Paieška

Popiežius: broliai vienuoliai ne mažiau svarbūs už kunigus

Sekmadienį per popiežiaus Pranciškaus Šv. Petro aikštėje vadovaujamas Mišias skelbiami du nauji Bažnyčios šventieji – italas vyskupas, migrantų apaštalas Jonas Krikštytojas Scalabrini ir italų kilmės argentinietis vaistininkas, vargstančiųjų globėjas, brolis salezietis Artemidas Zatti. Dieną prieš kanonizaciją, šeštadienį, popiežius Pranciškus susitiko su šia proga į Romą atvykusiais saleziečiais, jų bendradarbiais ir piligrimais iš šv. Artemido gimtinės Italijoje bei iš Argentinos.

Į kanonizacijos iškilmę atvykusiems piligrimams sakytoje kalboje popiežius paminėjo keturis Artemido Zatti šventumo liudijimo aspektus. Pirmasis aspektas – naujas šventasis buvo migrantas. Jis ir pats buvo migrantas, su šeima 1897 m. atvykęs į Argentiną iš Italijos, ir savo tarnystę artimo labui vykdė įsijungęs į tarnauti migrantams į Argentiną 1875 m. atvykusių saleziečių bendruomenę. Antrasis aspektas – tarnavimas vargstantiesiems. Jis visą savo gyvenimą skyrė ligoniams, apleistiems ir atstumtiems. Ligoninės ir prieglaudos, kurias jis lankė dienomis ir naktimis, buvo jo misijos horizontas. Jis gyveno visiškai atiduodamas save Dievui ir visas savo jėgas pašvęsdamas artimo labui. Trečiasis aspektas – priklausymas saleziečių bendruomenei. Visus savo darbus jis atliko save pavesdamas Švč. M. Marijai – Krikščionių Pagalbai. Visą savo veiklą jis pavedė saleziečių dangiškosios globėjos užtarimui ir nuolat jautė jos artumą. Ketvirtasis popiežiaus paminėtas bruožas yra tas, kad naujas šventasis užtaria pašaukimus. Tai pasakęs, popiežius pasidalijo savo asmenine patirtimi. Kai jis buvo Argentinos jėzuitų provincijolas, susipažinęs su Artemido Zatti istorija, perskaitęs jo biografiją, būtent Artemidą Zatti jis paprašė melsti Viešpatį malonės, kad Jėzaus Draugija turėtų šventų pasauliečių bendradarbių. „Nuo tada, kai pradėjome melsti jo užtarimo, – pasakojo Pranciškus, – jaunųjų talkininkų skaičius labai išaugo; jie buvo drąsūs, darbštūs ir labai pasišventę.“

Popiežius sakė, kad pastarąjį epizodą apie saleziečio brolio užtarimu išaugusius pašaukimus į brolius jėzuitus jis paminėjo tam, kad pabrėžtų brolių pašaukimo svarbą. „Tai mačiau Jėzaus Draugijoje ir žinau, kad tą patį galima pasakyti ir apie saleziečius. Broliai turi ypatingą charizmą, kuri puoselėjama maldoje ir darbe. Jie yra pamaldūs, linksmi ir darbštūs žmonės. Jie neturi jokių nepilnavertiškumo kompleksų, kad nėra kunigai.“

Baigdamas sveikinimą į Artemido Zatti kanonizacijos iškilmę atvykusiems piligrimams popiežius prašė melsti sekmadienį skelbimų naujų šventųjų užtarimo jo, kaip Romos vyskupo, tarnystei. (jm / Vatican News)

Šv. Artemido Zatti gyvenimas (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija)

2022 spalio 08, 13:45