Paieška

Vatican News
Komunija Komunija 

Žemaičių Kalvarijoje melsta už tuos, kurie moko ir saugo

Žemaičių Kalvarijos atlaiduose liepos 4 dieną, ketvirtadienį, Šventovėje buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus, švietimo sistemos žmones, universitetų bendruomenes. Diena buvo skirta Tauragės dekanato parapijų kunigų ir bendruomenių piligrimystei.

Tos dienos rytą 10 valandą Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre arti dviejų šimtų mokytojų dalyvavo organizuotame susitikime. Susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Kalbėdamas tikybos mokytojams ir katechetams vyskupas išryškino pasaulio alkį – net ir sekuliarizuotas pasaulis alksta Dievo. Ganytojas drąsino dėstančiuosius tikybą bei ruošiančius jaunuolius sakramentams parapijose neišsigąsti iššūkių ir drąsiai vykdyti paties Dievo patikėtą misiją.

Klaipėdos universiteto profesorius mons. dr. Arvydas Ramonas susirinkusiesiems kalbėjo apie dabartiniame pasaulyje iškylančius išbandymus ir sunkumus tikėjimo praktikai. Dalindamasis mintimis išryškino žmogaus dramatizmą šioje visuomenėje, kada žmogus atsidūręs dugne kapstosi dar giliau, ieškodamas kito dugno. Lektorius dalinosi įžvalgomis drąsino visus pasitikėti Dievu ir išlaikyti skaidrų žvilgsnį į Dievą, tikėjimą, Bažnyčią, gyvenimą ir taip išlaikyti gyvą dvasią.

Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis ir šio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė sveikino tikybos mokytojus, įgijusius kvalifikacinius laipsnius, dėkojo dekanatų metodinių būrelių pirmininkams už jų sunkų, atsakingą ir svarbų darbą.

Arti dviejų šimtų pedagogų, procesijos būdu, nešdami dekanatų vėliavas rinkosi į pagrindines dvyliktos valandos Šventąsias Mišias. Šventųjų Mišių liturgijai vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas Kęstutis Kėvalas ir didelis būrys kunigų. Giedojo Tauragės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Sauliaus Bernoto. Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino tikybos mokytojo svarbą sėjant tikėjimo grūdą jaunų žmonių širdyse ir gyvenime. Tokia kilni misija yra būtina ir reikalinga, kad Bažnyčia gyvuotų, tikėjimas stiprėtų, Dievo Žodis būtų girdimas ir darytų įtaką žmonių gyvenimams. Anot vyskupo, susirinkusieji į Žemaičių Kalvarijos Šventovę gali mokytis iš Marijos būti katechetais ir nuolat prisidėti prie jaunų žmonių tikėjimo ugdymo.

Po Šventųjų Mišių ir Kryžiaus kelio Telšių vyskupijos ganytojas įteikė tikybos mokytojams ir katechetams kanoninius siuntimus bei atminimo dovanėles. Po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose pedagogams buvo surengta nuotaikinga agapė.

Dieve, padėk tiems, kurie rūpinasi kitų saugumu

Liepos 5 dieną Šventovėje melstasi už policijos ir visos Lietuvos teisėsaugos sistemos žmones. Ta diena buvo skirta Šilutės dekanato kunigų ir parapijų atstovų piligrimystei. Pagrindinėms Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas K. Kėvalas, būrys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų bei būrys policijos kapelionų. Šventųjų Mišių metu giedojo Šilutės parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės Vitos Matulės. Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Sakydamas pamokslą vyskupas E. Bartulis pasveikino teisėsaugos ir policijos sistemos žmones ir pasidžiaugė jų sunkiu ir atsakingu darbu visuomenės labui ir bendram gėriui. Vyskupas ragino visus atsigręžti į Amžinąją Meilę – Dievą, kvietė sekti meilės Dievu Kristumi ir iš jo semtis apstaus gyvenimo. Ganytojas ragino pasitikėti Viešpačiu, eiti išganymo keliu, ieškoti Dievo Karalystės ir nuolat prisiminti – Dievas visada su mumis, per visas dienas, iki pasaulio pabaigos.

Po Šv. Mišių į vyskupus, kunigus ir visus piligrimus kreipėsi garbūs policijos ir teisėsaugos atstovai, buvo dėkota už bendradarbiavimą, apsikeista atminimo dovanėlėmis.

Po Šventųjų Mišių didelis pulkas policijos ir teisėsaugos žmonių bei piligrimai iš įvairių Lietuvos vietelių atvykę keliavo Kryžiaus keliu, o po visų pamaldų Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengtas susitikimas – nuotaikinga agapė. (Vatican News iš Žemaičių Kalvarijos kan. Andriejus Sabaliauskas)

2019 liepos 06, 12:23