Paieška

Vatican News
Rytų Afrikos regiono (AMECEA) ganytojai susitiko 10 dienų trukusioje asamblėjoje Rytų Afrikos regiono (AMECEA) ganytojai susitiko 10 dienų trukusioje asamblėjoje 

Katalikų Bažnyčios rytų Afrikos regione temos ir uždaviniai

Liepos 23 dieną baigėsi svarbus katalikų Bažnyčios Afrikoje gyvenimui susitikimas – Rytų Afrikos vyskupų konferencijų narių asociacijos (AMECEA) plenarinė asamblėja. Dešimčiai dienų šiai Asociacijai priklausantys ganytojai iš Eritrėjos, Malavio, Kenijos, Etiopijos, Tanzanijos, Pietų Sudano ir Sudano, Ugandos ir Zambijos atvyko į Etiopijos sostinę Addis Abebą. Prie Asociacijos taip pat šliejasi Džibutis ir Somalis, nors šiame krikščionių praktiškai nelikę. Liepos 23 dieną buvo paskelbtas galutinis komunikatas, kuriame atsispindi šios Afrikos dalies vyskupų aptartos temos.

Viename iš pirmųjų jo punktų yra smerkiamas žmonių kiršinimas dėl skirtingumo, ypač dėl skirtingos etninės kilmės. „AMECEA regione daug gerų dalykų, kurie nėra vienodi. Kaip AMECEA vyskupai mes pripažįstame šį skirtingumą geru dalyku, dėl kurio reikia džiaugtis, o ne skaldytis. Tai Katalikų Bažnyčios Katekizmo nuostata, pasak kurios skirtumai atitinka Dievo planą (žr. 1937). Skirtumai tarp žmonių turi tapti abipusiu papildymu tiek AMECEA regione, tiek kitur. Kaip ganytojai mes griežtai smerkiame kiekvieną manipuliacijos skirtumais mūsų regione formą, menkinančią asmens orumą. Kaip sakoma Katekizme, visi „turi vienodą prigimtį ir vienodą kilmę. Atpirkti Kristaus auka, visi jie yra pašaukti dalyvauti toje pačioje dieviškoje laimėje: tad jų visų orumas yra vienodas“ (žr. 1934)“.

Komunikate kalbama apie visapusišką vystymąsi ir taikią vienybę. „Visapusiškas žmogaus vystymasis negali būti apribotas vien ekonominiu augimu. Kad būtų autentiškas, jo centre turi būti žmogaus asmuo, jis turi būti visaapimantis, aprėpti visus žmogaus asmens gyvenimo aspektus, orientuotas į bendrąjį gėrį“, rašo afrikiečiai vyskupai. Jie taip pat išvardija keturias sąlygas taikiam sambūviui. Pirma, tai visų žmonijos šeimos narių lygaus orumo pripažinimas ir gynimas, antra, visapusiškas žmogiškas vystymasis, trečia, parama tarptautinėms institucijoms ir, ketvirta, susitaikymas bei atleidimas vienas kitam.

Kitame punkte pasidžiaugiama reikšmingu taikos laimėjimu: prieš pat AMECEA regiono vyskupų suvažiavimą susitiko, po beveik 20 metų tarpusavio karo stovio, Etiopijos ir Eritrėjos vadovai, kurie pažadėjo pradėti susitaikymo procesą, atverti sienas, atkurti politinius ir prekybinius ryšius. „Katalikų Bažnyčia abejuose kraštuose garsiai kalbėjo ir smerkė brolžudišką konfliktą bei karą, meldėsi kartu ir teikė žmonėms viltį išlikdama tvirtai įsitikinusi, jog situaciją galima išspręsti taikiai ir solidarumu abiejų kraštų žmonėms. Mes dėkojame AMECEA solidarumo delegacijai, kuri aplankė Eritrėją 2017 metų lapkritį. Susitaikymo procesui vykstant katalikų Bažnyčia ragina valstybės vadovus užtikrinti, kad teisingumas ir taika būtų atkurti, kad šių šalių žmonėms būtų leista dalyvauti šiame procese, kad būtų išgirsti jų balsai, o belaisviams leista sugrįžti į savo šeimas“, - rašo rytų Afrikos katalikų vyskupai.

