Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugpjūčio 25)

Savaitraštis „Savaitė“ apie laukiamo popiežiaus vizito reikšmę klausė Vilniaus arkivyskupijos Caritas sielovadininko kun. Mozės Mitkevičiaus. Jis dalijasi įsimintinais popiežiaus Pranciškaus teiginiais bei gestais, ragina paskaityti apaštališkąjį paraginimą „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ apie visiems skirtą pašaukimą į šventumą.

Kastantas Lukėnas - Kaunas

Kauno arkikatedra po penkiolikos metų sulaukė vyskupo šventimų iškilmės: praėjusį sekmadienį vyskupu konsekruotas mons. dr. Algirdas Jurevičius. Arkivyskupas Lionginas Virbalas homilijoje pabrėžė, kad vyskupo užduotis išlieka ta pati, kuriai Kristus pašaukė apaštalus, – liudyti Prisikėlusįjį, būti Šventosios Dvasios įrankiu, tapti Dievo artumo istorijoje ženklu. Jis atkreipė dėmesį, kad šventinamąjį vyskupą nuo kunigystės nuo kunigystės lydėjo šv. diakono Stepono globa, diakonato temą jis pasirinko gilindamas teologijos studijas. „Vyskupo šventimai nenutraukia ir nepanaikina diakoniškojo matmens, t. y. tarnavimo užduoties. Per šventimų apeigas išrinktajam vyskupui primenama, kad jis turės skelbti Evangeliją, saugoti ir perduoti tikėjimo paveldą, bet neužmiršti vargšų, ligonių, drąsinti tikinčiuosius, juos išklausyti ir su meile kreiptis į tuos, kurie dar nepriklauso Bažnyčiai“, – sakė arkivyskupas metropolitas, linkėdamas savo pagalbininkui pagal pasirinktąjį šūkį „Džiugiai ir didžiadvasiškai tarnauti Viešpačiui“.

Laikraštyje „XXI amžius“ paskelbtas platus interviu su vyskupu Algirdu Jurevičiumi (kalbina Romas Bacevičius). Vyskupas pasakoja apie pašaukimo kelią, į kurį įsipynė muzikos studijos, vargonavimas, tikybos mokymas. Nemaža pokalbio dalis skirta bažnytinei muzikai, giedojimui, lyginama su kitose šalyse išgyventa patirtimi. Įdomu, kad Atgimimo metais galvoti apie kunigystę būsimąjį dvasininką paskatino tikėjimo jėgą paliudiję pasauliečiai. Pasak ganytojo, jo kunigystės kryptį suformavo pal. Teofilius Matulionis: apie dvasinius atradimus jis dalijosi ir žada toliau dalintis tinklalapyje www.teofilius.lt. Čia pat apgailestaudamas priduria, kad pal. Teofiliaus kanonizacijos bylos postulatoriaus pareigas bus priverstas perduoti kitam asmeniui. „Tačiau ir toliau liksiu pal. Teofiliaus gerbėju“, patikina vyskupas. Ganytojas taip pat guodžia kunigus, daug širdies įdedančius į vaikų rengimą sakramentams, bet dažnai nesulaukiančius regimų darbo rezultatų: „Reikia nenustoti sėti, o augimą duos Viešpats“, – šie žodžiai parinkti pokalbio antraštei.

Praėjusį šeštadienį pusė tūkstančio savanorių dalyvavo mokymuose rengiantis susitikimui su popiežiumi Pranciškumi Kaune. Visą dieną trukusiuose mokymuose savanoriai raginti nepamesti iš akių organizacinio proceso tikrojo tikslo – Jėzaus Kristaus, taip pat išlaikyti savo tapatybę – būti popiežiaus ambasadoriais. „Kauno dienos“ publikacijoje pakalbintas savanoris, talkinęs taip pat prieš 25 metus vykusio popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu.

Savaitraštis „Savaitė“ apie laukiamo popiežiaus vizito reikšmę klausė Vilniaus arkivyskupijos Caritas sielovadininko kun. Mozės Mitkevičiaus. Paklaustas apie pastaruoju metu įvairių leidyklų parengtas knygas apie popiežių Pranciškų kunigas siūlo pasiskaityti ne tik apie popiežiaus asmenį, bet apie tai, ką jis drauge su Bažnyčia skelbia ir ko moko. Jis dalijasi įsimintinais popiežiaus Pranciškaus teiginiais bei gestais, ragina paskaityti apaštališkąjį paraginimą „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ apie visiems skirtą pašaukimą į šventumą.

Kun. Ričardas Doveika „Respublikoje“ ragina sutelkti dėmesį į popiežiaus Pranciškaus nešamą vilties žinią: ne rūpesčiai ir problemos nulemia žmogaus ateitį ir laimę, bet būtent viltis. Nenutylėdamas visuomenės skaudulių jis ragina susigrąžinti viltį į kultūrą, žmogiškuosius santykius, – tai leis atsigręžti į save, į savo žmogiškąjį orumą, – sako kunigas.

Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė „Bernardinai.lt“ dienraštyje pasiryžo nutraukti nejaukią viešosios erdvės tylą po Amerikos katalikus sukrėtusios lytinių piktnaudžiavimų ataskaitos Pensilvanijoje. Šia tema taip pat pasirodė Lietuvoje gyvenančio amerikiečio benediktino, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno brolio Davido Minot OSB komentaras „Ką turėtų daryti Lietuvos katalikai, sužinoję apie lytinę dvasininkų prievartą Pensilvanijoje?“. Kun. Vytenis Vaškelis taip pat apgailestauja dėl skaudžių papiktinimų ir kviečia atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus paskelbtą „Laišką Dievo tautai“, kviečiantį melstis ir pasninkauti.

Nuo pirmadienio iki sekmadienio Lietuvoje vyko 3-asis Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresas. 126 dalyviai iš 23 šalių pradėjo kongresą Mišiomis Kauno arkikatedroje, po to vykusiame Tautų vakare šalys pristatytos video siužetais ir tradicinių maisto patiekalų pavyzdžiais. Antradienį vyko ugdymo programa, vakare vyko šlovinimas ir atgailos malda dėl situacijų, kai gyventa ne pagal pranciškoniškąjį pašaukimą. Trečiadienį kongreso dalyviai meldėsi Šiluvoje, Kryžių kalne pastatytas ir pašventintas Europos pranciškoniškosios šeimos kryžius. Atvykę į Kretingą tarptautinio kongreso dalyviai galėjo išgyventi skirtingų socialinių tarnysčių patirtį, po to šventoriuje vyko visiems atvira pranciškoniška fiesta. Penktadienį pranciškonų pasauliečiai ir jaunimas apvaikščiojo kalnus Žemaičių Kalvarijoje, o vakare evangelizaciniu šokiu Kauno Rotušės aikštėje kvietė į šlovinimo ir liudijimų vakarą arkikatedroje. Šeštadienį kongreso dalyviai aplankė Vilnių ir Trakus, kur meldėsi pranciškonišką septynių džiaugsmų rožinį prie Trakų Dievo Motinos paveikslo.

Kita reikšminga Lietuvos pranciškoniškosios šeimos iniciatyva – specialiai sukurtos Dievo Motinos ikonos piligrimystė. Pasibaigus kongresui Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona iškeliauja į kitas Europos šalis.

Kastantas Lukėnas, savaitės apžvalga
2018 rugpjūčio 25, 11:20