Vatican News
Kalėdų Urbi et orbi Kalėdų Urbi et orbi  (ANSA)

Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų žinia Romos miestui ir pasauliui

„Dėkoju, kad esate kartu su manimi šią dieną, kai kontempliuojame Jėzaus gimimu pasirodžiusią Dievo meilę. Ši meilė teskatina darbuotis bendrajam gėriui, teįkvepia daugiau solidarumo, teapdovanoja viltimi“, – sakė popiežius Pranciškus penkioms dešimtims tūkstančių žmonių, Kalėdų šventės vidudienį susirinkusių į Šv. Petro aikštę, ir tikintiesiems visame pasaulyje. Prieš iškilmingą palaiminimą Romai ir pasauliui – Urbi et orbi – popiežius perskaitė Kalėdų žinią.

Brangieji broliai ir seserys, linksmų šventų Kalėdų!

Jums, Romos tikintieji, jums, piligrimai, ir jums visiems visame pasaulyje, kartoju džiugią Betliejaus žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 14).

Kaip piemenis, kurie pirmieji atbėgo prie grotos, ir mus stebina Dievo mums duotas ženklas: kūdikis, suvystytas vystyklais ir paguldytas ėdžiose (plg. Lk 2, 12). Atsiklaupę tyliai jį adoruojame.

Ką gi mums sako šis Kūdikis, gimęs iš Mergelės Marijos? Kokią žinią visiems skelbia Kalėdos? Skelbia, kad Dievas yra Gerasis Tėvas, o mes visi esame broliai.

Šia tiesa remiasi krikščioniškoji žmonijos vizija. Be Jėzaus Kristaus mums padovanotos brolybės mes nesugebėtume kurti teisingesnio pasaulio, o net ir patiems geriausiems mūsų projektams grėstų pavojus tapti bedvasėmis struktūromis.

Linkėdamas džiugių Kalėdų, aš linkiu brolybės, visų tautų ir kultūrų žmonių brolybės. Brolybės tarp žmonių, kurių įsitikinimai skirtingi, bet jie sugeba vieni kitus gerbti ir išklausyti. Brolybės tarp skirtingas religijas išpažįstančių žmonių. Jėzus atėjo atskleisti Dievo veidą visiems jo ieškantiesiems. Dievo veidas buvo apreikštas konkrečiame žmogaus veide. Jis nepasirodė kaip angelas, bet kaip žmogus, gimęs laike ir vietoje. Šitaip, savuoju įsikūnijimu Dievo Sūnus mums sako, kad išganymo kelias – tai meilė, atvirumas, pagarba mūsų žmogiškajam menkumui, kuriuo visi dalijamės, būdami įvairių tautybių, kalbų ir kultūrų, bet tuo pat metu broliai, kuriuos vienija visiems mums bendras žmogiškumas.

Tuomet ir mūsų skirtumai yra ne trūkumai ar grėsmė, bet turtas. Mozaiką kuriančiam menininkui juk geriau turėti daugiau spalvotų akmenėlių, o ne mažiau. To mus moko ir šeimos gyvenimas: broliai ir seserys esme skirtingi, ne visada sutariame, tačiau mus jungia nenutraukiami ryšiai, o tėvų meilė padeda mums vieniems kitus mylėti. Tas pat galioja ir žmonijos šeimai, kurios tėvas yra Dievas – mūsų brolybės pamatas ir jėga.

Kalėdos tepadeda mums atrasti tuos brolybės ryšius, kurie sieja mus, žmones, ir vienija tautas. Tapadeda izraeliečiams ir palestiniečiams atkurti dialogą ir eiti taikos keliu, užbaigti jau daugiau kaip septynis dešimtmečius trunkantį konfliktą, draskantį Šventąją Žemę, kurią Viešpats pasirinko, kad joje  mums parodytų savąjį meilės veidą.

Kūdikis Jėzus tepadeda mylimai kenčiančiai Sirijai atrasti brolybę po pastarųjų ilgų karo metų. Tarptautinė bendruomenė ryžtingai tesiekia politinio sprendimo, kuris padėtų įveikti susiskaldymą, šališkus interesus, idant sirų tauta, ypač priverstieji palikti savo gimtuosius namus ir ieškoti prieglobsčio svetur, galėtų sugrįžti ir taikiai gyventi savo tėvynėje.

Galvoju apie Jemeną, su viltimi, kad tarptautinės bendruomenės tarpininkavimo dėka pasiektos paliaubos pagaliau atneštų geresnius laikus daugybei vaikų ir visiems gyventojams, iškankintiems karo ir nelaimių.

Galvoju apie Afriką, kur milijonams žmonių, išvarytų arba priverstų bėgti iš namų, reikia humanitarinės pagalbos ir aprūpinimo maistu. Dieviškasis Kūdikis, Taikos kunigaikštis, tenutildo ginklus ir visam žemynui tepažadina naują brolybės aušrą, telaimina pastangas visų, kas siekia susitaikinimo politiniame ir visuomeniniame gyvenime.

Kalėdos tesustiprina brolybės ryšius Korėjos pusiasalyje, tepadeda ir toliau eiti vienybės keliu, siekti sprendimų, kurie skatintų vystymąsi ir gerovę.

Dabartinis Kalėdų metas tepadeda Venesuelai atkurti santarvę ir teskatina visus visuomenės narius broliškai siekti šalies pažangos, padėti silpniausiems gyventojų sluoksniams.

Gimęs Viešpats teatneša geresnius laikus mylimai Ukrainai, trokštančiai sulaukti vis dar vėluojančios tvarios taikos. Tik taika ir pagarba visų tautų teisėms leis atsitiesti po patirtų kančių ir atkurti oraus gyvenimo sąlygas visiems piliečiams. Esu artimas to regiono krikščionių bendruomenėms ir meldžiuosi, kad jos sugebėtų užmegzti broliškus ir draugiškus tarpusavio santykius.

Kūdikio Jėzaus akivaizdoje brangiosios Nikaragvos gyventojai tesupranta, kad jie yra broliai, teneviešpatauja susiskaldymas ir nesantaika, bet visi tesiekia susitaikinimo ir kartu tekuria šalies ateitį.

Trokštu priminti tautas, kurios kenčia dėl ideologinės, kultūrinės ir ekonominės kolonizacijos, iš kurių atimama laisvė ir tapatybė, kurios kenčia badą ir neturi švietimo ir sveikatos apsaugos struktūrų.

Atsimenu mūsų seseris ir brolius, kurie švenčia Kalėdas sudėtinguose kontekstuose, apsupti priešiškumo, ypač ten, kur krikščionių bendruomenės sudaro pažeidžiamas ir  negerbiamas mažumas. Viešpats jiems ir visoms mažumoms tesuteikia malonę gyventi taikoje, tebūnie gerbiamos jų teisės, ypač religijos laisvė.

Šaltį kenčiantis Kūdikėlis, kurį šiandien kontempliuojame ėdžiose, tesaugo viso pasaulio vaikus  ir visus silpnus, pažeidžiamus, atstumtus žmones. Viešpaties gimimas visus teapdovanoja taika ir paguoda, visi tesijaučia vieno dangaus Tėvo mylimais vaikais, tegyvena kaip broliai.

Popiežius Pranciškus: linkiu brolybės
2018 gruodžio 25, 13:36