Paieška

Vatican News
Vysk. Alberto Ricardo Lorenzelli konsekravimas Vysk. Alberto Ricardo Lorenzelli konsekravimas  (Vatican Media)

Popiežius: vyskupas, kuris nesimeldžia yra samdinys

Popiežius konsekravo naują vyskupą. Kreipdamasis šeštadienį į naują ganytoją, Čilės sostinės Santjago vyskupą augzilijarą 65 metų Alberto Ricardo Lorenzelli ir į konsekravimo apeigų dalyvius Šv. Petro bazilikoje, popiežius prašė tikinčiųjų priimti šį brolį: „Per vyskupišką tarnystę pats Kristus toliau skelbia išganymo Evangeliją“, – sakė Pranciškus.

Pats Kristus per vyskupo tarnystę toliau pašventina tikinčiuosius tikėjimo sakramentais, per jo tėvystę išugdo naujus Jo Kūno, t. y. Bažnyčios, narius, per vyskupo išmintį ir atsargumą veda Dievo tautą jos žemiškoje piligrimystėje iki pat amžinos laimės.

Popiežius prisiminė ir kvietė įsidėmėti Jėzaus apaštalams pasakytus žodžius: „Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jus niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“ (Lk 10, 16).

Kreipdamasis į naują Čilės Bažnyčios vyskupą popiežius prašė atminti, kad jis buvo išrinktas iš žmonių: „Niekuomet neužmiršk savo šaknų, savo motinos, visos šeimos. Buvai išrinktas tarnauti žmonėms ir paskirtas Dievo reikalams“.

„Vyskupystė yra tarnystės, ne garbės vardas, nes vyskupui skirta labiau tarnauti nei vadovauti. Vyskupas yra tarnas, ganytojas, tėvas, brolis, tačiau  niekada – samdinys“, – pasakė popiežius. Jis taip pat paprašė vyskupo ypatingą dėmesį skirti maldai.

„Skelbk Dievo Žodį, kiekvieną turima tinkama ir netinkama proga. Niekuomet neužmirški, kad pats pirmutinis vyskupo darbas yra malda: taip pasakė  šv. Petras tuomet, kai įkūrė diakonų luomą: „Mums malda ir Žodžio skelbimas“. „Vyskupas, kuris nesimeldžia, yra samdinys“.

Šventasis Tėvas taip pat prašė būti arti ganomųjų Gerojo Ganytojo pavyzdžiu. „Gerasis Ganytojas pažįsta savo avis ir jos Jį pažįsta, dėl jų Jis noriai paaukojo savo gyvybę. Būk arti Dievo tautos, pažink ją, Dievo tautą, iš kurios tu buvai išrinktas“.

Popiežius homilijoje prašė naujo vyskupo mylėti visus jam pavestuosius tėviška ir broliška meile. „Pirmiausiai mylėk savo dvasininkus ir diakonus. Jie yra tavo bendradarbiai. Kunigai ir diakonai yra artimiausi iš artimiausių vyskupo bendradarbių. Būki arti jų. Kai jie tavęs ieško, tesuranda tave tuoj pat, tiesiausiu keliu, be jokių biurokratinių kliūčių“, – prašė per homiliją popiežius.

Šventasis Tėvas taip pat prašė vyskupo Alberto Ricardo Lorenzelli būti arti vargstančiųjų ir visų, kurie negali apsiginti, kuriems reikia dėmesio ir pagalbos. „Ragink visus tikinčiuosius, kad bendradarbiautų šiame apaštališkame įsipareigojime, noriai visus išklausyk.”

Popiežiaus konsekruotas naujas Čilės sostinės Santjago vyskupas augziliaras 65 metų Alberto Ricardo Lorenzelli gimė Argentinoje, yra Saleziečių draugijos narys, buvo įšventintas kunigu Italijoje, yra buvęs saleziečių vyriausiasis inspektorius centrinėje Italijoje, Italijos pašvęstųjų vyrų federacijos vadovas, vyriausias saleziečių inspektorius Čilėje, nuo 2018 metų tarnavo Vatikane, kur vadovavo vietos saleziečių bendruomenei ir ėjo Saugumo tarnybų kapeliono pareigas. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 24, 14:24