Paieška

Vatican News

Popiežius skiria nuolatinį apaštališkąjį vizitatorių Medžiugorje

Popiežius Pranciškus paskyrė buvusį Lenkijos Varšuvos – Pragos vyskupijos ganytoją, arkivyskupą emeritą Henryką Hoserį, ypatinguoju apaštališkuoju vizitatoriumi Medžiugorje parapijoje.

Gegužės 31 d. paskelbtame popiežiaus Pranciškaus potvarkyje nurodoma, kad arkivyskupas skiriamas vizitatoriumi „Ad nutum Sanctae Sedis“, tai yra tiesiogiai pavaldžiu šventajam Sostui, ir misija jam suteikiama neribotam laikui.

Taip pat paaiškinama, kad arkivyskupo Hoserio paskyrimas apaštališkuoju vizitatoriumi pratęsia pernai jam popiežiaus skirtą misiją nuvykti į Medžiugroje ir susipažinti su sielovados padėtimi maldininkus iš viso pasaulio traukiančioje spėjamų Švč. M. Marijos apsireiškimų vietoje. Pernai arkivyskupui Hoseriui suteikta misija buvo tik pastoracinė, neliečianti nei doktrininių galimų apsireiškimų aspektų, nei juo labiau ji neturėjo apsireiškimus patvirtinti ar paneigti.

Medžiugorje istorija

Medžiugorje jau beveik keturis dešimtmečius garsėja kaip maldininkų kelionių tikslas ir Bažnyčios nepatvirtintų Mergelės Marijos apsireiškimų vieta. Spėjami Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimai keletui vietos vaikų prasidėjo 1981 m. Tuometinės Jugoslavijos vyskupai atliko keletą metų trukusį tyrimą ir jo išvadas pateikė Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacijai, kuri 1991 m. paskelbė, jog Medžiugorje neįžvelgta nieko antgamtiška. Vis dėlto kongregacija rekomendavo pasirūpinti, kad į Medžiugorje gausiai keliaujantys maldininkai turėtų užtikrintą deramą sielovadą. 2010 m. popiežiaus Benedikto XVI sprendimu buvo pradėtas naujas tyrimas, kuriam vadovavo buvęs popiežiaus vikaras Romos miestui kard. Camillo Ruini. Jis savo išvadas pateikė Tikėjimo mokymo kongregacijai, tačiau kongregacija oficialiai nepasisakė. Pernai popiežius Pranciškus pasiuntė lenką arkivyskupą Henryką Hoserį susipažinti su Medžiugorje lankančių piligrimų sielovada.

Gausūs dvasiniai vaisiai

Keletą mėnesių praleidęs visame pasaulyje pagarsėjusiame Bosnijos Hercegovinos miestelyje, arkivyskupas Hoseris sakė, kad Medžiugorje tai nepaprastai dvasiškai vaisinga vieta, užauginanti daug gerų vaisių, tačiau tai savaime nereiškia, kad čia tikrai apsireiškė Mergelė Marija. Tuo metu Šventojo Sosto jam suteiktuose įgaliojimuose buvo nurodyta, kad jo misija – susipažinti su pastoracijos būkle, išsiaiškinti kokie yra piligrimų poreikiai, siūlyti galimus naujus sprendimus, kad būtų kuo geriau suderintos visos sielovadinės iniciatyvos.

Vyskupas sakė, jog būdamas Medžiugorje jis įsitikino, kad tai tikrai malonės veikimo vieta ir kad apsilankymas toje vietoje piligrimams tikrai teikia dvasinę naudą. Kasmet Medžiugorje aplanko po du su puse milijono žmonių, dėl to reikia pasirūpinti, kad jiems skirtas sielovadinis palydėjimas būtų kokybiškas ir sklandus.

Žinoma, kalbant apie sielovadą, neįmanoma nutylėti neišvengiamai kylančio klausimo ką manyti apie pačius apsireiškimus. Kalbama apie šešis asmenis, kurie tvirtina regėję Švenčiausiąją Mergelę, o kai kurie iš jų turi regėjimus iki dabar – kas mėnesį, kas savaitę ir netgi kasdien. Dėl to svarbu, kad būtų paskelbta ir oficiali pozicija šiuo klausimu. Tačiau nepriklausomai nuo to, kokia bus oficiali nuomonė, akivaizdu, kad Medžiugorje lankantys piligrimai nuoširdžiai gerbia Dievo Motiną ir kad Marijos artumas šiandien labai svarbus ir reikalingas visam pasauliui.

Sielovadinę vizitaciją Medžiugorje užbaigęs arkivyskupas sakė, kad kartu su pamaldumu Dievo Motinai, jis matė ir autentišką nuoširdų kristocentrinį maldingumą, gausius maldininkus, dalyvaujančius Eucharistijos aukoje, eucharistinėse adoracijose, Kryžiaus kelyje, daugybę žmonių einančių išpažinties. Toje vietoje viešpatauja nuoširdaus maldingumo atmosfera, palanki širdžių atsivėrimui ir dvasiniams išgyvenimams, tikėjimo atradimui ir sustiprinimui, atsivertimui. Arkivyskupas paminėjo ir toje vietose subrandintus pašaukimai į kunigus ir vienulius. Daugiau kaip šeši šimtai jaunų žmonių – daugiausia iš Italijos, Vokietijos, Prancūzijos, JAV – būtent lankydamiesi Medžiugorje suvokė, kad jų kelias – kunigystė ar Dievui pašvęstas gyvenimas. Toje vietoje taip pat užsimezgė trys dešimtys naujų bažnytinių judėjimų bei bendruomenių, vykdančių gailestingumo darbus. Dar vienas labai svarbus momentas, pasak arkivyskupo Hoserio, yra tai, kad Mergelė Marija toje vietoje tituluojama Taikos Karaliene. Šis vardas ypatingai skamba šiame regione, dar neseniai išbridusiame iš daug aukų pareikalavusio karo. Malda už taiką visada labai svarbi. Svarbi ir šiandien kai vyksta, popiežiaus Pranciškaus žodžiai tariant, „Trečiasis pasaulinis karas dalimis“.

Medžiugorje tikrai duoda labai gerus ir reikalingus dvasinius vaisius – tuo įsitikinęs arkivyskupas Henrykas Hoseris pernai užbaigė vizitaciją Medžiugorje. Net jei Šventasis Sostas nepatvirtintų apsireiškimų autentiškumo, Margelės Marijos gerbimas toje vietoje nepaliaus, o ją lankantys žmonės jaus Dievo Motinos globą.

Dabar, kaip sakyta, popiežiaus sprendimu, arkivyskupas Hoseris tampa  nuolatiniu ypatinguoju apaštališkuoju vizitatoriumi Medžiugorje parapijoje.  (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 31, 12:43