Paieška

Vatican News
šv. Jonas Paulius II šv. Jonas Paulius II 

Prieš 25 metus Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą

Prieš 25 metus – 1993 m. rugsėjo 4, šeštadienio popietį, keletą minučių po 15 val., į Vilnių atvyko popiežius Jonas Paulius II. Pirmąją vizito dieną, po oficialaus pasisveikinimo oro uoste, Šventasis Tėvas aplankė Lietuvos prezidentą, Vilniaus katedroje susitiko su kunigais ir pašvęstaisiais; vakare Aušros Vartuose kalbėjo Rožinį.

Vilniaus oro uoste

“Trokšte troškau aplankyti ypač man brangią jūsų žemę! Vos tik neįžvelgiama Dievo valia buvau išrinktas į Apaštalo Petro sostą, nuskubėjau į Gailestingumo Motinos lietuvių koplyčią Vatikano Bazilikos požemyje. Ten, prie Mergelės Marijos kojų, meldžiausi už jus visus. [...] Nūnai istorinė diena. Pirmą kartą Popiežius atvyksta į Lietuvą ir į Baltijos kraštus. [...] 

Gerai žinau, jog atvykstu pas jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė ieško šviesos savo garbingoje praeityje, tikėjimo kupinoje istorijoje ir po ilgo kančios, išbandymų ir kankinystės laikotarpio stengiasi drąsiai žengti į priekį. Įsikūrusi beveik Europos centre tarp senojo Žemyno Rytų ir Vakarų, pasitikinti savo ilga krikščioniška tradicija, Lietuva galės iš naujo eiti vienybės atkūrimo keliu, darniai bendradarbiauti su kitomis Europos tautomis. Galės atsiverti naujosios evangelizacijos akiračiams”.

Jonas Paulius II Vilniaus oro uoste 1993-09-04

Susitikimas su kunigais ir pašvęstaisiais Vilniaus katedroje

“Brangūs Broliai Seserys! Esate išgyvenę ilgą laikotarpį, kai jūsų tikėjimas tarsi taurusis metalas ugnyje buvo skaudžiai išmėgintas. Tačiau po priverstinės tylos apie Dievą sulaukėt meto, kai drąsiai skelbiama Evangelija ir jūsų asmeniniu pavyzdžiu statoma Kristaus karalystė. Kančia ir Kryžius - išlieka: vakarykščius išmėginimus tikrai lydės šios dienos ir rytojaus išbandymai. Evangelizacijos našta bus įvairi, bet visados išliks kaip Kristaus Kryžius [...]. 

Dabar, išaušus naujos vilties metui, itin svarbu, kad kunigas savo tautiečių būtų laikomas ant Kryžiaus mirusio ir prisikėlusio Išganytojo broliu. Kaip Nukryžiuotasis Kristus, jis yra pašauktas būti atleidimo ir susitaikymo ženklu. 

[...] Brangieji, jūsų kunigystė yra Dievo dovana, skirta savosios tautos šventėjimo labui. [...] Nuolankiai ir ištvermingai prašykite Dvasios šventumo dovanos. [...] Kunigo šventumas nėra formalus, apribotas vien tik jo tarnystės apeigomis. Šventumas yra nuolatinis panašėjimas su Kristumi, savo gyvenimo derinimas su Tėvo valia ir Apvaizdos planais. 

[...] Brangiosios Vienuolės! Jums noriu tarti išskirtinį žodį - trokštu nuoširdžiai padėkoti už jūsų veiklą netolimos praeities sunkiaisiais metais. [...] Dabartis iš vienuolinių bendruomenių, pasišventusių įvairiems apaštalavimo darbams, reikalauja tikro šventumo, mokėjimo dalytis vienas kito našta, apaštalinės veiklos ir meilės liudijimo. Šiuo reikšmingų visuomeninių permainų metu tevadovauja jums Viešpats ir kiekvienai jūsų vienuolinei Šeimai teparodo kelią, kuriuo eidamos galėtumėte kuo labiau priartėti prie dieviškosios minties". 

Rožinis Aušros Vartuose

Pirmoji Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje diena sutapo su tradicine Rožinio maldos transliacija į visą pasaulį per Vatikano radiją, popiežiaus vadovauta kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį. Todėl šeštadienio, rugsėjo 4-osios vakarą, Jonas Paulius II vadovavo Rožinio maldai Aušros Vartuose.

„Ši Aušros Vartų šventovė jau daugel amžių kiekvieną dieną mato daug maldininkų, atnešančių Gailestingumo Motinai savo gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius. Dėl to šie Vartai tapo ypatinga susitikimų su Kristaus ir Bažnyčios Motina, viso krašto tikinčiųjų vienybės vieta. Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių krikščionys susiburia, kad Mergelės Marijos akivaizdoje kaip broliai ir seserys pasidalytų tuo pačiu tikėjimu, viena viltimi ir tikrąja meile.

Vatikane yra Lietuvių koplyčia , kurią puošia toks pat paveikslas kaip čia. Iš ten Petro Įpėdinis mintimis dažnai jungiasi prie maldos, kuri šioje vietoje kyla į Dievą. Šiandien, mano apaštalinės kelionės į Baltijos kraštus pradžioje, džiaugiuosi, kad čia esu ne tik dvasia, bet ir kūnu. Kaip Visuotinės Bažnyčios Ganytojas, jūsų maldų lydimas, ateinu sudėti į motiniškas Marijos rankas savo padėką ir prašymus”.

2018 rugsėjo 04, 08:12