Paieška

Vatican News
2019.01.23 Cristo in mosaico

Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 27)

Evangelikų liuteronų parapija Kaune šiemet mini trisdešimtmetį, kai po sovietinių represijų tikintiesiems grąžinta Švč. Trejybės bažnyčia.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Šeštadienį ir sekmadienį Pasaulio jaunimo dienos švęstos ne tik Panamoje, bet ir Lietuvoje: Raudondvaryje, Marijampolėje, Šiauliuose ir Telšiuose. Susiburti ir bendrai išgyventi jaunimo dienų džiaugsmą sukvietė Lietuvos vyskupijų jaunimo centrai, paskelbę: „Būti Lietuvoje ir būti Panamoje – įmanoma!“.

Praėjusią savaitę melstis už krikščionių vienybę būrėsi skirtingų konfesijų tikintieji. Praėjusį šeštadienį Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje visą dieną Viešpatį giesmėmis šlovino 10 įvairių grupių šlovintojai. Taip prasidėjo Šiaulių ekumeninės maldos dienos „Aš Tavo širdyje“. Renginyje dalyvavo taip pat Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Praėjusį sekmadienį ekumeninės pamaldos surengtos Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje. Pamaldos pradėtos giesme, jau tapusia savotišku ekumeninio judėjimo Panevėžyje himnu „Esam Dvasioje viena“ – ją giedojo metodistų bendruomenės pirmininkė Regina Juškienė. Homilijoje kunigas Rimantas Kaunietis nurodė bene ryškiausią ekumeninio bendravimo ženklą: Panevėžio moterų pataisos namuose ta pačia koplyčia naudojasi katalikų, ortodoksų ir liuteronų kunigai. Vyskupijos svetainėje skelbiamame reportaže minimas ir aktyvus ekumeninių renginių iniciatorius Karsakiškio parapijos klebonas kun. Jonas Morkvėnas.  

Ketvirtadienį gausus krikščionių būrys rinkosi į ekumenines pamaldas Kauno liuteronų Švč. Trejybės bažnyčioje. Pamaldų dalyvių aukos buvo skirtos Lietuvos Biblijos draugijos veiklai remti. Evangelikų liuteronų parapija Kaune šiemet mini trisdešimtmetį, kai po sovietinių represijų tikintiesiems grąžinta Švč. Trejybės bažnyčia.

Baigiamasis Maldos už krikščionių vienybę renginys buvo penktadienį Vilniuje Šv. Jonų bažnyčioje vykusios ekumeninės pamaldos.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Vytenis Vaškelis Maldų už krikščionių vienybę aštuondienio proga primena Maniloje evangelizacijos kongrese paskelbtą manifestą, kuriame be kita ko rašoma: „Šventasis Raštas skelbia, kad Dievas yra pagrindinis evangelizuotojas“.

Sekmadienį Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje Mišiomis minėta pal. Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui diena. Marijampolės dramos teatre vyko Pal. Jurgio Matulaičio draugijos konferencija, taip pat agapė ir meninė programa.

Sekmadienį Kaune katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Atsinaujinimo dieną, kurioje kviesta labiau pažinti Jėzų ir savo krikščioniškąją tapatybę. Konferencijas vedė Tomas Viluckas ir dr. Benas Ulevičius.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vadovybė pirmadienį ir antradienį posėdžiavo Kryžių kalne ir perskirstė brolių tarnystes provincijoje. Apie tai pranešama Mažesniųjų brolių interneto svetainėje. Tokie pareigų paskirstymai paprastai vyksta kas trejus metus.

Sausio mėnesį Motinos Teresės seserys šventė 25 metų tarnystės Lietuvoje jubiliejų. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos pranešime džiaugiamasi šios kongregacijos veikla, drauge primenama apie Dievo Meilės Misionierių kuklumo įsipareigojimą, saistantį rengiant publikacijas apie jas.

Ketvirtadienį palaidotas disidentas, pogrindžio spaudos platintojas, akcijų iniciatorius Petras Cidzikas. Nekrologe be kita ko primenamos jo akcijos nešant kryžių Maskvoje ar Karaliaučiaus srityje , taip pat tai, kad jo rūpesčiu 1988 m. Pelesoje buvo pastatyta koplyčia.

Vilkaviškio vyskupija praneša apie jau trečius metus tęsiamą ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų rengimą: pabaigus ugdymo kursą trečiajai grupei šią tarnystę vyskupijoje vykdys beveik penkios dešimtys ekstraordinarinių dalytojų.

Ketvirtadienį Raseiniuose pasirašyta Kauno arkivyskupijos ir Raseinių r. savivaldybės bendradarbiavimo sutartis, kuri padės Šiluvai tapti dar plačiau žinoma ir patrauklia šiuolaikine piligrimine šventove.

2019 sausio 27, 11:47