Paieška

Vilnius Vilnius 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (birželio 18 d.)

Gedulo ir vilties dienos renginius šiemet papildė pal. Teofiliaus Matulionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ aplankė lietuvių bendruomenes Niujorke ir Toronte. Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus kvietimu arkivyskupas Gintaras Grušas lankėsi Stambule. Daug kur švęsti šventojo Antano atlaidai.

Kastantas Lukėnas

Gedulo ir vilties dienos renginius šiemet papildė pal. Teofiliaus Matulionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas. Kaišiadorių katedroje iškilmingoms Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič. Homilijoje jis kvietė sekti palaimintojo Teofiliaus pavyzdžiu ir ragino: „Neleiskime, kad tikėjimo sėkla, pasėta mūsų širdyse, mirtų iš baimės ar taptų nevaisinga dėl neveiklumo, bet kad sudygtų ir duotų vaisių mūsų gyvenime“. Po Mišių Kaišiadorių sielovados centre vyko konferencija, kurioje pal. Teofiliaus mokymo bei liudijimo šviesoje svarstytos šeimos ir gyvybės apsaugos, ypač dvasinio įvaikinimo temos.

Išvakarėse švenčiant Marijos dieną Šiluvos šventovėje taip pat minėtos pal. Teofiliaus Matulionio 150-osios gimimo metinės. Jo kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis ta proga sakytoje katechezėje atskleidė Palaimintojo dvasinį ryšį su Šiluva, priminė jo brangintą pasiaukojimą Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Interneto svetainėje „Teofilius.lt“ kviečiama į birželio 22-ąją numatytą pal. Teofiliaus gimimo jubiliejų Alantoje, kur jis buvo pakrikštytas. Kviečiama drauge su parapijiečiais dalyvauti piligriminėje kelionėje ir pasimelsti birželinėse pamaldose prie kryžiaus Palaimintojo gimtajame Kudoriškio kaime. Po Mišių Alantos dvare vyks „Teofiliaus Matulionio fondo“ organizuojama konferencija ir knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ pristatymas.

Birželio „Artumoje“ pateikiamas pokalbis su neseniai pasirodžiusios knygos „Teofilius Matulionis. Laiškai“ sudarytoju Vaidotu Žuku. Jis pasakoja apie kruopščiai rengtą unikalų leidinį ir dalijasi mintimis: kokį ganytoją galime pažinti per knygoje skelbiamus laiškus, kas šiandien juose įkvepia ir padrąsina.

Palaimintasis taip pat paminimas gegužės pabaigoje prasidėjusio trečiojo sakralinės muzikos festivalio „Su palaimintuoju Teofilium“ koncertais.

Užsienio lietuvių sielovados feisbuko paskyroje pranešama apie ypatingą šventę Niujorko Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje: Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės dieną vaikai priėmė Pirmąją Komuniją, jaunuoliams suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, Niujorko ateitininkai davė įžodį. Užsienio lietuvių sielovada besirūpinantis arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ drauge su kun. Valdemaru Lisovskiu lankėsi pas Bruklino vyskupą Robert J. Brennan. Šiuo metu Niujorke yra dvi bažnyčios, kuriose aukojamos Mišios lietuvių kalba. Lietuviams patarnauja iš Lietuvos atvykęs kunigas Valdemaras Lisovskis.

Praėjusią savaitę LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ susitiko su Toronto arkivyskupu Francis Leo. Arkivyskupas L. Virbalas pristatė naujam šiemet pradėjusiu eiti pareigas Toronto arkivyskupui savo veiklą, priminė, kad iki šiol užsienyje gyvenančiais tautiečiais rūpinosi Toronte dirbęs prelatas Edmundas Putrimas. Kalbėta apie lietuvių parapijas ir bendruomenes Toronto arkivyskupijoje: Prisikėlimo parapiją, kurioje darbuojasi pranciškonai, ir Lietuvos kankinių parapiją bei Gerojo Ganytojo misiją Wasaga Beach mieste.

Vilniaus arkivyskupija praneša, kad praėjusią savaitę Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus kvietimu arkivyskupas Gintaras Grušas lankėsi Stambule ir dalyvavo ortodoksų Švč. Trejybės iškilmėje. Patriarchas Baltramiejus džiaugėsi reikšmingais žingsniais, vedančiais į vis didesnę dviejų seseriškų Bažnyčių vienybę. Jis taip pat su dėkingumu prisiminė savo apsilankymą Vilniuje, dėkojo už pagalbą Konstantinopolio egzarchato dvasininkams sudarant jiems galimybę švęsti Dieviškąją Liturgiją.

Šią savaitę daug kur švęsti šventojo Antano atlaidai. Šio populiaraus šventojo paveikslas iš Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios puošia ir šio mėnesio maldyno „Magnificat“ viršelį. Ses. dr. Kotrynos Indrės Šurkutės OSB straipsnyje aptariamas šis paveikslas ir jame perteikiama žinia, skelbianti Eucharistijos malones ir kviečianti garbinti Viešpatį, esantį Švenčiausiame Sakramente.

Marius Jonutis „Bernardinai.lt“ straipsnyje primena, kad mums įprasta šventojo pamokslininko ir stebukladario vardo forma – šv. Antanas Paduvietis – jo gimtojoje Portugalijoje skamba kitaip. Straipsnyje „Šv. Antanas – Paduvietis ar Lisabonietis“ rašoma apie liaudiškojo maldingumo apraiškas Portugalijoje.

Popiežiškojo pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, jėzuitas kun. Mindaugas Malinauskas SJ plačiau aiškina apie birželio mėnesio popiežiaus visuotinės maldos intenciją „Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė rimtai įsipareigotų panaikinti kankinimus ir užtikrintų paramą aukoms ir jų šeimoms.“

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija mini Šv. Jokūbo piligrimų kelio Lietuvoje dešimtmetį. Proginiame straipsnyje aprašomi šios asociacijos veiklos barai, tarp jų svarbiausias – jau aštuntą kartą vykstanti Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė.

Šiaulių rajone prasidėjo jau šeštą vasarą vykstantis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio globojamas koncertų ciklas „Muzikinės bažnyčių naktys“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje rašyta apie Lietuvos evangelinėse bažnyčiose besilankančius pastorius, aktyviai palaikančius ir teisinančius Rusijos vykdomą karą Ukrainoje. Katalikų teologas Gabrielius Klimenka šį reiškinį susieja su platesniu kontekstu: iš panašių šaltinių dažnai plinta įvairiopa dezinformacija, pseudomoksliniai mokymai ir ezoterika. Apie šiuos keistus vizitus, „vilkus avių kailyje“ rašoma Rasos Baškienės straipsnyje.

Krikščioniškuose portaluose ir LRT.lt skelbti nekrologai atsisveikinant su dr. Ramune Jurkuviene, mokslininke ir visuomenininke, nevyriausybinių organizacijų nare, įkvepiančiu gyvenimo liudijimu ir darbu siekusia tobulinti šeimos politiką Lietuvoje. Laikraštyje „XXI amžius“ skelbiamas straipsnis, skirtas Ramunės Butkevičiūtės-Jurkuvienės tėvo, politinio kalinio, pogrindžio spaudos leidėjo, gydytojo Povilo Butkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms.  

Šeštadienį Kauno arkivyskupijoje pasipildė nuolatinių diakonų būrys. Arkikatedroje bazilikoje diakonų šventimai suteikti arkivyskupijos Caritas vadovui Arūnui Kučikui ir teisininkui, bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariui Martynui Vasiliauskui.

2023 birželio 18, 12:43