Paieška

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (vasario 21)

Lietuvos vyskupai laišku pasitiko prasidėjusią Gavėnią, taip pat paskelbė apie laipsniškai atnaujinamą bendruomeninį Eucharistijos šventimą. Gavėniai būdingas maldos, artimo meilės praktikas bei pasninko išgyvenimo būdus ganytojai siejo su pandemijos tikrove ir kvietė nuotoliniu būdu dalyvauti rekolekcijose, Šventojo Rašto studijų ir maldos grupėse, kitose tikėjimo brandinimo iniciatyvose. „Visą Gavėnios metą Bažnyčia mums dosniai siūlo Dievo žodį. <…>Vėl iš naujo atraskime Šventąjį Raštą, kuris ne kartą į mus prabyla paguodos ir padrąsinimo žodžiais“, –rašoma laiške. Artimo meilę ganytojai ragina įgyvendinti savanoriaujant, rūpinantis apleistais, kenčiančiais ir besibaiminančiais dėl pandemijos žmonėmis. „Gavėnios pasninko dvasia reikalauja ne tik susilaikyti nuo gausaus maisto, bet ir nuo negatyvių minčių bei žodžių kito atžvilgiu. Pasninkauti – tai taip pat gerbti kitus ir keisti savo santykį su jais: susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ar susitikimų, laikytis kitų saugumo priemonių“, – Gavėnios laiške rašo Lietuvos vyskupai.

Į Gavėnios kelionę per Youtube kanalu transliuojamus kasdienius vaizdo įrašus pakvietė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Kalendorinė skaičiuoklė šiemet Valstybės atkūrimo šventę sutapdino su Užgavėnėmis – į šį neįprasta sutapimą atkreipė dėmesį ir arkivyskupas Gintaras Grušas Vilniaus arkikatedroje Vasario 16-osios pamoksle. Jis kvietė džiugiai švęsti dvigubą šventę, dėkojant širdyje už Dievo dovanotą laisvę. Prasidedančią Gavėnią ganytojas pavadino žvilgsniu į ateitį, darbu, kuriuo siekiama plėsti laisvę savo širdyse, tapti laisvesniais žmonėmis. Gavėnios darbai augina ne tik aukos dvasią, bet ir tikros meilės įgūdžius, kurie taip būtini, kad laisvė klestėtų, – sakė Vilniaus arkivyskupas. Žvelgdamas į valstybės atkūrimo istoriją ir nueitą laisvės kelią jis siūlė įžvelgti daugybę panašumų, siejančių praeitį su mūsų dienų patirtimi. Pavyzdžiui, Nepriklausomybės pradžioje siautėjo pandeminis gripas, paveikęs ir užgrūdinęs besiformuojančią Lietuvos kariuomenę. Arkivyskupas pradėjo ir baigė pamokslą atliepiamosios psalmės žodžiais „Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę“ (Ps 28). 

Valstybės atkūrimo dieną Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vadovavo Mišioms paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Pamoksle jis drąsino semtis kantrybės ir vilties iš didžių praeities asmenybių ypač Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus.  Vasario 16-ąją, vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių proga Kauno arkikatedroje buvo galima aplankyti jo palaidojimo kriptą. Kristaus Prisikėlimo parapijoje prieš Vasario 16-ąją tradiciškai surengta 40 valandų adoracija.

Vasario 16-osios proga iš Kauno Rotušės transliuotame koncerte ir tradicinėje apdovanojimų ceremonijoje buvo pažymėtas pandemijos metų savanorių ir nevyriausybinių organizacijų indėlis. Padėką simboliškai priėmė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris yra taip pat Kauno arkivyskupijos Caritas primininkas. Arkivyskupas dėkojo savanoriams ir linkėjo: „Tešviečia Tėvynė savanorystės dvasia“.

Telšių vyskupijoje Valstybės atkūrimo dieną taip pat minėtos vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-osios gimimo metinės. Telšių katedros kriptoje pagerbti iškilūs vyskupijos ganytojai, reikšmingai prisidėję kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę: Justinas Staugaitis, Vincentas Borisevičius, Pranciškus Ramanauskas. Mišios už Tėvynę aukotos Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, buvusioje Medininkų vyskupijos katedroje. Vyskupas Algirdas Jurevičius priminė, jog Varnių katedroje skambėjo iškilaus ganytojo Motiejaus Valančiaus pamokslai kviečiantys pažinti savo tautinę tapatybę ir neapleisti tikėjimo, kalbos bei puoselėti blaivybę.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo sukakčiai skirtas Irenos Petraitienės rašinys „Bernardinai.lt“ dienraštyje. Jame aprašomi šio iškilaus ganytojo ir švietėjo jaunystės ir studijų metai, apybraiža baigiama šešerių metų patirtimi Kražių mokykloje, ten einant tikybos mokytojo ir bibliotekininko pareigas.

Ilgametis Bažnyčios ir visuomenės gyvenimo apžvalgininkas Tomas Viluckas feisbuke dalijasi išsipildžiusia svajone: krikščioniškos žiniasklaidos padangėje pasirodė jo redaguojamas portalas „Laikmetis“. Vedamajame „Laiške skaitytojui“ nusakomi šio projekto siekiai, grindžiami Koheleto knygos mintimi, kad atėjo „laikas kalbėti“, virtualioje erdvėje ieškoti alternatyvos žodiniam ir ideologiniam triukšmui. 

Prasidėjus Gavėniai portale „Laikmetis.lt“ atverta skiltis „Gavėnios duona“. Šioje rubrikoje pateikiami prancūzų domininkono Jean-René Bouchet OP trumpi apmąstymai apie Dievo paiešką ir santykį su Juo.

Pateikiamos taip pat karmelito t.Valdo Pauros OCD mintys Apie Pelenų dienos prasmę ir Gavėnios tikslą. Jis ragina: „Atraskime drąsos paragauti kitokio vaisiaus, nei ragavo Adomas, paragauti vaisiaus nuo kryžiaus medžio, – tai kelio dalis, vedanti link tapimo tuo, ką ragaujame, tai yra tapimo tikru žmogumi. Tai primins mums, kas esame, kas mūsų Tėvas, kur mūsų namai“.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia jungtis į kasmetinę „Pasninko dėžės“ akciją ir pagelbėti stokojantiems dalijantis negendančiais maisto produktais. Akcija vyksta jau kelerius metus, o parapijų bendruomenės kūrybingai atpažįsta svarbiausius poreikius: paramą renkama parapijoje veikiančioms socialinėms, labdaringoms iniciatyvoms.

Kastantas Lukėnas

2021 vasario 21, 13:33