolomitų kalnus labai paprasta pakelti žvilgius aukštyn, kur atsiveria puiki kalnų panorama, tačiau leiskite priminti apie kitą – širdžių –panoramą“, sakė anuomet šv. Jonas Paulius II.

„Tai panorama jaunimo širdžių, atsiveriančių dar aukštesniems horizontams, ne vien kūrinijos, bet tikėjimo, dvasios, antgamtinės tikrovės, susitikimo su Dievu ir pašaukimo panoramai. Popiežius Luciani šiandien jums pakartotų šiuos žodžius, jei jis čia stovėtų: „Neatskilkime nuo šios uolos“.“

Naują epochą Bažnyčios istorijoje pradėję popiežiai: Jonas ir Paulius

Manau, tęsė šv. Jonas Paulius II, kad Luciani, apsispręsdamas pasivadinti savo pirmtakų Jono ir Pauliaus vardais norėjo atminti šiuos du naują epochą Bažnyčios istorijoje pradėjusius popiežius ir ryžosi būti ištikimas, „neatskilti nuo šios uolos“.

Bažnyčiai reikia motiniškos, mergaitiškos ir moteriškos uolos - Marijos

„Brangus jaunime, tęsė lenkas popiežius, neatskilkime nuo dar vienos uolos: Tiesa, Šventasis Raštas taip jos nevadina, tačiau, kaip kalnus sudaro skirtingos uolos, taip ir Bažnyčioje reikia motiniškos, mergaitiškos ir moteriškos uolos - Marijos. Kristaus Motina Mergelė Marija buvo labai tvirta, ypač lemtingu Kryžiaus momentu. Linkiu, neatskilkite nuo šios uolos. Ši uola – tai pirmiausiai Kristus, jo Motina, Petras ir apaštališkoji Bažnyčia“. (SAK / Vatican News)

2018 rugsėjo 29, 11:15