Vatican News
Ekumeninės pamaldos Rygos katedroje 2018 rugsėjo 24 d. Ekumeninės pamaldos Rygos katedroje 2018 rugsėjo 24 d.  (Vatican Media)

Popiežiaus kalendoriuje – Malda už krikščionių vienybę

Šių metų maldos savaitės temą parinko ir maldų tekstus parengė Indonezijos krikščionys. Tema, žodžiai iš Senojo Testamento Pakartoto įstatymo knygos: „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“.

Daugelis krikščioniškų bendruomenių penktadienį pradeda švęsti Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį, bene svarbiausią ekumeninį įvykį kalendoriniais metais visame pasaulyje. Romoje Maldų savaitę pradės popiežius Pranciškus Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje. Šventasis Tėvas vadovaus Pirmosios eilinės savaitės penktadienio mišparams, dalyvaujant Romos vyskupijos teritorijoje gyvuojančių Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių atstovams.

Testamentinė Jėzaus malda

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis yra ekumeninė maldos iniciatyva, kurioje dalyvauja visų krikščioniškų konfesijų tikintieji visame pasaulyje; šią savaitę visos konfesijos meldžia, kad būtų sukurta visiška visų krikščionių vienybė, pagal testamentinę Jėzaus maldą:

„Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai (Jn 21-23).“

Maldų savaitės genezė

Maldos už krikščionių vienybę savaitės pradininku laikomas protestantų episkopalų pastorius Paul Wattson, oficialiai pradėjęs ekumeninę iniciatyvą Niujorke 1908 metais ir paraginęs visur  skleisti šią naują pamaldumo formą. Ji tradiciškai minima Wattsono parinktos savaitės metu – nuo sausio 18, pagal seną liturginį kalendorių – apaštalo šv. Petro išpažinimo šventės – iki sausio 25 minimos apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventės. Kai kur pietiniame pusrutulyje Bažnyčios renkasi kitą metų laikotarpį, pvz., per Sekmines, primenančias Bažnyčios vienybės siekį.

Romoje maldos už krikščionių vienybę savaitę pirmasis švęsti pradėjo popiežius šv. Paulius VI 1968 metais. Tačiau dar prieš jį daugelis jo pirmtakų pritarė šiai minčiai (Leonas XIII), laimino ekumeninę iniciatyvą (Šv. Pijus X), ragino ją plėtoti visoje Katalikų Bažnyčioje (Benediktas XV).

Katalikų Bažnyčia prisijungė prie Maldos savaitės paskatinta Vatikano antrojo susirinkimo. Naujai įsteigtas Krikščionių vienybės sekretoriatas (dabar Popiežiškoji taryba) ir Pasaulio Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir tvarkos komisija pradėjo bendradarbiauti 1966 metais dėl bendro visiems krikščionims skirto Maldų savaitės teksto parengimo. Anuomet pradėtas bendradarbiavimas yra tęsiamas.

„Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“

Šių metų maldos savaitės temą parinko ir maldų tekstus parengė Indonezijos krikščionys. Tema, žodžiai iš Senojo Testamento Pakartoto įstatymo knygos: „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“.

Visas tekstas: „Paskirsi teisėjus ir pareigūnus visur giminėse, visose savo gyvenvietėse, kurias Viešpats, tavo Dievas, tau duoda. Jie teis žmones teisingu teismu. Teisingumo neiškraipyk, šališkumo nerodyk, kyšio neimk, nes kyšis aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą. Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi, idant tarptumei ir paveldėtumei kraštą, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau duoda“ (Įst 16, 18–20).

Romoje popiežius tradiciškai dalyvaudavo Maldos už krikščionių vienybę aštuondienio uždarymo mišparuose, apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventės dieną, sausio 25, jo vardo bazilikoje. Tačiau šiemet dėl kelionės į Pasaulio jaunimo dienas Panamoje, popiežius minėtoje bazilikoje pradės ekumeninę maldos savaitę. Mišparų pradžia – 17.30 val. Romos laiku. (SAK / Vatican News)

2019 sausio 17, 17:40