Paieška

Popiežius Palermo katedroje Popiežius Palermo katedroje 

Popiežius Sicilijos kunigams ir vienuoliams: švęsti, palydėti, liudyti

Šeštadienį po pietų, tęsdamas vienos dienos vizitą Sicilijoje, popiežius Pranciškus aplankė Palermo Šv. Kajetono parapiją, kurioje tarnavo mafijos nužudytas kankinys palaimintasis kun. Giuseppe Puglisi ir namus, kuriuose jis gyveno. Popiežius taip pat trumpai stabtelėjo ir pasimeldė toje vietoje, kur kunigas buvo nušautas. Netrukus po to Palermo katedroje prasidėjo susitikimas su kunigais ir pašvęstaisiais.

„Šį rytą visi kartu šventėme palaimintojo Pino Puglisi minėjimą, sakė popiežius. Dabar norėčiau su jumis pasidalinti mintimis apie tris kunigystės aspektus, kurie gali mums padėti tarti mūsų besąlygišką „taip“ Dievui ir broliams“.

Pirmasis aspektas – švęsti, celebruoti. Aukodamas Mišias kunigas taria Eucharistijos įsteigimo žodžius: „Imkite ir valgykite, tai mano kūnas, už jus atiduodamas“. Šie žodžiai negali likti ant altoriaus, bet turi nusileisti į žmonių gyvenimą. Šie žodžiai – tai kiekvienos kunigo gyvenimo dienos programa. „Imkite ir valgykite, tai mano kūnas“ – kasdien su Jėzumi šiuos žodžius tarkime broliams. Popiežius paminėjo ir kitus kunigo tariamus  šventus žodžius:  „Aš tau atleidžiu tavo nuodėmes“. Kunigas, sakė popiežius, yra dovanos ir atleidimo žmogus. Jam svetimos nuoskaudos, jis nebijo sunkumų, jis blogiu neatsako į blogį. Kunigas visiems skelbia ir liudija Jėzaus ramybę, gerumą, gailestingumą. Jis visada pasiruošęs atleisti, nes ir Dievas, kunigo tarnystės dėka, visiems atleidžia.

Antras žodis – „palydėti“. Tai iš tiesų labai svarbus bruožas, privalomas mūsų dienų ganytojams. Turime būti tarnai ir ganytojai, įkūnijantys Gerojo Ganytojo artumą žmonėms. Pastarasis bruožas labai svarbus ir seserų vienuolių pašaukime. Bažnyčia yra motina ir jos vykdoma palydėjimo misija privalo turėti ir moterišką veidą.

Trečias visų kunigų ir pašvęstųjų misiją charakterizuojantis bruožas turi būti liudijimas. Tai mūsų visų pareiga, nes gyvenimo pavyzdys labiau įtikina negu žodžiai. Palaimintojo kunigo Puglisi akivaizdoje prašykime malonės kaip jis liudyti Evangeliją: be baimės, dienos šviesoje, tarp žmonių, kliaujantis vieninteliu turtu – Dievo meile.  (JM / VaticanNews)

Kunigas ne valdo, bet tarnauja
2018 rugsėjo 15, 17:23