Paieška

Kard. George Pell Kard. George Pell 

Australijos teismas atmetė kard. Pello apeliaciją

Australijos Viktorijos valstijos Aukščiausiasis teismas nepriėmė kard. George’o Pello pateikto apeliacinio skundo ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo kardinolas buvo nuteistas šešerių metų kalėjimo bausme.

Kardinolo Pello pateiktą apeliacinį skundą svarstė trijų teisėjų taryba. Balsavimo metu vienas teisėjas pritarė, kad apeliacija būtų priimta, du balsavo už jos atmetimą. Dabar nuteistasis per 28 dienas dar gali pateikti apeliaciją Australijos Aukščiausiajam teismui.

Vatikano spaudos salė trečiadienį paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad Šventasis Sostas, gerbdamas Australijos teismus, priima domėn sprendimą atmesti kardinolo George’o Pello apeliaciją. Laukiant kitų būsimų teisinės procedūros veiksmų, primenama, kad kardinolas visą laiką sakėsi esąs nekaltas ir kad jis turi teisę pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam teismui. Šia proga Šventasis Sostas, kartu su Bažnyčia Australijoje, pakartotinai išreiškia savo artumą seksualinių nusikaltimų aukoms ir patvirtina pasiryžimą bausti nusikaltusius dvasininkus. Panašaus turinio pareiškimus paskelbė ir Australijos vyskupų konferencija bei Sidnėjaus ir Melburno vyskupai (šioms dviem vyskupijoms anksčiau yra vadovavęs kardinolas George Pell). Pareiškimą paskelbė taip pat nuteistojo kardinolo atstovas. Jis pakartojo, kad kardinolas yra nekaltas.

Už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteistas kardinolas George Pell yra viena svarbiausių pastarųjų dešimtmečių Katalikų Bažnyčios Australijoje figūrų. Jis gimė 1941 m. Australijoje. 1966 m. Romoje buvo įšventintas kunigu. 1987 m. paskirtas Melburno vyskupu augziliaru ir 1996 m. – arkivyskupu. 2001 m. jis tapo Sidnėjaus arkivyskupu. 2003 m. buvo paskirtas kardinolu. 2008 m. jo vadovautoje Sidnėjaus vyskupijoje vyko Pasaulio jaunimo dienos.

Kardinolas George Pell nuo 2013 m. buvo vienas iš kardinolų popiežiaus patarėjų tarybos narių, aktyviai dalyvavo vykdant Romos kurijos reformą. 2014 m. jis buvo paskirtas Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefektu, tačiau 2017 m. gavęs popiežiaus leidimą paliko Vatikane einamas pareigas ir grįžo į Australiją, kad galėtų gintis nuo jam pateiktų kaltinimų. Australijoje kardinolui Pell’ui buvo iškeltos dvi bylos: vienoje jis pripažintas kaltu, o kita byla dėl įrodymų stokos buvo nutraukta. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 21, 11:11