Paieška

Vatican News
Popiežiaus kalba žurnalistams lėktuve Popiežiaus kalba žurnalistams lėktuve  (ANSA)

Popiežius grįžo iš ekumeninės piligrimystės. Spaudos konferencija lėktuve

Ketvirtadienio vakarą baigėsi vienos dienos popiežiaus kelionė į Ženevą. Parskridęs, dar tą patį vakarą, popiežius užsuko į Didžiąją Švč. M. Marijos baziliką padėkoti Dievo Motinai. Skrendant iš Ženevos į Romą, nors kelionė truko tik apie pusantro valandos, įvyko tradicinis susitikimas su žurnalistais.

Turime išmesti iš mūsų žodyno žodį „prozelitizmas“, sakė Pranciškus lėktuve vykusios trumpos spaudos konferencijos metu. Popiežius džiaugėsi, kad visi susitikimai – su Šveicarijos Konfederacijos prezidentu ir su Pasaulinę Bažnyčių tarybą sudarančių krikščionių bendruomenių lyderiais – buvo laibai nuoširdūs, neformalūs, šilti. Popiežius sakė, kad Ženevoje sutiktiems Bažnyčių lyderiams, kaip ir Katalikų Bažnyčiai, labai rūpi jaunimo ateitis. Šis klausimas keltas jau ir ankstesniuose bendruose susitikimuose. Popiežius paminėjo, kad ir į pasirengimus Romoje vyksiančiam Sinodui jaunimo klausimams, buvo įtraukti ir kitų krikščionių bendruomenių atstovai.

Komunija nekatalikui sutuoktiniui

Spaudos konferencijoje lėktuve paliestas ir Vokietijoje pastaruoju metu keltas Komunijos nekatalikui sutuoktiniui klausimas. Vokietijos Vyskupų konferencija parengė gairių dokumentą, tačiau jis, Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektui paprašius, nebuvo paskelbtas. Popiežius visų pirma paaiškino, kad buvo su juo suderintas kongregacijos prefekto arkivyskupo Ladaria laiškas, kuriame buvo prašyta neskelbti Vokietijos Vyskupų konferencijos parengto dokumento. Kanonų teisės kodeksas numato kai kuriuos ypatingus atvejus kada nekatalikas sutuoktinis gali priimti Komuniją ir kad sprendimas priklauso vietos vyskupui. Šio klausimo kėlimas į Vyskupų konferencijos lygmenį reikštų, kad norima sukurti naują plačiau galiojančio normą. Dėl to buvo nuspręsta paprašyti vokiečių vyskupų, kad neskelbtų dokumento vyskupų konferencijos lygmeniu ir buvo pažadėta, jog bus parengtas paaiškinamasis dokumentas, kuris padės kiekvienam vietos vyskupui geriau vykdyti Bažnyčios teisės jam suteikiamą atsakomybę.

Migracija

Kita spaudos konferencijos tema – migracija, migrantų ir pabėgėlių priėmimas. Reikia padėti nuo karų ir bado bėgantiems žmonėms ir pagalbos teikimas turi vadovautis keturiais kriterijais – priimti, palydėti, aprūpinti ir integruoti – pagal migrantus priimančių šalių galimybes. Kartu reikia ir kovoti nelegalios migracijos organizuotojais, su prekiautojais žmonėmis, sakė popiežius, atkreipdamas dėmesį į prekiautojų žmonėmis žiaurumą, kalėjimus ir stovyklas, kuriose laikomi žmonės atskirti nuo šeimų. Vyriausybės turėtų susitarti tiek dėl trumpalaikių veiksmų, atsiliepiant į migracijos iššūkį, tiek dėl ilgalaikės politikos, kuri šalintų migracijos priežastis. Popiežius padėkojo Italijai ir Graikijai už parodytą dosnumą ir svetingumą, taip pat paminėjo daug žmonių priglaudusias Turkiją, Libaną, Jordaniją. Palietęs migracijos iš Pietų į  Šiaurės Ameriką klausimą, popiežius pasakė: „palaikau tų šalių vyskupų poziciją“. (JM / VaticanNews)

Popiežiaus spaudos konferencijos lėktuve ištrauka
2018 birželio 22, 12:12