Paieška

Vatican News
Garbingasis Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius I Garbingasis Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius I 

Popiežiaus Garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus I mirties metinės

Bažnyčia yra pripažinusi Albino Luciani – popiežiaus Jono Pauliaus I – herojiškas krikščioniškas dorybes. Laukiama galimo jo paskelbimo palaimintuoju netolimoje ateityje. Bylos postulatūra, kuriai vadovauja italas kardinolas Stella, Dvasininkų kongregacijos prefektas, deda daug pastangų, kad būtų sutvarkytas popiežiaus Jono Pauliaus I dvasinis palikimas. Garbingojo Dievo tarno gimtuosiuose namuose vasarą buvo baigtas įrengti muziejus.

Šeštadienį, rugsėjo 28 dieną, sukanka popiežiaus Garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus I (Albino Luciani) mirties 41-osios metinės. Paskutiniojo italo popiežiaus pontifikatas buvo trumpiausias praėjusiame šimtmetyje ir vienas trumpiausių Bažnyčios istorijoje: jis truko trisdešimt tris dienas.

Iš Dolomitų kalnų šiaurės rytų Italijoje, Veneto regione, kilusio buvusio Vittorio Veneto vyskupo ir Venecijos patriarcho oficiali popiežiaus biografija sutelpa į penkias eilutes:

1978 m. rugpjūčio 26 d. išrinktas popiežiumi, pasivadino Jonu Pauliumi pirmuoju.

Rugpjūčio 27 d. – pirmoji popiežiaus kalba Urbi et orbi (savo vyskupijai ir visuotinei Bažnyčiai)

Rugsėjo 3 d. – Visuotinio Bažnyčios ganytojo pareigų pradžios apeigos

Rugsėjo 23 d. – iškilmingas popiežiaus įžengimas į katedrą

Rugsėjo 28 d. – mirtis

Jono Pauliaus I – Visuotinio Bažnyčios ganytojo pareigų pradžios apeigos 1978 rugsėjo 3 d.
Jono Pauliaus I – Visuotinio Bažnyčios ganytojo pareigų pradžios apeigos 1978 rugsėjo 3 d.

Jo pontifikato dienomis įvyko keturios bendrosios audiencijos, keli sekmadienio vidudienio susitikimai, kitos privačios ir viešos audiencijos. Popiežius nelauktai mirė. Jo mirtis sukrėtė Bažnyčią, nes daugelis buvo jau spėję pamilti ganytojišką popiežių.

Suglumo 65 metų amžiaus Venecijos patriarchą Albino Luciani popiežiumi išrinkę kardinolai. Visi konklavos dalyviai turėjo skubiai sugrįžti į Romą antrajai 1978 metų konklavai, kurį įvyko spalio mėnesį.

Jono Pauliaus I – Visuotinio Bažnyčios ganytojo pareigų pradžios apeigos 1978 rugsėjo 3 d.
Jono Pauliaus I – Visuotinio Bažnyčios ganytojo pareigų pradžios apeigos 1978 rugsėjo 3 d.

Tarp gedinčiųjų dėl mirusio popiežiaus buvo du velionio įpėdiniai: kardinolai Karolis Wojtyla, Krokuvos arkivyskupas (būsimasis Jonas Paulius II), ir Josephas Ratzingeris, Miuncheno arkivyskupas (būsimasis Benediktas XVI).

Visus tris – Luciani, Wojtylą ir Ratzingerį – kardinolais paskyrė popiežius šv. Pauliaus VI, didysis Vatikano II Susirinkimo vairininkas.

Žinia apie Luciani mirtį pasiekė kardinolą Karolį Wojtylą Krokuvoje, ką tik sugrįžusį iš istorinio vizito į Vokietiją 1978 metų rugsėjo pabaigoje su Lenkijos primu kardinolu Wyszynskiu. Tai buvo pirmas Lenkijos vyskupų vizitas į Vakarų Vokietiją po Antrojo pasaulinio karo ir jų iniciatyva pradėto susitaikinimo dialogo su Bažnyčia Vokietijoje (pagal Lenkijos vyskupų 1965 metų laišką Vokietijos vyskupams Atleidžiame ir prašome atleidimo).

Popiežius Jonas Paulius I
Popiežius Jonas Paulius I

Kardinolas Josephas Ratzingeris gavo žinią apie popiežiaus Jono Pauliaus I mirtį lankydamasis Ekvadore, kur vykdė jam pavestą Ypatingojo pasiuntinio į nacionalinį Marijos kongresą Gvajakilyje misiją. Būsimasis popiežius Benediktas XVI atsiminimuose pasakoja, kad su popiežiumi Jonu Pauliumi I aptarė šį paskyrimą per iškilmingas apeigas Vatikane, kai popiežius Jonas Paulius I iškilmingai pradėjo Visuotinio Bažnyčios ganytojo pareigas.

Skyrimo raštas kardinolui Ratzingeriui yra vienas iš tikrai nedaugelio popiežiaus Jono Pauliaus I pontifikato dokumentų. Tačiau reikšmingos šio Šventojo Tėvo įžvalgos. Popiežius Luciani atkreipė dėmesį į du savo pirmtako mokymo tekstus: apie Marijos kulto tvarką Marialis cultus ir Evangelijos skelbimą, beje, popiežiaus Pranciškaus dažnai primenamą apaštališkąjį paraginimą Evangelii nuntiandi.

„Todėl geidautinas dvigubas šio kongreso rezultatas: autentiško pamaldumo į Dievo Motiną augimas ir didesnis ryžtas visomis kryptimis skelbti išganančią Kristaus žinią“ (Popiežiaus Jono Pauliaus I laiškas kardinolui J. Ratzingeriui, 1978 metų rugsėjo 1 d.)

Josephas Ratzingeris, dar būdamas kardinolu, viename pokalbyje 2003 metais į klausimą apie Luciani beatifikacijos bylą sakė neabejojantis, kad popiežius Jonas Paulius I yra šventasis.

J. Ratzinger: „Dėl jo ypatingo gerumo, paprastumo, nuolankumo ir drąsos. Jis turėjo drąsos vadinti dalykus tikraisiais vardais, nors taip darydamas „ėjo prieš srovę“. Taip pat dėl jo tikėjimo. Teologiškai aukštas išsilavinimas derėjo su pavyzdingu ganytojiškumu ir turtinga sielovadine patirtimi. Jo katechetiniai tekstai yra ypatingos vertės. Jo labai gražią knygą Illustrissimi (lietuviškai Prakilnieji, apie Luciani „pokalbius“ su įžymiomis istorinėmis asmenybėmis ir šventaisiais) perskaičiau po to, kai jis buvo išrinktas popiežiumi. Esu tvirtai įsitikinęs, Jonas Paulius I yra šventasis.“ (SAK / Vatican News)

2019 rugsėjo 27, 13:04