Paieška

Vatican News
Beato Teofilius Matulionis Beato Teofilius Matulionis 

Birželio 14 - kankinio pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas

Ketvirtadienį, birželio 14 dieną pirmą kartą švenčiamas kankinio pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas. Arkivyskupas Matulionis buvo paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju 2017 metų birželio 25 dieną Vilniuje.

Tikintieji pal. Teofiliaus Matulionio minėjimo dieną meldžia dvasios tvirtumo, kad palaimintojo pavyzdžiu klausytųsi Visagalio Dievo labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintų tikėjimą.

Minėjimo liturgijoje prisimenamas Kaišiadorių vyskupo Matulionio pastoracinis raginimas melstis vieni už kitus kaip vienos katalikiškos šeimos narius.

„Visi mes, mylimieji, sudarome vieną katalikišką šeimą. Melskimės vieni už kitus“, rašė pal. Teofilius pirmajame ganytojiškajame laiške Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems, 1943 m. gegužės 12 d.

Vyskupas be kita ko rašė:

„Man pavesta rūpintis amžinuoju Jūsų, brangūs broliai Kunigai ir mylimieji pasauliečiai, išganymu, pavesta būti Jūsų sielų atsakingiausiu prieš Dievą ganytoju, būti Jūsų ir tėvu, ir vadu šioje vargingoje kelionėje į amžinosios laimės dangaus karalystę“.

Kreipdamasis į savo kunigus ganytojas rašė:

„Jūs esate Bažnyčioje Kristaus mokslo ir teikiamų malonių gyvoji arterija. Šiandien Išganytojas laukia iš Jūsų, broliai Kunigai, kad su padvigubintu atsidėjimu darbuotumėtės tikinčiųjų religinio susipratimo pakėlimui. Bet atsiminkite, brangūs broliai, kad tą viską tik tuomet pasiseks atlikti, jei savo ganytojo darbą paremsite malda, jei atsiminsite šventojo Pauliaus patarimą Timotiejui: Būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu“.

Pal. Kaišiadorių vyskupas pasauliečių prašė „palengvinti naštą“

„Ir iš jūsų, mieli pasauliečiai, laukiu, kad ir jūs palengvintumėte mano ganytojavimo naštą, sulig šventojo Pauliaus patarimu: Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Neužmirškite, kad visa Bažnyčios hierarchija kartu su Šventuoju Tėvu, kartu su viso pasaulio vyskupais ir kunigais yra dėl jūsų ir jums Dievo pašaukiami ir skiriami. Mes, vyskupai ir kunigai, esame jūsų tarnai, o Šventasis Tėvas vadina save Tarnų tarnu.

Žiūrėkite, kad jūsų šeimose ir jūsų pastogėse viešpatautų meilė, santaika, ramybė ir susiklausymas. Mylėkitės tarpusavy ir mylėkite savo vaikus, krikščioniškai juos auklėdami. Žiūrėkite, kad jie nebūtų piktinami blogo pavyzdžio. Kas klauso ir pagal skelbiamąjį mokslą gyvena, tas nepaprastai palengvina sunkų ganytojavimo darbą. Bet svarbiausia parama yra jūsų malda, kuri mūsų laikais daugelio yra užmiršta“.

2018 birželio 14, 15:29