Paieška

Vatican News
Dievo tarnas Pedro Arrupe SJ Dievo tarnas Pedro Arrupe SJ 

Romoje pradėtas Pedro Arrupe SJ beatifikacijos bylos diecezinis tyrimas

Vasario 5 d. Laterano bazilikoje Romoje įvyko Dievo tarno Pedro Arrupe beatifikacijos bylos diecezinio tyrimo pradžios sesija. Sesijai vadovavo kardinolas Angelo De Donatis, Popiežiaus vikaras Romos miestui. Dieceziniame tyrime bus nagrinėjamas Dievo tarno Pedro Arrupe, buvusio Jėzaus Draugijos vyresniojo, gyvenimas, heroiškos dorybės, šventumo ir ženklų garsas. Bylos postulatoriumi paskirtas jėzuitas t. Pascual Cebollada. Tyrime dalyvaus Romos vyskupijos deleguotas lenkas kunigas Slawomir Oder, buvęs šv. Jono Pauliaus II bylos postulatorius.

„Susirinkome gražia proga, kurią Viešpaties sukūrė ir suteikė kiekvienam iš  mūsų, kad mums būtų naudinga ir Jį garbintume“, – pasakė iškilmingoje sesijoje kardinolas De Donatis nurodęs, kad Jėzaus Draugija kreipėsi į Romos vikariatą su paprašymu pradėti jėzuito kunigo Arrupe beatifikacijos bylą.

Jėzaus Draugijos kunigas Pedro Arrupe gimė Bilbao, Ispanijoje 1907 metų lapkričio 14 d. praktikuojančių tikinčiųjų šeimoje. Studijuodamas mediciną Madride Pedro Arrupe, būdamas Šv. Vincento Pauliečio draugijos nariu, lankė vargstančius ir ligonius. Šios patirtys, kaip ir piligriminė kelionė į Lurdą 1926 metais, kur tapo kelių pagijimų liudytoju, jaunuoliui sužadino stiprų norą įstoti į Jėzaus draugiją.

Jis tai padarė Lojoloje, Ispanijoje 1927 metų sausio 25 dieną. 1932 m. ištrėmus jėzuitus iš Ispanijos Arrupe išvyko studijuoti filosofiją Belgijoje ir 1933 metais teologiją Olandijoje. Įšventintas kunigu Marneffe, Belgijoje, 1936 metų liepos 30 d.

Po studijų JAV, trečiajam dvasiniam pasirengimui ir paskutiniams įžadams, kuriuos duos 1943 metais, Arrupe siunčiamas į Japoniją 1938 metais. 1942 metais paskiriamas naujokų vadovu. 1945 metų rugpjūčio 6 dieną Pedro Arrupe asmeniškai išgyveno atominės bombos sprogimą Hirosimoje, naujokyno patalpose įkūrė ligoninę, kurioje gydė maždaug du šimtus žmonių. Šio baisios katastrofos patirtis giliai paženklino visą jo gyvenimą.

Arrupe paskiriamas Japonijos jėzuitų viceprovinciolu 1954 m. ir naujai įsteigtos Japonijos provincijos provincijolu 1958 metais. Draugijos 31-oji Generalinė kongregacija Romoje 1965 metais Pedro Arrupę išrinko 28-ju Generaliniu propozitu, t.y. visos Jėzuitų Draugijos vyresniuoju.

Arrupe dalyvavo paskutiniojoje Vatikano II susirinkimo sesijoje, buvo išrinktas Vienuolijų vyresniųjų sąjungos pirmininku 1967 metais ir patvirtintas pareigose dar vienai kadencijai. Iki 1982 metų. Arrupe paskirtas Vyskupų Sinodo nariu penkiose asamblėjose nuo 1969 iki 1980 m. Šv. Paulius VI jį paskyrė Romos kurijos Vienuolijų ir Tautų Evangelizavimo kongregacijų nariu.

1980 metais t. Pedro Arrupe paprašė dėl amžiaus atleisti iš Draugijos vyresniojo pareigų, tačiau šv. Jonas Paulius II jį paliko pareigose. 1981 metų vasarą grįžęs į Romą iš kelionės į Aziją ir ištiktas insulto daugiau nebegalėjo nei kalbėti, nei savarankiškai judėti, buvo slaugomas Jėzuitų generalinės kurijos namuose Romoje, kuriuose mirė 1991 metų vasario 5 d.

Pedro Arrupe beatifikacijos bylos postulatūra atkreipė dėmesį diecezinio tyrimo pradžios sesijoje, kad Dievo tarno Pedro Arrupe šventumo garsas buvo pasklidęs jam dar esant gyvam ir kad po jo mirties auga kiekvieną dieną. Jėzuitas tėvas Arrupe turi daugelį sekėjų ne vien Romoje, kur mirė, bet ir kitose šalyse, kur jo gyvenimo pavyzdys tebėra aktualus; jis ypač paplitęs Jėzaus Draugijoje. Daugelis jėzuitų nuo pat įstojimo į naujokyną, kaip ir daugelis ne jėzuitų, dvasiškai stiprinasi jo raštais. Apie tai liudija maždaug dvidešimt postulatorinių laiškų, gautų iš įvairių pasaulio kraštų. Arrupe asmuo tebežavi, yra gerbiamas ir daugelis į jį kreipiasi užtarimo. Vienas iš jo atminimo, paveldo ir tebesitęsiančio šventumo garso pavyzdžių yra skaičius bendruomenių, namų, apaštališkų darbų ir programų visame pasaulyje, kurios pasivadino jo vardu.

Romos vyskupija, pradedama jo beatifikacijos ir kanonizacijos procesą viliasi, kad pasibaigus kanoniniam procesui Pedro Arrupe galės tapti Bažnyčios patvirtintu šventumo pavyzdžiu visiems krikščionims. (SAK / Vatican New)

2019 vasario 08, 16:19