Paieška

Vatican News
 Šv. Jonas Paulius II ir kard. Vincentas Sladkevičius Kryžių kalne 1993 m. Šv. Jonas Paulius II ir kard. Vincentas Sladkevičius Kryžių kalne 1993 m.  (Vatican Media)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 31)

Minėtos kardinolo Vincento Sladkevičiaus 20-osios mirties metinės, taip pat artėjanti gimimo 100 metų sukaktis.

Sekmines Bažnyčia Lietuvoje pasitiko dar kiek varžoma žmonių sambūriams taikomų fizinių ribojimų, tačiau nevaržoma reiškiasi kūrybingais sielovados sumanymais.

Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Sekminių šventė tęsėsi Vilniaus Kalvarijose. Šeštadienį, Sekminių išvakarėse jaunimo programa dėl karantino apribojimų vyko nuotoliniu būdu: šventė įžengė į jos dalyvių namus. Mišias aukojo kardinolas Audrys J. Bačkis, mokymą vedė kun. Eugenijus Puzynia SJ, vigilijos maldos vakare melstis padėjo šlovinimo grupės. Transliacijos žiūrovai buvo pakviesti savo namuose gamintis vakarienę vadovaujant parapijos klebonui kun. Ruslanui Vilkel. Sekmadienį Kalvarijų bažnyčioje arkivyskupo Gintaro Grušo aukotas Mišias transliavo LRT televizija. Sekmadienį internetu buvo parodytas valandos trukmės filmas „Klauzūra“ apie Vilniaus Kalvarijų parapijiečių karantino patirtį.

Kadaise į Verkių Kalvarijas vykstantiems piligrimams kelio orientyras buvo Šnipiškių Jėzaus koplytėlė su kryžių nešančio Jėzaus skulptūra. Ant Neries kranto maro epidemijos aukų palaidojimo vietoje pastatytas ženklas yra vienas iš vilties simbolių Vilniaus mieste. Net sovietų valdžiai nugriovus koplytėlę Kristaus statula išliko, nes buvo drąsių žmonių paslėpta. Praėjusią savaitę minint Šnipiškių Jėzaus statulos pastatymo 300-ąsias metines vysk. Darius Trijonis priminė jos nešamą tikėjimo ir vilties žinią.

Sekminių laukti ir jas švęsti nuotoliniu būdu buvo kviečiama ir iš Šiluvos šventovės. Penktadienį joje vyko vidinio gydymo pamaldos, šeštadienį – šlovinimas ir nuotolinio ciklo pokalbis „Marija – Šventosios Dvasios buveinė“. Sekmadienį Mišias Šiluvos bazilikoje aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Nuo penktadienio iki sekmadienio Sekminių atlaidai vyko ir Vepriuose, grupelėmis buvo apeinamos Kalvarijų stotys.

Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centras ir Šiluvos šventovė nuo birželio kviečia išgyventi viltingą „Šviesos žemėlapio“ akciją jau net tik virtualiai, per kompiuterio ekraną, bet vykstant į tikras piligrimines keliones maršrutais pritaikytais šeimoms, vyrams, moterims, jaunimui. Vyskupas Algirdas Jurevičius ragina nepamiršti, kad Bažnyčia –tai keliaujanti Dievo tauta. „Neleiskime, kad prastovos taptų pragulomis! Kviečiu priimti gyvos piligrimystės iššūkį ir keliauti į Šiluvą!“ ragina ganytojas.

Penktadienį Kauno arkikatedroje minėtos kardinolo Vincento Sladkevičiaus 20-osios mirties metinės, taip pat artėjanti gimimo 100-mečio sukaktis. Lietuvos II Eucharistinio kongreso išvakarėse kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Kitas jo šventasis bendraamžis, popiežius Jonas Paulius II, anuomet užuojautos laiške priminė jo tvirtą tikėjimą ir nuoširdų maldingumą, tai, kad „ilgus metus trukdomas atlikti savo vyskupiškąją pasiuntinybę ir ištremtas, nesileido įbauginamas ir visuomet rodė šviesų nepalaužiamo pasitikėjimo dieviškąja apvaizda bei ištikimybės Šventajam Sostui pavyzdį“.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius Mišių homilijoje vadino savo pirmtaką ištikimu Jėzaus liudytoju ir pabrėžė, kad jo gyvenime ryškiai matėsi Šventosios Dvasios veikimas. Jis paliudijo Kauno kunigų seminarijoje buvusio dėstytojo, dvasios tėvo ir prefekto Vincento Sladkevičiaus darytą gilią įtaką.

