Paieška

Vatican News
Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniunas Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniunas 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos vardo 25-čio minėjimas

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje įsteigtas Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno muziejus. Vienintelis visoje Lietuvoje. Mokykloje įrengta koplyčia. Jokia Panevėžio įstaiga neturi tokios koplyčios.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija švenčia savo 25-ąjį vardadienį. Buvusi Panevėžio 17-ji vidurinė mokykla įgijo kun. kankinio A. Lipniūno vardą 1993 metais.

Panevėžio katedroje spalio 26 d ta proga šv. mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Mišiose dalyvavo progimnazijos mokytojai, moksleiviai, kun. Lipniūno gerbėjai. Vysk. Linas pamoksle pasveikino visus susirinkusius su gražiu tokį garbingą vardą pasirinkusios progimnazijos vardadienio Jubiliejumi bei palinkėjo ir toliau taip džiaugsmingai prisistatyti su kun. Lipniūno žinia. Jis priminė, jog kaip tik tais 1993 metais Lietuvoje lankėsi šv. Popiežius Jonas Paulius II. Tai buvo ypatingas įvykis. Ir to įvykio atgarsis-gražus mokyklos vardo pasirinkimas. Ganytojas priminė, kad pagrindinis mūsų mokytojas visuomet išlieka Kristus. Tai iš jo mes visi mokomės.

Mokykloje šventinėje programoje Vaikai pristatė mokytojos Gražinos Trybienės iš kun. Lipniūno dienoraščių ir iš kun. Ylos tekstų surežisuotą inscenizaciją “Žodis neša žinią”. Programoje meniškai apžvelgtas mokyklos dvidešimtpenkmetis.

Mokykloje padėkos žodį tarė vysk. Jonas Kauneckas. Jis sakė: „Tiesiog reikia tik Dievui dėkoti už nuostabius tos mokyklos žingsnius. Mokykloje įsteigtas A. Lipniūno muziejus. Vienintelis visoje Lietuvoje. Mokykloje įrengta koplyčia. Jokia Panevėžio įstaiga neturi tokios koplyčios. Kasmet Lipniūno pagerbimui paruošiami keli minėjimai, iškilmės jo tėviškėje Talkonyse. Kiek mokyklų Panevėžyje turi įžymių žmonių vardus: tai ir Balčikonio, ir Miltinio, ir Karkos, ir net K. Paltaroko. Kuri iš tų mokyklų surengia kasmetinius minėjimus tų didžiųjų tėviškėse? Dėkui Dievui, kad taip jaučiate kankinio svarbumą. Taip, jaučiate, nes jis iš tiesų didis. Štai Lenkijoje Pucke jo atminimui skirta lenta bažnyčioje, lenta prie ligoninės pastato, kur A. Lipniūnas mirė; prie namo, kuriame jis gyveno. O Panevėžy, o Lietuvoje tik viena jo atminimo lenta! Lenkai stebisi: negi Lipniūnas dar ne beatifikuotas? Nors Štuthofo kankiniai, kartu su juo kentėję, beatifikuoti. O juk Štuthofe tik vienas kun. A. Lipniūnas surengė pamaldas, nors ten tada buvo ar 7 kunigai. Būtent jis subūrė net 500 kalinių maldai! Kai apie tai papasakojau dr. Rožei Šomkaitei iš JAV, ji sakė: visada Lipniūnas buvo vienintelis toks pasiaukojantis, viską atiduodantis, visus organizuojantis – „tai žmonių svajonių kunigas, visi laukia tik tokių kunigų“. Ji nežino kito tokio kunigo, „kuris taip viską atidavė kitiems, nieko sau, net gyvybės nepasilikdamas“. Jis tikrai šventasis...

,,Kunigo profesoriaus vardas progimnazijos bendruomenei yra tas pavyzdys asmenybės, į kurią lygiuojamės, mokomės būti kunigo žodžių, minčių ir darbų tęsėjais. Jau 25 – erius metus trunkanti mūsų dvasinė ūgtis yra gražaus atsigęžimo į kunigo gyvenimą laikas, atvėręs mūsų širdis lyg langą, pro kurį žvelgiame į žmogų, į gyvenimą ir nuolat mokomės keistis, augti, tobulėti, džiaugtis bei geru žodžiu nudžiuginti šalia esantį“ - svečius ir mokyklos bendruomenę sveikino direktorėVilma Petrulevičienė.

Buvęs mokyklos direktorius Jonas Knizikevičius save vadino sėjėju ir pasidžiaugė, kad kunigo Alfonso Lipniūno vardas kaip gerumo sėkla pasėtas į gražių ir prasmingų darbų dirvą.

Seimo narė Guoda Burokienė pasidžiaugė, kad Alfonso Lipniūno progimnazija jau prieš 25 – erius metus pasirinko tikrųjų vertybių kelią bei teigė, jog Lietuva turės ateitį, kai jaunas žmogus siekia tokių gražių vertybių, kurias puoselėja progimnazija. Nebijoti ir toliau degti ir būti Dievo meilės šviesos liudytojais linkėjo seimo narys Povilas Urbšys. Gražia ir dvasinga progimnazija pasidžiaugė Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Petras Luomanas. “Kaip gražų buvimą bendrystėje” įvertino šventę savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas ir linkėjo, kad šviesaus atminimo kunigo vardas ir toliau įkvėptų bendruomenę dvasingumui. Mokyklų asociacijos pirmininkas, „Žemynos“ progimnazijos direktorius Romualdas Grilauskas sakė, jog didelė garbė ir atsakomybė turėti vardą žmogaus, kuris aukojosi dėl kitų. Daug gražių žodžių išsakė ir kiti sveikintojai. Kiekvienas žodis palieka pėdsaką, nors skirtingai pasibeldžia į širdis.

Spalio mėnesį naujasis Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno bylos postulatorius kun. Vitalijus Kodis knygą apie kun. A.Lipniūną pristatė Pušaloto, Joniškėlio, Pandėlio parapijose. (Vatikano radijui kun. A. Dauknys iš Panevėžio)

2018 lapkričio 02, 17:12