Paieška

_DSC1991aem.jpg

Mesijinių žydų ir krikščioniškųjų Bažnyčių atstovų konferencija Kaune

Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio (gegužės 23–25 d.) Kauno arkivyskupijos salėje vyko iniciatyvos „Jeruzalės antrojo Susirinkimo link“ (JIISL, angliška santrumpa TJCII) konsultacinė konferencija. Panašūs TJCII- JIISL konsultaciniai susitikimai reguliariai vyksta įvairiuose pasaulio regionuose.

Iniciatyva TJCII- JIISL siekiama atgailos ir susitaikinimo tarp Bažnyčią – Kristaus Kūną sudarančių dalių, žydų kilmės ir iš kitų tautų kilusių tikinčiųjų. Rytų Europos regioną apimantį renginį Kaune organizavo minėta TJCII- JIISL iniciatyva, mesijinių žydų ir krikščioniškųjų Bažnyčių bei bendruomenių atstovai. Tarptautiniame renginyje dalyvavo atstovai iš 16 šalių (Europos ir JAV), taip pat krikščioniškųjų bendruomenių atstovai iš Lietuvos, iš viso apie pusantro šimto dalyvių. Renginį Kaune padėjo organizuoti katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“, priklausanti taip pat ekumeniniam Europos bendruomenių tinklui (ENC).

Lietuvos tikintiesiems mesijinių žydų tema nėra nauja: prieš dešimtį metų TJCII - JIISL susitaikinimo iniciatyvą, puoselėjamą mesijinių žydų judėjimo ir krikščioniškųjų bendruomenių, Kaune pristatė diakonas Johannesas Fichtenbaueris, vadovaujantis Vienos arkivyskupijos nuolatinių diakonų seminarijai, Europos charizminių bendruomenių tinklui, taip pat vadovaujantis minėtai TJCII JIISL iniciatyvai Europoje. Mesijinių žydų bendruomenių atstovai iš Rusijos ir Ukrainos jau keletą metų įvairiose Lietuvos vietose veda maldos bei šlovinimo renginius, drauge su Lietuvos krikščionimis meldžiasi masinių žydų žudynių vietose.

Diakonas Johannesas Fichtenbaueris konferencijoje pristatydamas mesijinių žydų klausimą priminė prieš du dešimtmečius užsimezgusį bendravimą tarp katalikų teologų ir mesijinių žydų vadovų. 1998 m. nedidelė iniciatyvinė grupė Vatikane susitiko su tuometiniu Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu kardinolu Josephu Ratzingeriu, vėliau tapusiu popiežiumi Benediktu XVI. Įdėmiai išklausęs mesijinių žydų vadovų liudijimo kardinolas kalbėjo apie eschatologinį ženklą: Bažnyčios pilnatvę, kai ją sudarys iš žydų ir pagonių kilusių tikinčiųjų sandai. Mesijinių žydų judėjimo vadovai taip pat buvo susitikę su popiežiaus Jono Pauliaus II namų teologu kardinolu George‘u Cottier OP, po to buvo nutarta pradėti neviešą dialogą tarp katalikų teologų ir mesijinių žydų judėjimo vadovų. 2015 m. dialogo grupės nariai pristatė keliolikos metų veiklos ataskaitą popiežiui Pranciškui ir iš jo gavo padrąsinimą tęsti darbą. Beje, siekiama kad pokalbiai apie mesijinių žydų judėjimą netrukdytų oficialiam Šventojo Sosto vedamam dialogui su judaizmo atstovais. Apie Mesijinių žydų judėjimą ir iniciatyvą JIISL rašoma neseniai lietuviškai išleistame diakono J. Fichtenbauerio parengtame leidinyje „Alyvmedžio slėpinys“. Iniciatyvos „Jeruzalės II Susirinkimo link“ struktūra ir pamatiniai teiginiai, pasiekiami interneto svetainėje tjcii.org.

Popiežiškojo Grigaliaus universiteto dogminės teologijos profesorius kun. Etienne Vetö dviem pranešimais pristatė ankstyvaisiais amžiais vykusį Bažnyčios „pirmąjį skilimą“, kai ilgainiui žydų kilmės tikintieji tapo mažuma, o žydiškosios tradicijos Bažnyčioje tolydžio vis labiau slopintos. Prelegentas atskleidė Bažnyčios žydiškųjų šaknų ir tapatybės paieškas naujausiais laikais iliustruodamas žydų kilmės Paryžiaus arkivyskupo kardinolo Jean-Marie Lustiger gyvenimo bei tikėjimo liudijimu, įamžintu jo epitafijos įraše Paryžiaus Dievo Motinos katedroje.

Iniciatyvos „Jeruzalės II Susirinkimo link“ pradininkas, mesijinės sinagogos iš Dalaso (JAV) rabinas Marty Waldmann liudijo savo dvasinius ieškojimus ir ypatingas patirtis, atskleidusias jam viziją bei pašaukimą: įtikėjus į Mesiją Jėzų – Ješua, priėmus krikštą, laikytis žydiškosios tapatybės bei tradicijų, neprisijungiant prie veikiančių krikščioniškųjų Bažnyčių. Pagal šią viziją viliamasi, kad panašiai kaip Apaštalų darbų 15 skyriuje aprašytame apaštalų susirinkime, kai į Bažnyčią buvo svetingai priimti iš pagonių tautų kilę tikintieji, atėjus laikui, bus atsiverta ir žydiškajai Bažnyčios daliai.

Mesijinių žydų teologas dr. Richard Harvey iš Jungtinės Karalystės kalbėjo apie didžiulę įvairovę mesijinių žydų bendruomenių gyvenime bei jų vadovų mokyme. Manoma, kad šiuo pasaulyje yra nuo 150 iki 350 tūkstančių mesijinių žydų.

Anglikonų kun. Timothy Butlin dalijosi ekumeninėmis įžvalgomis ir kalbėjo apie mesijinių žydų judėjimą kaip eschatologinės vilties ženklą. Šis protestantų atstovas ir ilgametis dialogo su mesijiniais žydais dalyvis pabrėžė, kad iniciatyva „Jeruzalės II Susirinkimo link“ gali tapti didžiuliu susitaikinimo impulsu ir tarp krikščionių denominacijų.

Kijeve veikiančios, bene gausiausios, apie 2 tūkst. narių turinčios mesijinių žydų bendruomenės „KEMO“ rabinas Andrej Lugovskypasakojo apie bendruomenės veiklą, tūkstančius dalyvių suburiančius renginius. Beje, šios bendruomenės nariai prieš dvejus metus dalijosi patirtimi „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės surengtoje Atsinaujinimo dienoje. Pažymėtina, kad Rytų Europos šalyse mesijinių žydų bendruomenėse būna palyginti daug, net iki pusės nežydų kilmės narių.

Rabinas iš Sankt Peterburgo Andrej Vdov be kita ko liudijo apie šlovinimo ir maldos patirtis Lietuvos miestuose, ypač holokausto atminimo vietose, su dėkingumu minėdamas br. Gedimino Numgaudžio OFM Pakutuvėnuose organizuojamas stovyklas.

Konsultacinis susitikimas baigėsi šeštadienį Dalyviai iš Lietuvos, pasiskirstę į Vilniaus, Kauno ir Žemaitijos regiono grupes dalijosi įžvalgomis, kalbėjo apie ateities planus, įsijungimą į maldos užtarėjų tarnystę.

(Kastantas Lukėnas)

2019 gegužės 27, 17:41