Paieška

Vatican News
apžvalga apžvalga 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (birželio 16)

Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Kaišiadoryse švęstos Pal. Teofiliaus Matulionio pirmosios beatifikacijos metinės.

Kastantas Lukėnas - Kaunas

Laiške pabrėžiama, kad visi:  kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai sudaro „vieną katalikišką šeimą. Ganytojas ragina sunkiuose laikuose kreiptis į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį: „Toji Širdis, kuri iš meilės žmonijai praliejo savo kraują iki paskutinio lašo, kuri Švenčiausiame Sakramente ta pačia meile mums plaka,  Ji laukia mūsų maldų ir nori mus išklausyti, mūsų maldavimus patenkinti“.

Pal. Teofiliaus liturginio minėjimo dieną minėta taip pat Gedulo ir vilties diena. Pal. Teofiliaus relikvijos įteiktos Kauno seserims benediktinėms. Arkivyskupas Lionginas Virbalas relikvijų pasitikimo iškilmėse pabrėžė, kad Bažnyčia nuo amžių laikė kankinius garbingiausiais, rinktiniais nariais. Jis priminė ir mūsų krašto tremtinius, persekiotus dėl meilės Dievui ir Tėvynei.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Irena Petraitienė rašo apie pal. Teofiliaus veiklos pėdsakus ir primena tris aštuoniasdešimtmečio sukaktis: tiek metų praslinko nuo tada, kai Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčioje pradėta Švč. Sakramento adoracija; Budapešte vykusiame tarptautiniame Eucharistiniame kongrese vysk. Matulionis vadovavo lietuvių maldininkų grupei; 1938-aisias buvo konsekruota Šančių bažnyčia, kuriai pal. Teofilius parinko Švč. Jėzaus Širdies titulą ir rūpinosi jos dekoravimu.

Nuo Velykų iki Sekminių vyko moksleivių rašinių ir piešinių konkursas „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“. Konkursą organizavęs Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas (TM fondas) beatifikacijos metinių išvakarėse paskelbė konkurso nugalėtojus ir prizininkus. Apdovanojimai vyko šeštadienį buvusiuose KGB rūmuose, kur veikia paroda „Palaimintais Teofilius“.

Konkurso dalyvių rašinius skelbė „Bernardinai.lt dienraštis.

 Gedulo ir vilties dienos išvakarėse Šiluvoje Marijos dieną švenčiantiems piligrimams arkivyskupas Sigitas Tamkevičius priminė tremtinio ir kalinio dalią patyrusį palaimintąjį Teofilių Matulionį. „Palaimintojo kankinystė kasmet primins visų lietuvių iškentėtas kančias, tačiau primins taip pat ir viltį. Palaimintasis niekuomet neprarado vilties, nes tikėjo, kad visur veda Dievo apvaizda“.

Antradienį Telšiuose vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis, kuriame tarp kitų klausimų daug dėmesio skirta katechezės situacijai Lietuvoje. Ganytojai taip pat nutarė nuosekliau vykdyti sužadėtinių pasiruošimo santuokai programas. Nuo kitų metų norintieji tuoktis bažnyčioje privalės registruotis anksčiau negu iki šiol, prieš penkis mėnesius. Lietuvos vyskupai taip pat paskelbė kreipimąsi dėl ketinamos ratifikuoti Stambulo konvencijos. Kreipimesi primenama Bažnyčios nuostata, raginanti gerbti prigimtines žmogaus teises ir patvirtinama, kad bet kokia smurto forma, taip pat smurtas prieš moteris yra nepateisinamas. Drauge pabrėžiama, kad Stambulo konvencijos nuostatos iš esmės tik atkartoja Lietuvos Respublikos teisėje jau įtvirtintas nuostatas. Konvencija nepriimtina todėl, kad joje dirbtinai konstruojama „socialinės lyties“ sąvoka ir primetamos ideologinės nuostatos, nederančios su prigimtine žmogaus teisių samprata,– teigia ganytojai.  

Trečiadienį arkivyskupas Gintaras Grušas Vilniaus miesto Pašilaičių seniūnijoje įsteigė Šv. Jono Pauliaus II parapiją. Naujoji parapija dar neturi bažnyčios; pirmiausia bus telkiama bendruomenė, kuri rūpinsis maldos namų statyba

Praėjusį penktadienį Vilniuje arkivyskupas Gintaras Grušas pašventino Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčią, skirtą vidaus reikalų statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų ir jų šeimų sielovadai. Koplyčia yra pastato trečiajame aukšte, o kitose bažnyčios erdvėse planuojama įkurdinti daugiafunkcinį centrą. „Bernardinai.lt“ dienraštyje Lietuvos policijos vyriausiasis kapelionas kun. Algirdas Toliatas pasakoja apie sudėtingą šios bažnyčios istoriją, o dabartinėje situacijoje, kai pastatas priklauso Vidaus reikalų ministerijai, įžvelgia naujas evangelizavimo galimybes, savotišką „pagonių kiemą“ leidžiantį susitikti skirtingoms visuomenės grupėms, burti bendruomenę įvairiomis plotmėmis, bendradarbiaujant su menininkais aptarti opias problemas.

Trečiadienį Vilniuje Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta Trakų bažnyčios lobyno paroda, nušviečianti Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atvaizdo gerbimo istoriją.

Šeštadienį Kaune vykusioje metinėje Caritas konferencijoje pristatyta „Išklausymo tarnystė“. Patirtimi dalijosi svečiai iš Italijos, kur parapijose jau tris dešimtmečius vykdoma „Išklausymo tarnystė“. Ši tarnystė jau vykdoma Vilniaus arkivyskupijos parapijose.

Praėjusį sekmadienį Vilkaviškio katedroje minint vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio atlaidus keturiems vyrams buvo suteikti nuolatinių diakonų šventimai. Nuolatinių diakonų tarnystei jie ruošėsi per ketverius metus studijų ir dvasinio ugdymo programoje.

Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centras praneša apie naujo kurso formavimą: priėmimo komisijos sprendimu į parengiamąjį kursą priimti penki asmenys. Prašymus studijuoti buvo pateikę trylika pretendentų ir Kauno, Telšių ir Panevėžio vyskupijų.

Šiaulių vyskupijos svetainėje pasakojama apie vyskupijoje minėtą Pasaulinę kunigų šventėjimo dieną. Ketvirtadienį švęsta Pakruojo dekanato jaunimo diena, Kruojos upės saloje minėta Gedulo ir vilties diena. Praėjusį sekmadienį Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčioje minėtas 500 metų jubiliejus nuo pirmosios parapijinės bažnyčios pastatymo.

Visą aštuondienį Kretingoje vyko šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės renginiai. Vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, šlovinimo vakarai, krikščioniško kino seansai, šventinę nuotaiką kūrė muzikinės grupės iš Lietuvos ir užsienio.

Sekmadienį Paberžėje vyko Tarptautinio festivalio renginys, Mišios ir koncertas, Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms. Tarptautinio festivalio renginiai numatomi taip pat liepos ir rugsėjo pabaigoje.

Kastantas Lukėnas, savaitės apžvalga
2018 birželio 16, 14:00