Paieška

Vatican News
Kun. Jacques Hamel Kun. Jacques Hamel 

Jacques’o Hamelio bylos medžiaga perduota Romai

Užbaigta Prancūzijoje nužudyto kunigo Jacques’o Hamelio beatifikacijos bylos diecezinė fazė. Dievo tarnas kun. Hamelis buvo nužudytas jam aukojant Mišias 2016 liepos 26 dieną Sant Etienne du Rouvray parapijos bažnyčioje, šiauriniame Normandijos regione. Kunigo nužudymas buvo teroro aktas, įkvėptas islamistinio fundamentalizmo.

Praėjo du su puse metų nuo brutalaus kun. Jacques’o Hamelio nužudymo. 85 metų amžiaus kunigo mirties aplinkybės leidžia jį vadinti kankiniu. Iš tiesų, popiežius Pranciškus po maždaug dviejų mėnesių nuo kun. Jacques’o Hamelio nužudymo, 2016 rugsėjo 14 d., per Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Vatikane pasakė: „Jis yra kankinys! O kankiniai yra palaimintieji!“.

Popiežius Pranciškus ir Šventųjų skelbimo kongregacija leido pradėti kun. Jacques’o Hamelio beatifikacijos bylą nelaukiant kol sueis reikalaujami penkeri metai nuo mirties.

Tokia išimtis – leidimas paankstinti beatifikacijos bylos pradžią – per pastaruosius dešimtmečius buvo suteikta tris kartus: panašiai kaip jau minėto kun. Jacques’o Hamelio atveju, popiežius Benediktas XVI leido paankstinti popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos bylos pradžią, o popiežius Jonas Paulius II leido ankščiau laiko pradėti Kalkutos Motinos Teresės bylą.

Kun. Jacques Hamel buvo nužudytas 2016 liepos 26 dieną. Roueno arkivyskupija, gavusi leidimus, beatifikacijos bylos diecezinę fazę pradėjo 2017 metų gegužės 20 dieną ir ją užbaigė po mažiau nei dvejų metų, šiemet kovo 9 dieną.

Bažnytinio tribunolo iškilmingai užbaigimo sesijai vadovavo Roueno arkivyskupas Dominique Lebrun. Diecezinio tyrimo metu buvo surengti 66 tribunolo posėdžiai, jų metu, be kitų, buvo apklausti penki kun. Jacques’o Hamelio nužudymo liudytojai, 51 kiti apie kunigą paliudiję asmenys, įskaitant jo seserį, kiti artimieji, draugai, parapijiečiai ir kunigai bei penki asmenys pagal pareigas.

Daugiausia dėmesio buvo skirta kunigo Jacques’o Hamelio nužudymo ir galimos kankinystės aplinkybėms, jo gyvenimui – kaip jis įkūnijo krikščioniškas dorybes, – taip pat jo šventumo garsui ir jo užtarimui priskiriamoms malonėms. Du tribunolo paskriti arkivyskupijos teologai tyrinėjo kun. Jacques Hamelio paliktus tekstus, paskelbtus parapijos biuletenyje ir jo homilijas, iš viso per 650 dokumentų.

Roueno arkivyskupijos tribunolo užbaigtos bylos medžiaga – 11 496 puslapiai ir keli priedai – perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai, kuri patikrins Roueno arkivyskupijos tribunolo pateiktus dokumentus ir tęs Dievo tarno kun. Jacques’o Hamelio beatifikacijos bylos svarstymą Romoje.

Dievo tarno kun. Jacques’o Hamelio bylos postulatorius yra Roueno arkivyskupijos vicekancleris kun. Paul Vigouroux. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 14, 15:21