Vatican News
Šv. Ignaco Antiochiečio kankinystė Šv. Ignaco Antiochiečio kankinystė 

Šv. Ignoto Antiochiečio liturginis minėjimas

Spalio 17 – osios trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priminė tos pačios šv. Ignoto Antiochiečio liturginį minėjimą. Nuo 70 metų Ignacas buvo vieno iš didžiųjų Romos imperijos miestų vyskupas, 107 metais miręs kankinio mirtimi Romoje.

Išmokime iš šio senosios Sirijos švento vyskupo drąsiai liudyti savo tikėjimą. Tegu jo užtarimu Viešpats suteikia kiekvienam mūsų stiprybės atsispirti nepaisant priešiškumų ir persekiojimų, - sakė Pranciškus.

*

Pranciškaus pirmtakas Benediktas XVI katechezių apie Bažnyčios tėvus cikle, aptardamas šv. Ignoto indėlį visam krikščioniškajam lobynui (2007 kovo 14 d. audiencija), pažymėjo, jog „nei vienas Bažnyčios tėvas neišreiškė taip intensyviai, kaip Ignacas vienybės su Kristumi ir gyvenimo Jame troškimo. (...) Iš tiesų Ignace susijungia dvi dvasinės „srovės“: Pauliaus, siekianti vienybės su Kristumi ir Jono, susitelkusi į gyvenimą Jame“.

Šv. Ignotas išplėtoja mokymą apie sekimą Jėzumi, tokioje perspektyvoje suvokia savo paties gyvenimą ir galiausiai kankinystę. „Nesuvaldomas Ignaco vienybės su Kristumi siekis pagrindžia tikrą vienybės mistiką“.

Šv. Ignotui vienybė, visų pirma, yra Dievo savybė, kuris būdamas trijuose Asmenyse yra Vienas absoliučioje vienybėje. Antra, šioje žemėje krikščionių įgyvendinama vienybė yra ne kas kita kaip kuo panašesnis dieviško archetipo atkartojimas. Galiausiai šv. Ignotas suformuluoja sampratą Bažnyčios, kuri turi hierarchinę struktūrą ir kad visi tikintieji yra sujungti Kristuje. Šv. Ignotas tikinčiųjų vienybę su savo ganytojais pristato naudodamas stygų, intonacijos, koncerto, simfonijos vaizdus ir analogijas.

Be kita ko šv. Ignotas Antiochietis pirmą kartą visoje krikščioniškoje literatūroje Bažnyčiai priskiria būdvardį „katalikiška“, tai yra „visuotinė“: „Kur yra Jėzus Kristus, ten yra Katalikų Bažnyčia“, - rašo šv. Ignotas laiške Smirnos bendruomenei.  

šv. Ignotas yra tikras „vienybės mokytojas“: Dievo vienybės ir Kristaus vienybės, Bažnyčios vienybės, tikinčiųjų vienybės tikėjime ir artimo meilėje, už kuriuos nėra nieko tobulesnio. Taigi, reikia siekti sintezės tarp bendrystės Bažnyčios viduje  ir misijos skelbti Evangeliją kitiems, kad abi šios dimensijos viena per kitą skleistųsi, o tikinčiuosius vis labiau užvaldytų nedaloma dvasios, kuri yra pats Jėzus Kristus. (RK / Vatican News

2018 spalio 17, 13:12