Paieška

Vatican News
Pranciškus Lorete Pranciškus Lorete 

Popiežius Lorete pasirašė kreipimąsi į jaunuolius

Popiežius Pranciškus savo Posinodinio apaštalinio paraginimo „Christus vivit – Kristus gyvena“ pasirašymo vieta pasirinko Loretą, nes, pasak jo, Loreto Šventieji namai yra ir „jaunimo namai“. Juose Marija, malonės pilna mergina, nuolatos kalba jaunuolių kartoms, ieškančioms savo pašaukimo. Parašą ant dokumento, kuris bus pristatytas artimiausiomis dienomis, popiežius padėjo po šventųjų Mišių Marijos namelyje. Po jų popiežius ilgokai sveikino jaunuolius, šeimas ir ligonius. Po to kreipėsi į bazilikos aikštėje susirinkusius tikinčiuosius, apie 10 000 žmonių.

Vyskupų sinodas jaunimui, priminė Pranciškus, kalbėjo apie tai, kaip padėti jaunuoliams eiti pašaukimo keliu. Buvo išskirti trys žingsniai. Pirmiausia, Dievo Žodžio ir sumanymo klausymasis. Antra, pašaukimo atpažinimas. Trečia, apsisprendimas. Popiežius pakomentavo kiekvieną iš jų, remdamasi Evangelijos pagal Luką pasakojimu apie Viešpaties apreiškimą, per angelą Gabrielių, Marijai (žr. Lk 1,26–38).

„Nebijok, Marija (...), štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi“, – ištaria angelas Marijai, kuri klausosi. „Tai Dievas visada imasi iniciatyvos pakviesti sekti juo. Kvietimas tikėjimui ir nuosekliam krikščioniško gyvenimo keliui arba specialiam pasišventimui yra diskretiškas, tačiau stiprus Dievo įsiveržimas į jaunuolio gyvenimą, kad pasiūlytų jam savo meilės dovaną. Reikia būti pasiruošusiems klausytis ir išgirsti Dievo balsą, kuris nėra triukšme ir sumaištyje. Jo sumanymas mūsų asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui suvokiamas ne paviršiuje, tačiau pasineriant į gilesnę plotmę, kurioje veikia dvasinės ir moralinės jėgos“, – sakų popiežius Pranciškus. Pasak jo, Dievo Motina kviečia ir jaunuolius nerti į gylį, kad galėtų susiderinti su Dievo veikimu.

Antrasis momentas, būdingas kiekvienam pašaukimui, yra jo atpažinimas. Šį momentą Marija išreiškia tokiais žodžiais: „Kaip tai įvyks?“

Šis klausimas, pasak Pranciškaus, nėra abejonės ar tikėjimo trūkumo požymis. Priešingai, tai troškimas atskleisti Dievo netikėtumus. Marija trokšta suprasti Dievo sumanymo jos gyvenimui poreikius ir atspalvius, kad atsakingiau ir visapusiškiau bendradarbiautų. Toks turi būti kiekvieno mokinio elgesys atsiliepiant į Dievo iniciatyvą: savo sugebėjimų ir nusistatymų gilesnis suvokimas, neišleidžiant iš akių, kad tai Dievas dovanoja ir veikia. Tokiu būdu Viešpaties pakviestųjų sekti Juo Evangelijos keliu mažumas ir skurdas gali virsti Viešpaties turtingumu ir Visagalio galybe.

„Tebūna man, kaip tu pasakei“: šie Marijos žodžiai kalba apie apsisprendimą, trečią pašaukimo kelio etapą. Jos „taip“ Dievo išganymo sumanymui, įgyvendintam per Įsikūnijimą, yra viso savo gyvenimo Jam dovanojimas. Šis „taip“ yra kupinas pasitikėjimo ir pasirengimo Dievo valiai.

„Marija yra kiekvieno pašaukimo modelis ir kiekvienos pašaukimų sielovados įkvėpėja: jaunuoliai, kurie ieško ir klausinėja apie savo ateitį Marijoje gali rasti pagalbininkę suvokti Dievo sumanymą jiems ir jam pritarti“, – sakė Pranciškus.

Popiežius kreipėsi į pranciškonus kapucinus, kurie rūpinasi Loreto šventove, prašydamas toliau stengtis, kad Loretas taptų išskirtine pagalbos vieta pašaukimo ieškantiems jaunuoliams, kad jie būtų priimti, išgirsti ir palydėti savo ieškojime. Šventasis Tėvas taip pat linkėjo, kad Loreto šventovė būtų šeimų ir ligonių namais.

„Mergelė Marija tepadeda visiems, ypač jaunuoliams, eiti taikos ir brolybės keliu, remtis svetingumu ir atleidimu, pagarba kitam ir meile, kuri yra savęs dovana. Mūsų Motina, šviesioji džiaugsmo ir ramybės žvaigžde, dovanok šeimoms, meilės šventovėms, gyvenimo palaiminimą ir džiaugsmą. Marija, kiekvienos paguodos šaltini, padėk ir paguosk esančius išbandyme. Su šiomis intencijomis kartu vienykimės „Viešpaties Angelo“ maldoje“, – sakė popiežius, užbaigdamas savo kalbą. Po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežiaus laukė pietūs ir kelionė atgal į Romą. (RK / Vatican News

Popiežiaus vizitas Loreto Marijos šventovėje
2019 kovo 25, 12:52