Vatican News

Popiežiaus sveikinimas Šiaurės Makedonijos gyventojams

Antradienį, gegužės 7-ąją, popiežius lankysis Šiaurės Makedonijoje. Prieš pat kelionę jis pasiuntė sveikinimą katalikams ir visiems šalies gyventojams.

Brangieji broliai ir seserys Šiaurės Makedonijoje! Šia trumpa žinia norėčiau išsakyti savo džiaugsmą ir meilę jūsų tautai ir katalikų tikinčiųjų bendruomenei. Jūsų šaliai paskelbus nepriklausomybę, Šventasis Sostas užmezgė su ja draugiškus ryšius ir oficialius diplomatinius santykius. Šiandien labai reikia, kad Europoje ir pasaulyje stiprėtų susitikimo kultūra ir brolybė. Aš atvykstu pas jus, norėdamas sėti jų sėklas, būdamas įsitikinęs, kad jos sudygs jūsų žemėje ir duos derlių. Jūsų šalyje gyvena įvairių kultūrų, tautybių ir tikybų žmonės. Gerai žinome, kad ne visada lengva darniai sugyventi. Tačiau verta stengtis, nes mozaikos grožis susideda iš jos spalvų.

Meldžiu, kad šią mano kelionę lydėtų didžios šventosios – Motinos Teresės užtarimas. Ji, šios žemės dukra, gimė Skopje, Dievo malonės dėka tapo drąsia Kristaus meilės misioniere pasaulyje, nešė paguodą ir sugrąžino orumą daugybei didžiausio vargo prislėgtų žmonių.

Brangieji, melskimės už mūsų susitikimą, kad jis padėtų kurti taiką ir visos jūsų tautos gerovę. Telaimina jus Dievas!

2019 gegužės 04, 13:42