Vatican News
Kinijos katalikai Kinijos katalikai 

Kinų katalikai piligrimystėje į kankinių šventovę

Kinų piligrimai leidosi į piligrimystę į kankinių Zju Jia He šventovę, He Bei provincijoje melsdami šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių vienybės Kinijos Bažnyčiai.

Šimtai parapijos dedikuotos Šv. Mykolui, esančios Hou Ba Jia vietovėje, parapijiečių birželio 23-24 d. dalyvavo piligrimystėje, vedini vienos intencijos – prašyti šv. Petro ir Pauliaus užtarimo, kad Kinijos  Katalikų Bažnyčia įveiktų pasidalijimus ir augtų visų pakrikštytųjų bendrystė.

Hou Ba Jia parapija, 2003 m. įkurta Pekino periferijoje, yra jauna ir gyvybinga. Pastoracinės ir karitatyvinės veiklos, katechezė, jaunimo formacijos kursai, jaunų porų ir vyresniųjų sielovada, piligrimystės, rožinio maldos grupės, stovyklos vaikams  įtraukia ir jaunus seminaristus, kurie studijuoja vyskupijos seminarijoje. Kvietimas dalyvauti piligrimystėje ir registracija vyko per Wechat, socialinių medijų tinklą, kuriuo labiausiai naudojasi Kinijos jaunimas.

Zhu Jia He kankinių šventovė, piligrimystės tikslas, yra Jing Xian, He Bei provincijoje. Ši vieta brangi kinų katalikų atminčiai ir pamaldumui, nes čia prancūzų jėzuitai misionieriai šv. Leonas Ignacas Mangin ir šv. Paulius Denn, kartu su kinų tikinčiosiomis kaip šv. Maria Wu, paliudijo  tikėjimo ir meilės Kristui kankinystę. Sukilimo metu 1900 m. liepą du misionieriai priėmė tūkstančius moterų ir vaikų, kurie bėgo nuo persekiotojų smurto. Kai buvo puolama bažnyčia, kunigas jėzuitas Mangin stovėdamas prie altoriaus, laikydamas rankoje nukryžiuotąjį  suteikė išrišimą visiems ten buvusiems tikintiesiems, kurie atsiklaupę meldėsi. Kai sukilėliai užpuolė bažnyčią, Maria Wu buvo nužudyta, nes mėgino uždengti savo kūnu kunigą Mangin, kuris dalijo susirinkusiems Komuniją.

Vėliau jie nužudė ir kunigą Mangin, Denn ir visus tikinčiuosius, po to padegė bažnyčią.

Jonas Paulius II kanonizavo Leoną Ignacą Mangin ir 55 jo bendražygius kankinius, nužudytus  Zhu Jia He, 2000 jubiliejiniais metais. Šiandien jų kankinystės vietoje iškilo nauja bažnyčia, o savivaldybės muziejuje saugomos kai kurių kankinių relikvijos. (DŽ / FIides)

2018 birželio 29, 15:27