Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (rugpjūčio 20 d.)

Visą savaitę tęsėsi Žolinės atlaidai Pivašiūnuose ir Krekenavoje, Švč. M. Marijos žemiškojo gyvenimo pabaigą ir išaukštinimą danguje šventė daugelis Lietuvos parapijų.

Krekenavos parapijos klebonas ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas portale „Jūsų Panevėžys“ pažymėjo šiemetinių atlaidų akcentą, Aukštaitijos metų paminėjimą. Šiemetinių atlaidų temai parinkti senosios maldos žodžiai „Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja“ įrašyti ir bazilikoje esančios Marijos – Aukštaitijos Karalienės – 1901 m. pastatytos skulptūros papėdėje. Atlaidų programoje pažymimi ir Seimo paskelbti šv. Juozapato Kuncevičiaus metai. Buvo skaitoma paskaita apie kankinį arkivyskupą šv. Juozapatą, švenčiama graikų apeigų katalikų liturgija.

Pivašiūnuose per Žolinės iškilmę drauge minėta palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio gimimo 150 metų sukaktis.

Marijos Ėmimo į dangų iškilmės Mišiose Pažaislyje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sakė: „Tai, kad Dievo Motina Mergelė Marija buvo paimta į dangų kyla iš jos vienybės su Kristumi. <...> Žmogus, kuris vienijasi su Dievu priimdamas Jį į savo širdį , žengia į dangų jau šioje tikrovėje“.

Dienraštyje „Bernardinai.lt“ apie teologinę Mergelės Marijos Ėmimo į dangų reikšmę mintimis dalijasi kun. dr. Ramūnas Norkus, paliudijęs taip pat asmeninį ryšį su mylima dangiškąja Motina, lydėjusia kunigystės pašaukimo kelyje. Straipsnyje pažymima, kad iš Mergelei Marijai pašvęstų Lietuvos bažnyčių daugiausia, net 36 bažnyčios dedikuotos Mergelės Marijos Ėmimo į dangų titulu. Kunigas aptaria taip pat liaudiškojo pamaldumo tradicijas, susijusias su Žolinės švente. Pasak jo, žmonių atsinešami į bažnyčią subrendę žolynai Marijos Ėmimo į dangų iškilmėje simboliškai žymi Marijos dvasinę brandą, kurios meldžiame ir mes patys sau. Kaip žolynai mus apdovanoja savo vaisiais, lygiai taip meldžiame dieviškų malonių sau, kuriomis buvo apdovanota Dievo Sūnaus ir visų mūsų dangiškoji Motina.

Kitame „Bernardinai.lt“ straipsnyje kun. Robertas Urbonavičius rašo apie skirtingus akcentus Vakarų ir Rytų Bažnyčioje švenčiant vieną iš seniausių ir gražiausių Marijos švenčių: lotyniškoji tradicija šią šventę vadina Ėmimu į dangų, o graikiškoji – Užmigimu. Nors skirtingai vadinamas, švenčiamas slėpinys džiaugsmingai liudija Kristaus Prisikėlimu laimėtą pergalę prieš mirtį. Per Mariją Viešpats mums parodė, kas laukia Jo mokinių.

Marijos Ėmimo į dangų slėpiniu pažymėtas ir seserų asumpcionisčių vienuolijos pavadinimas. „Bernardinai.lt“ dienraščiui apie šią kongregaciją, jos dvasingumą ir misiją pasakoja šios vienuolijos Europos provincijos vyresnioji ses. Danguolė Gervytė RA. Pasak jos, Marija mums yra kelrodė į Jėzų. Prisikėlime mes irgi patirsime savo assumptio versiją, o dabar gyvename nuojauta, kad tikroji realybė yra Dieve.

Laikraštyje „XXI amžius“ plačiai aprašomas Ariogaloje, Dubysos slėnyje vykęs 33-asis tradicinis tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis, į kurį susirinko apie du tūkstančiai dalyvių. Jis prasidėjo šventine eisena nuo Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, po vėliavų pakėlimo ceremonijos ant specialios pakylos aukotos Mišios, joms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius. Vyskupas Saulis Bužauskas homilijoje pasitelkė Jono Krikštytojo pavyzdį iš dienos liturginio skaitinio: jis nedarė jokių kompromisų matydamas neteisybę, skriaudą, nuodėmę, blogį, jautė pareigą perspėti tuos, kurie netinkamai elgėsi. „Mylėti laisvę ir ją ginti reiškia labai stipriai rizikuoti“, – sakė vyskupas. Po mišių vyko meninė programa, kalbėjo politikai, visuomenininkai, svečiai iš kitų šalių. Buvo paskelbtos dvi rezoliucijos: dėl karo Ukrainoje ir dėl nusikalstamos Lietuvos komunistų partijos veiklos.

Kitame „XXI amžiaus“ straipsnyje rašyta apie Musninkų Švč. Trejybės bažnyčioje vykusius Atsimainymo atlaidus, kurių metu buvo paminėtas ten klebonavusio ir palaidoto signataro kun. Alfonso Petrulio 150 metų gimimo jubiliejus. Šventę organizavęs Musninkų klebonas kun. Marius Talutis džiaugėsi daugybės žmonių talka, leidusia parengti net tris parodas, meninę programą, agapę. Pirmą kartą įteikta Nepriklausomybės akto signataro kun. Alfonso Petrulio premija. Pirmuoju laureatu tapo medžio drožėjas, restauratorius Juozas Kalinauskas.

Edita Smetonaitė rašo apie Užulėnyje vykusią tradicinę Smetoninių šventę, minint 149-ąjį prezidento Antano Smetonos gimtadienį. Šio krašto žmones pradžiugino ir tai, kad Kristaus Atsimainymo šventėje Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje primicijų Mišias aukojo užulėnietis Vilius Valionis, išvakarėse įšventintas kunigu Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

Laikraštyje „XXI amžius“ taip pat rašyta apie pirmąjį rugpjūčio šeštadienį Prienuose vykusią Vilkaviškio vyskupijos „Motinos maldoje“ grupelių kasmetinę šventę.

Lietuvos katalikių moterų draugijos Pasvalio skyriaus narės rugpjūčio pradžioje šventė Šeimininkių dieną. Nutarta visoje Lietuvoje rengti Šeimininkių dieną pirmą sekmadienį po globėjos šventosios Mortos minėjimo. Pasvalietėms buvo pristatyta naujoji Lietuvos katalikių moterų draugijos pirmininkė Joana Pribušauskaitė.

Vilkaviškio vyskupija praneša apie praėjusį savaitgalį Šiluvoje vykusį Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių ir jų šeimų susitikimą, kuriame bendryste džiaugėsi ne tik suaugusieji, bet ir šeimų vaikai. Susirinkusius liudijimu stiprino Žanas ir Lina Talandžiai.

Vilniaus arkivyskupija praneša, kad, teologijos mokslų biblistikos srities daktarė, Ingrida Gudauskienė paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore. Vilniaus Šv. Juozapo teologijos institutas yra Popiežiškojo Laterano universiteto filialas Lietuvoje. Šiame institute vykdoma teologijos studijų programa, jame studijuoja Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijų klierikai.

Kastantas Lukėnas

2023 rugpjūčio 20, 11:43