Vatican News
Popiežiaus Pranciškaus audiencija Misijų draugijų nacionaliniams vadovams Popiežiaus Pranciškaus audiencija Misijų draugijų nacionaliniams vadovams  (Vatican Media)

Popiežius: ne parduodame prekę, bet skelbiame Dievą

Neeilinio Misijų mėnesio 2019 metų spalį tikslas – sužadinti didesnį tikinčiųjų supratimą apie misijas „ad gentes“ ir naujomis pastangomis siekti Bažnyčios gyvenimo ir pastoracijos misionieriško atsinaujinimo.

Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su Misijų draugijų nacionaliniais vadovais, pastarosiomis dienomis dalyvavusiais Popiežiškųjų misijų draugijų Generalinėje asamblėjoje. Popiežius daug dėmesio skyrė asamblėjoje diskutuotam pasirengimui neeiliniam Misijų mėnesiui 2019 metais ir pranešė Misijų mėnesiui parinktą temą: „Gavusieji krikštą ir siuntimą: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“.

Šventasis Tėvas audiencijos dalyvius kvietė nebijoti skirti visas pastangas asmeniniam ir Bažnyčios struktūrų misionieriškam atsivertimui. Būtent to siekė Popiežiškųjų misijų draugijų steigėjai, įkurdami apaštalo Petro įpėdiniams tarnaujančią draugiją.

Mums visuomet reikia atsinaujinti: reikia širdies, darbų, organizacijų atsinaujinimo, nes priešingu atveju, tapsime muziejumi. Turime atsinaujinti, kad netaptume muziejumi, sakė popiežius.

Tema, parinkta Misijų mėnesiui „Gavusieji krikštą ir siuntimą: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ primena, kad siuntimas į misiją yra pašaukimas, kuris glūdi Krikšte ir įpareigoja visus krikštytuosius. Misija yra siuntimas dėl išganymo, kuris skatina tiek siunčiamojo, tiek adresato atsivertimą, nes mūsų gyvenimas Kristuje yra misija.

Mes patys esme misija, nes esame komunikuojama Dievo meilė, esame Dievo šventumas, skurtas pagal jo paveikslą. Misija – tai mūsų pačių ir mūsų pasaulio pašventinimas, vykstantis nuo pat sukūrimo. Todėl mūsų krikšto misionieriškumas tampa liudijimu šventumo, kuris dovanoja pasauliui gyvybę ir grožį.

Atnaujinti Popiežiškąsias misijų draugijas – reiškia rimtai ir drąsiai rūpintis kiekvieno asmens ir Bažnyčios kaip šeimos ir bendruomenės šventumu. Pagrindinis rūpestis tebūna mokinių misionierių gyvenimo šventumas. Kad bendradarbiautume pasaulio išganyme, turime jį mylėti, turime būti pasirengę paaukoti gyvenimą Kristaus, vienintelio pasaulio išganytojo, tarnystei. Mes neparduodame prekės, prozelitizmui čia nėra vietos; mes komunikuojame gyvenimą: Dievą, jo dievišką gyvenimą, jo gailestingą meilę, jo šventumą!

Šventoji Dvasia mus siunčia, palydi ir įkvėpia: Ji yra misijos autorė. Ji veda Bažnyčią pirmyn, ne mes! Ir ne Popiežiškosios Misijų draugijos. Galime savęs paklausti, ar leidžiame Šventajai Dvasiai mus įkvėpti, o gal stengiamės Ją prisijaukinti, uždaryti narvelyje, visokiose pasaulietinėse struktūrose, dėl kurių Popiežiškąsias Misijų draugijas suvokiame kaip įmonę, kaip mums priklausančią, Dievo laiminamą, bendrovę? Ne, taip negali būti, sakė popiežius. Turime savęs klausti: ar leidžiu Jai veikti, ar uždarau ją narve? Ji, Šventoji Dvasia, atlieka viską, o mes teesame Jos ir pasaulio, kuriame turime darbuotis, tarnai.

Popiežius atkreipė dėmesį, kad tuo pačiu metu, kai Bažnyčioje 2019 metais bus švenčiamas Misijų mėnuo, Vatikane posėdžiaus Vyskupų Sinodo asamblėja Amazonijos klausimais. Šventasis Tėvas išreiškė viltį, kad dviejų renginių sutapimas padės žvelgti į Jėzų Kristų sprendžiant pietinės Amerikos regiono problemas ir iššūkius, padės atnaujinti evangelinę tarnystę tame regione gyvenantiems vyrams ir moterims.

Misijų draugijų nacionaliniai vadovai pentadienio pavakare Šv. Petro bazilikoje dalyvavo Tautų evangelizavimo kongregacijos prefekto kardinolo Fernando Filoni aukotose Šventosiose Mišiose.

Apie ketinimą skelbti neeilinį Misijų mėnesį popiežius Pranciškus pranešė prieš metus minit Pasaulinę misijų dieną. Kalbėdamas spalio 22 dieną į Šv. Petro aikštę vidudienio maldai susirinkusiems maldininkams popiežius priminė popiežius Benedikto XV apaštališkąjį laišką „Maximum illud“.

„Neeilinio Misijų mėnesio 2019 metų spalį tikslas – sužadinti didesnį tikinčiųjų supratimą apie misijas „ad gentes“ ir naujomis pastangomis siekti Bažnyčios gyvenimo ir pastoracijos misionieriško atsimainymo“, sakė 2017 metų spalio 22 dieną popiežius Pranciškus.

„Visus raginu gyventi misijos džiaugsmu liudijant Evangeliją aplinkoje, kurioje kiekvienas gyvena ir dirba. Tuo pačiu, esame pašaukti nuoširdžiai, konkrečia parama ir malda palaikyti misionierius, išvykusius skelbti Kristų tiems, kurie Jo dar nepažįsta“.

Popiežius tą pačią dieną pasiuntė laišką už Bažnyčios misijas „ad gentes“ atsakingos dikasterijos vadovui, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektui kardinolui Fernando Filoni. Laike popiežius kardinolui pavedė rūpintis būsimo neeilinio Misijų mėnesio rengimu, ypatingą dėmesį skiriant pasirengimui vietinėse Bažnyčiose, pašvęstojo gyvenimo institutuose ir apaštališkojo gyvenimo draugijose. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 01, 16:11