Paieška

Vatican News
LITHUANIA-RELIGION-POPE

Maldos už lietuvius sekmadienis. Kazimieros Kaupaitės pavyzdys

Jau šeštus metus pirmąjį kovo sekmadienį meldžiamasi už visame pasaulyje gyvenančius lietuvius. Šia proga paskelbtame laiške Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas ir vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas primena lietuvių emigrantų apaštalę Garbingąją Dievo tarnaitę Mariją Kazimierą Kaupaitę.

„Melsdamiesi už pasaulio lietuvių bendruomenes, dėkokime Dievui ir už galėjusius pasilikti, ir už išvykusiuosius, ir už tuos mūsų tautiečius, kurie įvairiais laikais rūpinosi tėvynainiais, kuriančiais savo gyvenimą svetur. XX a. pirmųjų dešimtmečių lietuviams JAV ir Lietuvoje gerai buvo žinomas kazimieriečių seserų vienuolijos steigėjos Marijos Kazimieros Kaupaitės vardas“, – rašoma laiške.

Kazimiera Kaupaitė gimė 1880 m. Lietuvoje. Būdama septyniolikmetė, ji išvyko į Ameriką talkinti broliui kun. Antanui, dirbusiam lietuvių emigrantų sielovadoje Pensilvanijoje. Kartu su keliomis kitomis lietuvaitėmis, pritariant vietos vyskupui, įkūrė šv. Kazimiero vardu pavadintą seserų kongregaciją. 1907 m. vienuoliją patvirtino Šventasis Sostas. Kongregacijos pagrindiniai namai atidaryti Čikagoje, kur gyveno didžiausia lietuvių kolonija. Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, kartu su keturiomis seserimis Motina Marija Kazimiera parvyko į tėvynę ir įkūrė kazimieriečių misiją buvusiame kamaldulių vienuolyne Pažaislyje. Vėl išvykusi į Ameriką rūpinosi migrantų vaikų šveitimu, talkino apaštalavimo darbe, įkūrė dvi ligonines.

Motina Marija Kazimiera Kaupaitė mirė 1940 m. Daugybė žmonių ją minėjo kaip šventąją. 1986 m. buvo pradėta jos skelbimo palaimintąją byla, o 2010 m. buvo oficialiai pripažintos herojiškas dorybės ir Motinai Marijai suteiktas Garbingosios Dievo tarnaitės titulas.

„Dažnai esame gundomi skųstis dėl nepriteklių ir nuleisti rankas, bet Marijos Kazimieros Kaupaitės pavyzdys imtis iniciatyvos kažką pakeisti gali būti ir jos žinia mums kurti Lietuvą būnant vienos Tėvynės vaikais, kad ir kur gyventume. Dievas į savo darbuotę kviečia įsitraukti paprastus žmones, kiekvieną, nepaisant jo pašaukimo, ir laimina visa, ko tik, atsiliepdami į jo valią, jie imasi. Įkvėpti Motinos Marijos Kazimieros veiklos, ypač rūpinkimės savo tautiečiais, kurie, išvykę svetur, pateko į prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės spąstus“, – rašoma laiške, paskelbtame šį sekmadienį minimos maldos už visame pasaulyje gyvenančius lietuvius dienos proga.

2019 kovo 02, 13:03