„Jo gilus pamaldumas, širdyje sukaupti dvasiniai lobiai labai įtaigiai būdavo perduodami jauniems seminaristams. Turėjo Dievo dovaną ne tik pasakyti žodį, bet tą žodį labai giliai įdėti į širdį. Kunigas Vincentas, pats labai mylėjo Bažnyčia ir šitos meilės, atsakingo tarnavimo žmonėms mokė būsimuosius kunigus. Jis kalbėjo: „Mes privalome būti kunigais visada, nė vieno savo gyvenimo momento, nė vienos akimirkos neišskirdami iš kunigiško gyvenimo”.

Kardinolas S. Tamkevičius homilijoje priminė ir kitą savo kunigystės laikų epizodą: Kai 1969 metais anuometinės Religijos reikalų tarybos įgaliotinis atėmė vadinamąjį kulto tarno registracijos pažymėjimą (o dėl to nebuvo leidžiama  oficialiai tarnauti Bažnyčioje), vyskupas Vincentas parašė sveikinimą ir įsidėmėtinus žodžius: “Nesirūpink valdžios registracija – svarbu turėti Dievo registraciją”. Anuomet kai reikėjo išmintingo žodžio ir dvasinės atramos, mes, kunigai, važiuodavome pasitarti į Nemunėlio Radviliškį“, – sakė ganytojas.

Jo dvasiniame pasaulyje labai ryškiai švietė pagarba Dievo Motinai Marijai ir Švč. Sakramentui. Kardinolo aukojamose Mišiose galėjai aiškiai matyti, kad jis gyvena tuo, kas vyksta ant altoriaus. Iš anapusybės kardinolas Vincentas kviečia mus pasitikėti Jėzaus Širdies gailestingąja meile, ir labai branginti Švč. Mergelę Mariją kaip tikėjimo kelrodę, –homilijoje sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Kaišiadorių vyskupijoje kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-mečio sukaktis bus švenčiama rugpjūčio 20 d. Pivašiūnų šventovėje (Žolinės aštuondienio pamaldose), taip pat rugpjūčio 23 d. Kaišiadorių katedroje. Bus dalijamasi prisiminimais numatoma agapė Guronyse, kardinolo tėviškėje.

Įamžinat šio iškilaus dvasininko atminimą jo tėviškėje Guronių kaime Kaišiadorių vyskupija įkūrė sakralinį parką, skirtą, kardinolo brangintai Rožinio maldai, ten veikia rekolekcijų namai, įrengta ekspozicija.

2000 m. apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir veiklą „Santaros“ leidykloje išleista Irenos Petraitienės knyga „Kardinolas“. 2003 m. tos pačios autorės sudarytą knygą „Padaryk mane gerumo ženklu“ išleido „Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis butas-muziejus".

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį žiniasklaidoje atskleistas įdomus faktas, susijęs su kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmeniu. Po 1991 m. sausio 13 d. įvykių Kovo 11-osios aktas buvo perduotas saugoti ne archyvų sistemai, bet asmeniškai kardinolui V. Sladkevičiui. Buvo manoma, kad dėl galimos naujos okupacijos grėsmės Nepriklausomybės aktą saugiau laikyti pas kardinolą. 1993 m. Aktas perduotas Lietuvos valstybiniam archyvui.

Kaune Kard. Vincento Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje parengta atnaujinta programa ,,Padaryk mane gerumo ženklu“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbiamas Irenos Petraitienės parengtas straipsnių ciklas apie kardinolą Vincentą Sladkevičių.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje taip pat prisimenamas kitas iškilus marijonas, kun. Vaclovas Aliulis MIC, pateikiama ištraukų iš jam skirtos atsiminimų knygos „Netituluotas bažnyčios ambasadorius“. Antradienį sukako 5 metai nuo jo iškeliavimo į amžinybę.

Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė nuo birželio galiojančias naujas taisykles: laikantis saugumo reikalavimų Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastos pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos.

Kastantas Lukėnas

2020 gegužės 31, 13:31