Paieška

Popiežius: kiek žalos daro blogas pavyzdys!

Kiek daug žalos padaro ganytojai, kurie viena sako, o kita daro, kurie savo gyvenimu neliudija to, ką skelbia, elgiasi nenuosekliai, „šizofreniškai“, kalbėjo popiežius antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Šią dieną Mišių metu skaitytoje Evangelijos pagal Morkų ištraukoje pasakojama, kaip Jėzus Kafarnaumo sinagogoje išvarė netyrąją dvasią iš apsėsto žmogaus. Visi stebėjosi, nes Jėzus mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai, pastebi evangelistas.

„Kas gi yra ta galia, kurią turi Jėzus? Tai Viešpaties stilius, tai dieviškąją galią turinčiojo būdas, kurį matome jo elgsenoje, su kuriuo jis mokė ir gydė. Jis tai turėjo savo viduje ir žmonės tai matė išorėje, jo darbuose, girdėjo jo žodžiuose.  Žmonės matė Jėzaus nuoseklumą, visišką atitikimą tarp to, ką jis skelbė ir ką darė.“

Rašto aiškintojai – priešingai. Jie nesielgė nuosekliai. Jėzus įspėjo tautą, kad nesektų jų pavyzdžiu, kad darytų tai, ko jie moko, bet nedarytų to, ką jie daro, kalbėjo Pranciškus. „Žodis, kuriuo Jėzus nusako tą nenuoseklumą, tą jų „šizofrenišką“ elgesį, yra veidmainystė. Šį kaltinimą girdime ne kartą. Atsiverskime Evangelijos pagal Matą dvidešimt trečiąjį skyrių ir pamatysime, kaip griežtai Jėzus smerkia veidmainiaujančius žmonės. Veidmainiauja tie, kurie primeta savo valdžią kitiems, taip pat ir sielovados srityje, kurie elgiasi nenuosekliai.“

Pasak Pranciškaus, Dievo tauta mato ganytojų nenuoseklumą, puikiai sugeba atskirti ir supranta, kas ko vertas, tačiau būdama nuolanki ir romi, ji pakenčia ir netinkamus ganytojus. „Dievo tauta supranta skirtumą tarp asmens galios ir patepimo malonės. „Kodėl gi tu eini išpažinties pas šitą ar aną kunigą?“ „Per tą kunigą aš nuodėmes išpažįstu Dievui. Jis man Jėzus“ Tai ir yra Dievo tautos išmintis. Ji pakenčia nenuoseklius, neištikimus ganytojus, tuos, kurie elgiasi kaip Jėzaus smerkiami Rašto aiškintojai.  Daug nenuoseklumo matome ir tarp kitų krikščionių: sekmadieniais jie dalyvauja Mišiose, o po to gyvena kaip pagonys. Žmonės mato ir sako: „Tai nuoseklumo stoka, tai papiktinimas“. Kiek daug žalos daro tokie nenuoseklūs, neliudijantys krikščionys. Kiek žalos daro nenuoseklūs, šizofreniškai besielgiantys, neliudijantys ganytojai!“  (JM / VaticanNews)

2020 sausio 14, 15:15
Skaityk viską >