Paieška

Šv.. Vincentas Paulietis Šv.. Vincentas Paulietis  

Šv. Vincento dvasinė šeima kviečia į pasaulinį suvažiavimą

Vincentiečiai kviečia savo dvasinės šeimos lyderius į pasaulinį suvažiavimą tema „Melstis, svajoti ir bendradarbiauti vargšų tarnystėje“. Į nuotoliniu būdu rugsėjo 16 ir 17 dienomis rengiamą suvažiavimą kviečiami 162 pasaulio kraštuose ir visuose žemynuose gyvuojančių vincentiečių kongregacijų ir asociacijų, turinčių per 4 milijonus narių, vadovai.

Vincentiečiai ir jiems prijaučiančios organizacijos pagal šv. Vincento Pauliečio charizmą jau daugiau kaip keturis šimtmečius gelbsti vargstančius. Yra ir šimtai kitų krikščioniškų labdaros organizacijų, kurios vadovaujasi šv. Vincento Pauliečio dvasingumu ir siekia tų pačių labdaringų tikslų, tačiau nepriklauso plačiajai vincentiečių šeimai. Ypač pastarosios kviečiamos dalyvauti pasauliniame suvažiavime, kuris bus antras pasaulinio lygio vincentiečių susitikimas po 2020 m. sausio mėnesį Romoje prieš pat pandemijos pradžią surengto renginio.

Antras pasaulinis vincentiečių suvažiavimas dėl laiko skirtumo pasaulyje vyks dviem etapais: rugsėjo 16-ąją – Azijoje ir Okeanijoje, rugsėjo 17-ąją – Europoje, Afrikoje ir Amerikoje. Dalyviai klausysis vincentiečių dvasininko t. Hugh O'Donnell CM pranešimo apie maldą pagal du didžiuosius vincentiečių šeimos šventuosius šv. Vincentą Paulietį ir šv. Luizą de Marillac ir dalyvaus diskusijoje apie abiejų šventųjų įsteigtų vienuolinių kongregacijų dvasinį paveldą.

1617 m. kun. Vincentas Paulietis pradėjo organizuoti labdarą vargstantiesiems per vietinės parapijos moteris, jas skatino jungtis į labdaros darbų draugiją, netrukus prie šių pastangų prisidėjo šeimos motina ir našlė Luiza de Marillac, vėliau paskelbta šventąja, ir valstietė Margarita Naseau. 1633 m. Vincentas Paulietis ir Luiza de Marillac įsteigė Šarites – apaštalinio gyvenimo moterų draugiją, arba šv. Vincento Pauliečio gailestingumo dukterų draugiją, netrukus išplėtusią veiklą Europoje ir visame pasaulyje, iš Prancūzijos šaritės atrado kelius ir į Lietuvą. Šiuo metu vincentiečių dvasinei šeimai priklauso vyrai ir moterys vienuoliai bei pasauliečiai, visus juos vienija bendra charizma ir artimo meilės darbai.

Nuotolinio suvažiavimo dalyviai išsamiau apžvelgs vincentiečių šeimos veiklą pasaulyje per pastaruosius ketverius metus: 2017 m. simpoziumą, 2018 m. kinematografinį festivalį, 2020 m. pirmąjį pasaulinį suvažiavimą ir dabartiniu metu vykdomą labdaros projektą „Trylika namų benamiams“. Į suvažiavimo dalyvius kreipsis t. Tomaž Mavrič CM, vicentiečių misijų kongregacijos vyresnysis ir pasaulinės vincentiečių šeimos komiteto pirmininkas. Jis kviečia visas gailestingumo darbus vykdančias asociacijas ir draugijas jungtis prie vincentiečių šeimos, jau daugiau kaip keturis šimtus metų kovojančios su skurdo ir neturto reiškiniais tiek individualiai žmonių gyvenime, tiek socialinėse struktūrose.

2017 metais vincentiečiai iškilmingai paminėjo šv. Vincento Pauliečio charizmos keturišimtąsias metines Romoje surengtame simpoziume. Sveikindamas jos dalyvius popiežius Pranciškus padėkojo vincentiečiams už labdaringą veiklą pasaulio gatvėse, patikino, kad  būtent to iš vincentiečių šeimos šiandien lauktų šios charizmos pradininkas šv. Vincentas Paulietis. Popiežius, kreipdamasis į 11 000 vincentiečių dvasinės šeimos narių iš viso pasaulio, apibrėžė šv. Vincento dvasinį palikimą trimis žodžiais – šlovinti, priimti, mylėti.

Šlovinti. Malda, kuria mes šloviname Dievą, neturi būti nei šaltas formulių kalbėjimas, nei pareigos vykdymas, bet turi būti tarsi tiltas tarp mūsų ir Dievo. Kas šlovina Dievą, kas semiasi iš gyvosios meilės šaltinio, tas negali būti kietas ir šiurkštus kitiems žmonėms, bet turi būti suprantantis, atjaučianti, gailestingas.

Priimti. Nuoširdžiai priimdami kitą žmogų, mes jam dovanojame save, atsisakome savojo aš, užleidžiame vietą kitam. Tik priimdami kitą žmogų  esame tikri Bažnyčios nariai. Bažnyčiai tikrai ištikimas jos vaikas yra svetingas. Jis nesiskųsdamas ugdo santarvę ir bendrystę, dosniai kuria taiką, net ir tuomet kai nieks jam už tai neatsilygina. Šv. Vincentas tepadeda mums geriau suprasti ir plačiau gyventi pagal mūsų, kaip Bažnyčios narių, DNR tapatybę: būti svetingais, geranoriškais, trokštančiais bendrystės, vengiančiais visokio šiurkštumo, piktumo, rūstybės, riksmų ir piktžodžiavimų su visomis piktybėmis (plg. Ef 4, 31).

Mylėti. Kas myli, nesėdi patogiai įsitaisęs ir pasyviai nelaukia geresnio gyvenimo, bet keliasi ir eina į visą pasaulį, nešinas žmonių širdis uždegančia ugnimi. Nesustokite vykdyti artimo meilės darbų, bet toliau kasdien semkitės iš Dievo meilės adoravimo, jį skleiskite pasaulyje gerąja prasme užkrėsdami meile, pasirengimu ją įgyvendinti ir kurti santarvę, 2017 m. sakė popiežius Pranciškus audiencijoje vincentiečių dvasinės šeimos nariams. (SAK / Vatican News)

2021 rugpjūčio 08, 12:10