Paieška

Vatican News
Šiluvos Švč. M. Marija Šiluvos Švč. M. Marija 

Šiluvoje malda už į Lietuvą atvykstantį Šventąjį Tėvą

Jau kelias dienas Šiluvos šventovėje vyksta didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai, truksiantys iki ateinančio sekmadienio. Kiekviena atlaidų diena turi savo specifinę intenciją, tačiau kasdien taip pat meldžiamasi už popiežių Pranciškus ir jo kelionę į Lietuvą.

Šeštadienį, rugsėjo 8-ąją, Šiluvoje buvo švenčiama Mergelė Marijos gimimo šventė. Šią dieną šv. Mišiose melstasi už žiniasklaidos darbuotojus. Eucharistijai vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Homilijoje buvo atkreiptas dėmesys į popiežiaus vizito Lietuvoje šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ – apie vilties temos rimtumą popiežius Pranciškus ištisus metus kalbėjo savo katechezėse. „Neviltis nėra dangaus žinia. Geriausias būdas gyventi – atsiverti Viešpačiui“, – sakė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, pavadindamas Šilines tarsi tautos rekolekcijomis prieš susitikimą su popiežiumi Lietuvoje.

Rugsėjo 9 – pagrindinis atlaidų sekmadienis – valstybingumo šimtmetį švenčiančios Lietuvos laisvės diena. Pagrindines Šv. Mišias aukojo apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedro López Quintana. „Marija šiandien mus moko išsaugoti nepažeistą mūsų tikėjimą į Dievą, tą tikėjimą, kuris buvo mums padovanotas per Krikštą ir kuris mumyse turi nuolat augti ir bręsti per įvairius mūsų krikščioniškojo gyvenimo etapus. Tą patį tikėjimą, kurio sustiprinti atvyksta Šventasis Tėvas“, – kalbėjo nuncijus, kviesdamas priimti popiežių nuoširdžiai ir su dėkingumu: dalyvauti įvykiuose, kur jis bus, lydėti jį gatvėmis, kur jis važiuos, melsti, kad Viešpats jį stiprintų jo tarnystėje Bažnyčiai.

Po pietų Šiluva sveikino trijų dienų piligrimų žygio iš Kryžių kalno dalyvius, lydimus Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Lietuvos jaunimą. Homiliją pasakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Rugsėjo 7-8-9 dienomis Šiaulių vyskupija organizavo tradicinį, jau šešioliktąjį tarptautinį piligriminį žygį „Kryžių kalnas – Šiluva“. Žygis prasidėjo rugsėjo 7 d. šv. Mišiomis Kryžių kalne, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Žygio metu didelis dėmesys skirtas būsimam jaunimo susitikimui su popiežiumi.

Pirmadienį, rugsėjo 10, Šiluvos atlaiduose buvo meldžiamasi už visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojus, tiesos ir teisingumo liudijimą. Vidudienį aikštėje prasidėjo iškilminga Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, taip pat kunigai, tarnaujantys kapelionais vidaus reikalų sistemoje.

„Pareigūnai kasdien akivaizdžiai susiduria su blogiu“, – sakė homilijoje vyskupas Jonas Ivanauskas. Blogis gilus ir gajus. Tai egzistencinė žmonijos žaizda. Savo kryžiumi, mirtimi ir prisikėlimu Jėzus Kristus jį jau nugalėjo, ateidamas į žemę, kad mūsų gyvenimas joje būtų kitoks, kad mes kurtume ne pragarą žemėje, bet tokį pasaulį, kuris mūsų laukia pas Dievą.

Antradienį, rugsėjo 11, Šiluvos atlaiduose meldžiamasi už karius, kad savo tarnavimu neštų taikos vaisius pasauliui. Trečiadienis, rugsėjo 12 – kunigų diena. Meldžiamasi, kad jie būtų pranašai, žmonių širdyse žadinantys Dievo troškimą.

(Pagal Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos ir Inesės Ratnikaitės pranešimus)

2018 rugsėjo 10, 13:34