Paieška

Vatican News
Naujasis šv. Pijaus X kunigų brolijos vyresnysis kun. D. Pagliarani Naujasis šv. Pijaus X kunigų brolijos vyresnysis kun. D. Pagliarani 

Šv. Petro ir šv. Pijaus kunigų brolijose – nauji vyresnieji

Kaip būtiną pilnos bažnytinės vienybės pripažinimo sąlygą Roma pateikė šv. Pijaus X brolijos vyresniųjų parašui doktrininę deklaraciją.

Šv. Petro kunigų brolijos generalinėje kapituloje, kuri šiomis dienomis buvo sušaukta JAV ir tęsis iki liepos 18 dienos, liepos 9-ąją šešeriems metams išrinktas naujas vyresnysis – Lenkijoje gimęs kun. Andrzej Komorowski, gimęs 1975 metais. Ši brolija buvo įsteigta 1988 metais, gavo popiežiškąjį pripažinimą ir savo misiją išpildo dviem būdais: formuodama ir šventindama savo kunigus tradicinės liturgijos arba Romos rito ekstraordinarinės formos rėmuose bei rūpindamasi sielomis Bažnyčios tarnystėje. Kaip rašoma Brolijos interneto portale, šiuo metu jai priklauso 287 kunigai ir 150 seminaristų.

Šv. Petro kunigų brolija gimė iš tų kunigų ir seminaristų, kurie atsiskyrė nuo šv. Pijaus X kunigų brolijos, įsteigtos arkivyskupo Marcelio Lefebvre 1970 metais, neigiamai reaguojant į Vatikano II Susirinkimą, teologiją ir liturginius pakeitimus. Būtent 1988 metais, arkivyskupui Lefebvre neteisėtai konsekravus keturis vyskupus, jau ir taip įtempta situacija tarp Romos ir šios Brolijos virto atvira krize, mat už neteisėtus vyskupo šventimus yra numatyta ekskomunikos bausmė. Vis dėlto kontaktai nenutrūko ir 2009 metais Benedikto XVI potvarkiu šią ekskomuniką leista atšaukti, viliantis, jog tai leis šv. Pijaus X brolijai sugrįžti į pilną vienybę. Nuo to laiko kontaktai, asmeniniai ir teologiniai, suaktyvėjo. Galima pridurti, kad kiek anksčiau, 2007 liepos pradžioje, popiežius Benediktas XVI paskelbė potvarkį („Summorum pontificum“), kuriuo ženkliai palengvino liturgijos ekstraordinarine (arba ypatingąja) forma naudojimą. Ši forma remiasi Jono XXIII 1962 metų Mišiolu, kuris savo ruožtu yra vienas iš paskutinių leidimų 1570 metų Mišiolo, visuotinai įtvirtinto po Tridento Susirinkimo.

Kita vertus, kaip būtiną pilnos bažnytinės vienybės pripažinimo sąlygą Roma pateikė šv. Pijaus X brolijos vyresniųjų parašui doktrininę deklaraciją. Kaip žinia, Brolijoje netrūksta balsų, kurie ne vien kritiškai vertina, bet ir visiškai atmeta Vatikano II Susirinkimą ar šv. Mišių aukojimą įprastine (ordinarine) forma kaip klaidą, tikėjimo išdavystę ir ereziją. Pavyzdžiui, dar šių metų kovo pradžioje Brolijos interneto portale „FSSPX.NEWS“ paskelbtas jai priklausančių kunigų iš Brazilijos tekstas apie 62 priežastis, dėl kurių jie negali dalyvauti įprastinėse Mišiose. Pareiškiama, kad jos „dviprasmiškos ir protestantiškos“, tad esą negalima būti kataliku ir jose dalyvauti (1 sk.); kad jose neišreiškiamas tikėjimas į realų Viešpaties buvimą (Eucharistijoje) (11 sk.); kad negali paklusti erezijai ar tam, kas aiškiai veda į ereziją (62 sk).

Nepaisant šių kraštutinių pozicijų keleriais pastaraisiais metais buvo diskutuojama apie deklaracijos turinius, spaudoje spėliota apie galimybę šv. Pijaus X brolijai įsteigti asmeninę popiežiškąją prelatūrą. Brolijai priklauso per pusseptinto šimto kunigų ir per du šimtus seminaristų.         

Liepos 11-ąją Šv. Pijaus kunigų brolija Šveicarijoje taip pat išsirinko naują vyresnįjį, italą kunigą Davidą Pagliarani, gimęs 1970 metais, kuris pagal įstatus Brolijai vadovaus dvylika metų, pakeisdamas vyskupą Bernardą Fellay. Bažnytinių aktualijų apžvalgininkai, prancūzas Jean-Marie Guenois dienraščio „Figaro“ ir italas Andrea Tornielli dienraščio „Stampa“ puslapiuose rašo, kad šis išrinkimas ko gero reiškia, jog susitarimas tarp Romos ir Brolijos nutolo. Tačiau savo pirmajame interviu, taip pat paskelbtame Brolijos interneto portale, naujasis jos vyresnysis to nekomentavo, pabrėždamas kunigų formacijos ir tikinčiųjų sielovados uždavinius. Šv. Pijaus kunigų brolijos generalinė kapitula tęsis iki liepos 21 dienos.  (RK / Vatican News) 

2018 liepos 12, 14:41