Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus kardinolo Tauran laidotuvėse Popiežius Pranciškus kardinolo Tauran laidotuvėse  (ANSA)

Popiežius Pranciškus dalyvavo kardinolo Tauran laidotuvėse

„Kardinolas Tauran drąsiai tarnavo Šventajai Kristaus Bažnyčiai nepaisant sunkios ligos naštos. Viešpats tepriima šį ištikimąjį tarną į Rojaus šlovę“, sakė Mišių homilijoje kardinolas Angelo Sodano.

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą dalyvavo liepos 5 dieną JAV mirusio kardinolo Jean Louis Tauran laidotuvių Mišiose Šv. Petro bazilikoje. Gedulingoms šv. Mišioms vadovavo Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano, po Eucharistijos šventimo popiežius Pranciškus vadovavo velionio žemiškų palaikų išlydėjimo apeigoms. Kardinolo Tauran amžinojo poilsio vieta bus jo titulinė bažnyčia Romos senamiestyje, šv. Vyskupo ir Kankinio Apolinaro bazilikoje.

Drąsiai tarnavo Šventajai Kristaus Bažnyčiai

„Kardinolas Tauran drąsiai tarnavo Šventajai Kristaus Bažnyčiai nepaisant sunkios ligos naštos. Viešpats tepriima šį ištikimąjį tarną į Rojaus šlovę“, sakė Mišių homilijoje kardinolas Angelo Sodano. Jis prisiminė Evangelijoje Jėzaus paskelbtus krikščionio palaiminimus, kurias vadovavosi kardinolas Jean Louis Tauran:  

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią. Palaiminti romieji. Palaiminti gailestingieji. Palaiminti tyraširdžiai. Palaiminti taikdariai“. Šie palaiminimai visuomet apšviesdavo velionio gyvenimą kaip švytinčios žvaigždės jo gyvenimo kelyje. Todėl šiandien dėkojame Viešpačiui už tai, kad davė mums kardinolą Tauraną ir kartu meldžiame šv. Augustino žodžiais: „Viešpatie, nesiskundžiame, kad jį iš mūsų atėmei, o dėkojame, kad jį mums davei“.

Kardinolas Sodano prisiminė laikotarpį, kai kartu su velioniu ėjo aukštas pareigas Vatikane: Sodano - Vatikano Valstybės sekretorius, o Tauran – Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis.

„Daugelį metų liudijau velionio kardinolo Tauran didingą apaštališką dvasią mūsų abiejų ilgoje tarnystėje Šventajam Sostui. Niekuomet neužmiršiu šio didžiai kilnaus kunigo, vyskupo ir kardinolo, paaukojusio visą gyvenimą tarnystei Šventajam Sostui, Bažnyčiai, o pastaraisiais metais dialogui su visais geros valios žmonėmis“.

Mišiose dalyvavo velionio artimieji

Kardinolo Taurano laidotuvių Mišias koncelebravo daugelis Romos Kurijos kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų, dalyvavo velionio artimieji ir daugelio kraštų ambasadoriai prie Šventojo Sosto.

Kardinolas Tauran, Bažnyčios Kamerlingas, pastaruosius dešimt metų ėjo Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininko pareigas. Velionis trylika metų buvo Šventojo Sosto diplomatijos vadovas, Sekretorius santykiams su valstybėmis. Atsistatydinęs iš pastarųjų pareigų dėl ligos, Tauran keletą metų buvo Bažnyčios vyriausias archyvistas ir bibliotekininkas. Tauran vyskupu konsekravo ir kardinolu paskyrė šv. Jonas Paulius II.

Protodiakonas ir Bažnyčios Kamerlingas

Kardinolas Jean Louis Tauran, būdamas Kardinolų kolegijos Protodiakonas, 2013 metų kovo 13 dieną pranešė Romos miestui ir pasauliui, jog kardinolų Konklava į Apaštalo Petro įpėdinio sostą Romoje išrinko argentinietį kardinolą Jorge Mario Bergoglio, o kovo 19 dieną, naująjį Romos vyskupą ir popiežių Pranciškų pradedantį savo, kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigas, apvilko Paliumi ir įteikė Petro Žvejo žiedą. Kardinolas Tauran 2015 metais buvo popiežiaus paskirtas Bažnyčios Kamerlingu, įpareigotu vadovauti Bažnyčios einamiesiems reikalams laikotarpiu, kai nėra popiežius, jo mirties, arba pasitraukimo iš ganytojo pareigų atvejais. (SAK / Vatican News)

Kardinolo Jean-Louis Tauran laidotuvių Mišios Šv. Petro bazilikoje
2018 liepos 12, 14:44