Jie priduria, jog toliau meldžiasi už „už greitą konflikto išsprendimą, žmonių kančių palengvinimą ir nekaltų gyvybių atėmimo sustabdymą“ Pietų Sudane, pasiūlydami prisidėti viskuo, kas jų galioje, dėl taikos šioje valstybėje. „Mes prašome mūsų katalikų tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių atsiminti Pietų Sudaną maldose ir ištiesti pagalbos ranką jo skubiems poreikiams“, pažymi ganytojai.

Toliau komunikate žvilgsnis nukreipiamas į šeimas, kurios yra mažiausias Bažnyčios ir visuomenės vienetas. „Stabili šeima yra teigiamo skirtingumo, vienodo orumo ir taikios vienybės Dieve AMECEA regione ir kitur pagrindas. Mes konstatuojame, kad šeima yra tarsi apsuptyje dėl įvairių iššūkių, tokių kaip skurdas, didelis nedarbas ir nelygybė visuomenėje“, pažymi vyskupai afrikiečiai, pridurdami, jog toliau tęs savo įsipareigojimą rūpintis šeimomis sielovadiškai ir kitaip.

Rašydami apie komunikacijos uždavinį vyskupai pagiria tas iniciatyvas, kuriomis vyskupijos bei parapijos pasirūpina skaitmeninėmis platformomis, evangelizuoja masinės komunikacijos priemonėmis: interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, radijo stotyse, televizijos laidose. „Tuo pat metu, pripažindami žiniasklaidos vaidmenį visapusiško žmogaus vystymosi procese, mes raginame žiniasklaidos praktikus būti atsakingais, tikėtinais ir tiksliais pateikiant informaciją visuomenei“.

„Mes pripažįstame ir vertiname tai, kad jauni žmonės, savo dinamizmu ir skirtingumu, kaip pasaulio piliečiai, yra lygūs nepaisant kultūrų ir svarbūs Bažnyčios nariai, - pabrėžiama rytų Afrikos ganytojų komunikate. – Mes tęsime veiksmingą sielovadinį rūpestį jaunimu ir programas, kurios susitelkia į tikėjimą, pašaukimo atpažinimą bei moralę, vertybėmis paremtą švietimą, spręsime jaunimo užimtumo, taikaus sambūvio, lyderystės plėtojimo, kapelionystės ir palydėjimo klausimus“.

Dar vienas skyrelis yra skirtas „integraliai ekologijai“ pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato Si“, pripažįstant, jog mūsų natūrali aplinka yra Dievo dovana ir kad joje „viskas susiję“. Negalima išspręsti atskirai visuomenių problemų ir gamtosaugos problemų, tarsi jos būtų viena nuo kitos nepriklausančios.

Kitame skyrelyje nurodoma būtinybė stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą – tiek bažnytinį, su kitomis Afrikos kontinento katalikiškomis asociacijomis, tiek su tarptautinėmis regioninėmis asociacijomis, kaip kad Afrikos Sąjunga ar Jungtinės Tautos.

„Gerbiant žmogaus orumą ir žmogaus teises mes toliau remsime ir bendradarbiausime su vyriausybėmis atsispiriant smurtingam ekstremizmui ir siekiant deradikalizavimo“, pareiškia afrikiečiai vyskupai, kurių ne vienam ekstremizmas nėra tolimas ar abstraktus terminas. Savo komunikate jie pamini ir kitą visuomeninį blogį: „visuomenė toliau blaškoma didžiulės korupcijos AMECEA regiono valstybėse. Korupcijos nuodėmė užminuoja visapusišką žmogaus vystymąsi ir taikų sambūvį“. Kovojant su korupcija yra vertingi Bažnyčios socialinio mokymo principai, ypač tiems krikščionims, kurie tampa ir politiniais visuomenės lyderiais.

„Mes skelbiame kiekvieno asmens ir nepilnamečių orumą. Mes griežtai smerkiame piktnaudžiavimą prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis“, tęsia vyskupai, nurodydami Bažnyčios nuostatas ir gaires nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugai.

Galiausiai, paminėję sinodiškumo ir naujojo evangelizavimo temas, rytų Afrikos vyskupai išreiškė padėką Dievui už galimybę patirti ir pasidalinti „ryškiu skirtingumu, vienodu orumu, taikiu vieningumu Dieve AMECEA regione“, meldė Mergelės Marijos, gerbiamos ir kaip Afrikos Dievo Motinos, užtarimo ir globos dabar ir ateityje. (RK / Vatican News)

2018 liepos 25, 11:21