Paieška

Vyskupas Darius Trijonis Vatikano radijuje 2018 m. Vyskupas Darius Trijonis Vatikano radijuje 2018 m. 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (rugpjūčio 7 d.)

Kunigystės meno mokė vyskupas: liepos 31-rugpjūčio 3 d. Telšių vyskupijos kunigai dalyvavo rekolekcijose, kurias vedė Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Darius Trijonis.

Rekolekcijos vyko Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Kaip informavo portalas „laikmetis.lt“, tai jau antroji šiemet Telšių vyskupijos kunigų grupė, atliekanti kasmetines rekolekcijas. „Menas būti kunigu“ – taip pagrindinę visų rekolekcijų temą pristatė vyskupas ir kalbėjo apie kunigystės tapatybės atsiskleidimą per įvairias sielovados sritis. „Kunigas nėra vien liturginių ar teologinių dalykų žinovas, bet visų pirma kunigas turi būti susitikimo su Dievu ir su žmonėmis specialistas, puoselėjantis tokio susitikimo kultūrą.“

Portalas „bernardinai.lt“ tęsia straipsnių ciklą apie kardinolo S. Tamkevičiaus pašaukimą, publikuota septintoji dalis „Didžiųjų išbandymų išvakarėse“.

Monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame „Didžiosios kovos“ apygardos partizanų parke vyko tradicinė Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė, kurios metu vyko renginys, skirtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 50-mečiui paminėti, pranešė Ukmergės laikraštis „Gimtoji žemė“. Mišias šia proga koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius, kardinolai Audrys Juozas Bačkis, Sigitas Tamkevičius, vyskupai ir kunigai.

„Sinodinis kelias atvėrė taip reikalingos diskusijos Bažnyčioje perspektyvą. Diskusijos, kuri kyla iš nuoširdžios pagarbos pašnekovui, ir tęsiasi, jei suvokiame, kad pašnekesys abipusiškai praturtina, ugdo Bažnyčią ir duoda išganingų vaisių“, – „Bernardinai.lt“ iš „Artumos“ perpublikuoja kunigo Romualdo Dulskio pamąstymą.

Paskutinę liepos savaitę popiežius Pranciškus praleido Kanadoje. Atgailos piligrimyste pavadinta kelionė visų pirma buvo skirta susitikti su Kanados čiabuviais, atsiprašyti už Bažnyčios narių jiems padarytas skriaudas. Apie Šiaurės Amerikos čiabuvių kultūrą ir jos pamokas – pokalbis su tėvu Antanu Saulaičiu SJ „Didžiausia čiabuvių dovana mums būtų bendruomeniškumas“ portale „bernardinai.lt"

Lenkijos lietuvių portalas „Punskas.pl“ informavo, kad rugpjūčio 1–3 d. Punsko parapijoje, Lenkijoje, prie pat Lietuvos sienos, lankėsi senovines kantičkines giesmes giedantis jaunimas iš Vilniaus. Jis atvyko ne tik pagiedoti per šv. Mišias Punsko ir Vidugirių bažnyčiose, bet svarbiausia – išmokti krašto giesmių, kad jos neišnyktų.

Tauragės kultūros centro portalas rašė apie rugpjūčio 3 d. suėjusias kunigo Jono Gedvilos gimimo 100-ąsias metines. Būdamas jaunas kunigas jis patyrė sunkią lagerininko dalią šiaurės Rusijos anglių kasyklose. Nors Tauragės mieste kunigas Jonas Gedvila klebonavo tik trejus metus, tačiau paliko neišdildomą pėdsaką parapijiečių širdyse. Kunigo rūpesčiu Tauragės bažnyčioje dažnai pamokslaudavo Lietuvoje tada gerai žinomi kunigai disidentai: Sigitas Tamkevičius, Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Vincentas Vėlavičius. Tauragės kraštas buvo tapęs dvasinio neginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai židiniu ir paramos centru, žadinančiu viltį laisvos Lietuvos rytojumi.

Airijos lietuvių kapelionas kun. Egidijus Arnašius Tauragės kultūros centro portalui pasakojo, kad kunigas Jonas Gedvila nuolat pasakodavo apie Fatimos stebuklo reikšmę, lyg tarp kitko paminėdamas, kad jei Fatimos Dievo Motinai kantriai melsimės už Rusijos atsivertimą, tai to atsivertimo vaisius ragaus ir Lietuva. „Būdami vaikai ir žvelgdami į Fatimos Marijos paveikslėlius ir girdėdami monsinjoro pasakojimus apie piemenėlių nepaprastą vaidmenį tame stebukle jutome, kad nors mes esame tik maži vaikai, bet mūsų malda irgi gali būti svarbi Dievo akyse meldžiant Lietuvai laisvės stebuklo. Neprabėgo nė dešimt metų, kai visa tai išsipildė su kaupu!“, – rašo kunigas E. Arnašius.

2022 rugpjūčio 07, 11:58