Vatican News

Popiežius Ženevoje. Malda už krikščionių vienybę

Ketvirtadienio rytą prasidėjo popiežiaus Pranciškaus ekumeninė piligrimystė į Ženevą, kurios tikslas – kartu su Pasauline Bažnyčių taryba paminėti jos įsikūrimo 70-ąsias metines.

Ženevos oro uoste popiežių pasitiko Šveicarijos Konfederacijos prezidentas, šalies vyskupai ir dviejų Šventojo Sosto atstovybių vadovai – nuncijus Šveicarijoje ir nuolatinis atstovas JTO žinybose Ženevoje. Oro uosto terminalo valstybinio protokolo salėje  įvyko oficialus popiežiaus ir prezidento susitikimas. Tuo pat metu kai popiežius Pranciškus kalbėjo su prezidentu Alainu Berset, gretimoje salėje vyko Vatikano Valstybės sekretoriaus susitikimas su Šveicarijos užsienio reikalų ministru, dalyvaujant abiem nuncijams.

Popiežiaus atvykimas į Ženevą

Po oficialių protokolinių susitikimų su Šveicarijos valstybės atstovais, Pasaulinės Bažnyčių tarybos būstinėje Ženevos miesto centre įvyko pirmas iš dviejų šventinių ekumeninių renginių – ekumeninis maldos susitikimas. Šia proga skaitytoje maldoje – kalboje popiežius komentavo susitikimo pradžioje skambėjusius šv. Pauliaus laiško galatams žodžius: „Gyvenkite Dvasia. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią“ (Gal 5,16.25).

Gyvenimas – kelionė

Kelionė, sakė Pranciškus, tai metafora labai tiksliai išreiškianti žmogaus gyvenimo prasmę. Žmogaus širdis kažko vis trokšta, skatina eiti pirmyn, siekti vis naujų tikslų. Kelionė reikalauja disciplinos, pastangų, kantrybės, užsigrūdinimo. Turime atsisakyti daugelio galimų kelių ir rinkti tą vieną, kuris veda į tikslą. Dievas nuo pat pradžių mus kviečia keliauti. Pirmiausiai jis pašaukė Abraomą. Panašiai leidosi į kelionę Mozė, Petras, Paulius ir visi Viešpaties bičiuliai. Kilniausią pavyzdį mums davė Jėzus, kuris atėjęs į pasaulį keliavo kartu su žmonėms. Ir Jis pats yra mums Kelias. Grįžęs pas Tėvą jis mums atsiuntė savo Dvasią, kad mes turėtume jėgų keliauti jo nurodyta kryptimi, kad darytume tai ko Paulius mus paršo – kad gyventume Dvasia.

Gyventi Dvasia

Jei būti žmogumi - tai keliauti, tuomet užsidarymas savyje reiškia savo žmogiškojo ir juo labiau krikščioniškojo pašaukimo išsižadėjimą, sakė Pranciškus. Alternatyva keliavimui pagal Dvasią, gyvenimui Dvasia, sako Paulius, yra „pasidavimas kūno geismams“ (Gal 5,16).  Ką tai reiškia? Reiškia gyventi pagal egoizmo logiką, eiti ne ten kur Dievas mus veda, bet kur patys norime. Apaštalo Pauliaus mus ragina atmesti supasaulėjimą ir gyventi Dvasia, visada rinktis tarnavimą ir atleidimą, eiti per istoriją nuolatos girdint svarbiausią įsakymą: mylėk artimą kaip save.

Ekumenizmas – „nuostolis“ dėl Kristaus

Istorijos eigoje krikščionys susiskaldė nes jų bendruomenių gyvenimą užvaldė pasaulio dvasia – labiau paisyta savo, o ne Kristaus norų. Dėl to Dievo ir žmogaus priešui nebuvo sunku mus išskirti. Taip pat ir praeityje vykę bandymai atkurti vienybę buvo pasmerkti nesėkmei, nes jie vadovavosi pasaulio logika. Ekumenizmas, - sakė popiežius, - tai keliavimas vykdant Jėzaus valią, klausant Šventosios Dvasios ir neužsidarant savyje.

Kartais priekaištaujama, kad tokia kelionė nuostolinga, nes neginami savosios bendruomenės interesai, dažnai susiję su etnine priklausomybe, su konsoliduotais  papročiais. Tačiau, sakė popiežius, reikia pirma rinktis Kristų, o ne Apolą ar Kefą; pirma priklausyti Kristui, o tik po to būti žydais ar graikais; priklausyti Viešpačiui, o ne kairiesiems ar dešiniesiems. Žiūrint pasaulio akimis, rinktis Evangeliją gali atrodyti nuostolinga. Šia prasme Ekumenizmas yra nuostolingas užmojis. Tačiau tai evangeliškas nuostolis, nes Juk Jėzus sako: „Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“ (Lk 9,24).

Šiandien krikščionis dalijantys skirtumai, sakė Pranciškus, tai joks pasiteisinimas. Jau dabar galime kartu keliauti gyvendami Dvasia, galime kartu melstis, evangelizuoti, tarnauti. Šis bendras keliavimas turi aiškų tikslą – vienybę.

Malda už krikščionių vienybę

Maldos momentas baigėsi visų kartu kalbėtu Tikėjimo išpažinimu ir „Tėve mūsų“. Skambėjo ir neseniai švęsto Gailestingumo jubiliejaus himnas. Po šio pirmojo susitikimo ir maldos, popiežius aplankė šalia Ženevos, irgi prieš septynis dešimtmečius įkurtą, Bossey institutą – ekumeninę teologinės formacijos mokyklą. Po pietų Pranciškau laukė antras apsilankymas Ženevos ekumeniniame centre ir susitikimas su Pasaulinę Bažnyčių tarybą sudarančių Bažnyčių ir bendruomenių atstovais. (JM / VaticanNews)

2018 birželio 21, 12:26