Paieška

Vatican News
Krekenava Krekenava 

Žolinė Lietuvoje

Ketvirtadienį Bažnyčios liturgijoje minėta Švč. M. Marijos ėmimo į dangų šventė labai iškilmingai buvo švenčiama ir Lietuvoje. Pivašiūnų ir Krekenavos Marijos šventovėse prasidėjo visą oktavą švenčiami atlaidai.

Pivašiūnų Marijos šventovėje, Kaišiadorių vyskupijoje, iškilmės vigilija trečiadienio pavakare prasidėję atlaidai truks iki rugpjūčio 22-ąją minimos Švč. M. Marijos Karalienės šventės. Ketvirtadienį, pagrindinę atlaidų dieną, Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis.

„Dievo kūrinijos viršūnė ir karūna yra žmogus, sukurtas su kūnu ir siela“, – sakė homilijoje kardinolas. „Siela atspindi Dievo paveikslą, o kūnas yra Jo šventovė. Deja, nuodėmė sugadino žmogaus grožį ir jo harmoniją. Tačiau atpirkimo malonės dėka galime vėl džiaugtis žmogaus didybe. Mums reikia pamatyti ir suprasti, koks nuostabus Dievo kūrinys yra žmogus, kad Jo malonei padedant galėtume būti tuo, kuo Viešpats mus sukūrė. Šiandien Kūrėjas mus kviečia įsižiūrėti į Mariją, kurios nepalietė gimtoji nuodėmė ir kurioje tobulai atsispindi Dievo paveikslas. Dievas ją apdovanojo gausiomis malonėmis, kad joje atsiskleistų tobulas kūrinio grožis.“

„Viešpats dovanoja amžinąjį gyvenimą ne tik mūsų sielai, bet ir kūnui, visam žmogui. Marijos paėmimas į dangų su kūnu ir siela mums patvirtina, kad ir kiekvieno mūsų laukia toks likimas. Tai svarbi mūsų tikėjimo paslaptis, į kurią turime rimtai įsimąstyti“, – tęsė kardinolas. „Štai kodėl krikščionis privalo gerbti savo kūną. Mes esame pakviesti tarnauti Dievui ir jį garbinti ne tik siela, be visa savo esybe – su kūnu ir siela. Melsdamiesi tikintieji išreiškia pagarbą kūnui žymėdami jį kryžiaus ženklu, kuris mus pašvenčia Dievo malonei ir apsaugai.“

„Mūsų kūnas meldžiasi drauge su siela, išreiškia Dievui savo dėkingumą už gyvenimą ir teikia jam šlovę bei garbę. Didysis Bažnyčios tėvas šv. Ireniejus tvirtina, kad Dievo garbė yra gyvasis žmogus, kad Dievo regėjimas yra žmogaus gyvenimo tikslas. Į šį tikslą keliaujame savo kūno ir sielos dėka, tarnaudami Dievui ir žmonėms.“

„Marija buvo paimta į dangų su kūnu ir siela, kad nepaliautų būti mūsų motina, kurią Jėzus nuo kryžiaus patikėjo kiekvienam iš mūsų. Marija gerai supranta mūsų sunkumus ir rūpesčius. Jai nesvetimi žmonių vargai ir džiaugsmai. Todėl parsiveskime ją į savo namus, savo šeimas ir bendruomenes, dažnai klauskime jos patarimo ir prašykime pagalbos“, – sakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis Pivašiūnų šventovėje aukotų Žolinės Mišių homilijoje.

Visą oktavą, iki rugpjūčio 20-osios, Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmė minima ir Panevėžio vyskupijos Krekenavos šventovėje. Ketvirtadienį aukodamas iškilmės Mišias Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas sakė, kad „švęsti Marijos ėmimą į dangų reiškia švęsti viltį. Šią dieną matome išsipildant Jėzaus duotą pažadą, kad kas jį tiki – turės amžinąjį gyvenimą. Marijos likimas – tai ženklas ir įžanga to, kas laukia mūsų visų, to, kam yra skirtas žmogus.“

„Džiaugiamės su dangun paimtąja Marija, nes ir mūsų gyvenimas juda link dangaus, link amžinos laimės“, – sakė Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius rugpjūčio 15-ąją aukodamas Žolinės Mišias Pažaislio šventovėje. Kaip paprastai, dalyvavo daug žmonių, ypač kauniečių. Šventė užbaigta Kauno valstybinio choro atliekamu Juozo Naujalio kūrinių koncertu.

Broliai pranciškonai konventualai ketvirtadienį pakvietė į seniausią Mergelei Marijai dedikuotą Lietuvos šventovę – Vilniaus Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčią. Iškilmės Mišias lietuvių kalba aukojo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Darius Trijonis.

Kaip kasmet iškilmingai Žolinės atlaidai švęsti Punsko parapijoje, Lenkijoje, prie pat Lietuvos sienos. Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmės Mišias aukojo ir tradicinei procesijai su iš javų ir žolynų nupintais vainikais vadovavo Kauno arkivyskupas  emeritas Lionginas Virbalas.  (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 16, 14:06