Paieška

Vatican News
Mišios sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje Mišios sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje   (Vatican Media)

Paskelbti septyni nauji Katalikų Bažnyčios šventieji

Mišių homilijoje popiežius kvietė sekti naujų šventųjų gyvenimo pavyzdžiu, primindamas, kad Jėzus yra radikalus. Jis viską duoda, tačiau ir prašo visko, visiškos meilės ir nepadalytos širdies. Negalime atsilyginti trupiniais arba tam tikru meilės procentu. Viskas arba nieko.

Sekmadienį, aukodamas mišias Šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus paskelbė septynis naujus šventuosius. Katalikų Bažnyčios šventaisiais paskelbti du vyskupai – popiežius Paulius VI ir arkivyskupas kankinys Oskaras Arnulfas Romero Galdamezas, du italai kunigai – Pranciškus Spinelli ir Vincentas Romano, dvi vienuolės – vokietė s. Marija Kotryna Kasper ir ispanė s. Kūdikėlio Jėzaus Teresė Nazarija Ignacė March Mesa ir pasaulietis italas Nuncijus Sulprizio.

Septynis palaimintuosius popiežiui pristatė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Giovanni Angelo Becciu, kuris, lydimas palaimintųjų byloms vadovavusių postulatorių, paprašė Šventąjį Tėvą juos skelbti šventaisiais.

Popiežius Pranciškus perskaitė kanonizavimo formulę, kuria septyni palaimintieji skelbiami šventaisiais, ir nurodė įrašyti jų vardus į šventųjų sąrašą, kad būtų pamaldžiai gerbiami visoje Bažnyčioje kartu su visais šventaisiais.

Mišių homilijoje popiežius kvietė sekti naujų šventųjų gyvenimo pavyzdžiu, primindamas, kad Jėzus radikalus. Jis viską duoda, tačiau ir prašo visko, visiškos meilės ir nepadalytos širdies. Negalime atsilyginti trupiniais arba tam tikru meilės procentu. Viskas arba nieko.

Mūsų širdys yra kaip magnetas, pasiduodantis meilės traukai. Pagalvokime, kurioje  mes pusėje. Jėzus kiekvieną iš mūsų, taip pat visus kartu kaip keliaujančią Bažnyčią  klausia: ar tenkinsimės būti Bažnyčia, kuri tik skelbia gerus įsakymus ar sutiksime būti Bažnyčia – nuotaka, kuri myli savo Viešpatį?

Jėzus šiandien kviečia sugrįžti prie džiaugsmo šaltinių, prie susitikimo su juo, drąsiai apsispręsti paskui jį sekti, kažko kažko atsisakyti, kad eitume jo keliu. Tai kelias, kuriuo ėjo visi šventieji.

Taip darė Paulius VI, sekdamas apaštalo, kurio vardu pasivadino, pavyzdžiu. Jis savo gyvenimą skyrė Kristaus Evangelijai ir, kaip apaštalas Paulius, žengė per naujas sienas, tapdamas jo skelbimo ir dialogo liudytoju, į kitus atsigręžusios, nutolusius matančios ir vargstančiaisiais besirūpinančios Bažnyčios pranašu. Paulius VI per vargus ir nesusipratimus aistringai liudijo radikalaus sekimo Jėzumi grožį ir džiaugsmą. Jis, kaip ir Susirinkimas, kurio sumanus vairininkas jis buvo, šiandien mus dar kartą kviečia gyventi pagal visiems mums skirtą pašaukimą – visuotinį pašaukimą į šventumą . Ne dalinės priemonės, bet šventumas.

Popiežius paminėjo ir kitų naujų šventųjų gyvenimų pavyzdžius. Paminėjo arkivyskupą kankinį Romero, kuris atsisakė pasaulio saugumo, net savo saugumo, aukojosi pagal Evangeliją ir glaudėsi prie vargstančiųjų ir savo tautos, visa širdimi atsidavęs Jėzui, broliams ir seserims. Tą patį galima pasakyti apie Pranciškų Spinelli, Vincentą Romano, Mariją Kotryna Kasper, Kūdikėlio Jėzaus Teresę Nazariją Ignacę ir Nuncijų Sulprizio, šventą jaunuolį, kuris buvo drąsus, nuolankiai sutiko Jėzų kančioje, tyloje ir visiškai pasiaukodamas.

Popiežius prašė Viešpatį malonės, kad sugebėtume sekti šių naujų šventųjų pavyzdžiu.

Mišias su popiežiumi Pranciškumi koncelebravo daug kardinolų, arkivyskupų, vyskupų ir kunigų. Šventojo Tėvo vadovautose Mišiose dalyvavo valstybinės, vyskupijų ir vienuolijų delegacijos iš Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Salvadoro, Čilės ir Panamos. Ispanijos delegacijai vadovavo karalienė Sofija, Kenterberio arkivyskupijos delegacijai – buvęs Kenterberio arkivyskupas Rowan Williams. Labai gausios buvo piligrimų grupės iš Salvadoro ir Italijos, ypač iš Milano arkivyskupijos, taip pat Italijos katalikų darbininkų asociacijos atstovų iš visos Italijos grupė. Popiežius Mišių pabaigoje visiems padėkojo ir kartu su visais dalyviais sukalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą.

Šeštadienį, kanonizavimo apeigų išvakarėse, popiežius Pranciškus aplankė savo pirmtaką popiežių emeritą Benediktą XVI jo namuose, „Mater Ecclesiae“ vienuolyne. Popiežių Benediktą kardinolu paskyrė popiežius šv. Paulius VI paskutinėje savo konsistorijoje 1977 metais. Popiežius Benediktas XVI 2012 m. gruodžio 20 d. patvirtino dekretą dėl popiežiaus Pauliaus VI herojiškų krikščioniškų dorybių. (SAK / Vatican News)

Popiežius paskelbė septynis naujus šventuosius
2018 spalio 14, 12:35