Paieška

Vatican News
 Vokietijos, Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų atstovai su Madagaskaro prezidentu ir Vokietijos ambasadoriumi Antananarive Vokietijos, Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų atstovai su Madagaskaro prezidentu ir Vokietijos ambasadoriumi Antananarive 

Afrikos ir Vokietijos katalikų ganytojai: norime vesti žmones į tą gyvenimo pilnatvę, dėl kurios atėjo Kristus

Antananarive gegužės 22-27 dienomis posėdžiavo Vokietijos ir Afrikos vyskupai. Tai buvo jau aštuntas Vokietijos vyskupų konferencijos ir Secam, t.y. Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo atstovų susitikimas nuo 1980 metų.

Madagaskare posėdžiavę Vokietijos ir Afrikos vyskupų atstovai paragino savo bendruomenių ganytojus ir visus tikinčiuosius su atnaujintu misionierišku uolumu darbuosis dėl integralaus žmogaus vystymosi, kad visi žmonės galėtų priartėti prie tos gyvenimo pilnatvės, dėl kurios atėjo Kristus.

Vyskupai posėdžiavo Madagaskaro sostinėje Antananarive, šventė Eucharistiją, buvo priimti valstybės prezidento, lankė kitas krašto vietoves, kad „pasidžiaugtų Dievo kūrinijos grožiu“ ir „sužinotų apie kai kuriuos gyventojams iškilusius iššūkius“, sakoma susitikimo baigiamajame dokumente.

Vyskupai pasidalijo asmeninėmis patirtimis ir savo turimomis integralios žmogiškosios pažangos sampratomis, o ypač apie jos svarbą Bažnyčios evangelizavimo misijai. „Mūsų Viešpats ir Išganytojas Jėzus Kristus atėjo, kad žmonės turėtų gyvenimą ir kad apsčiai jo turėtų“, priminė Jono Evangelijos pastraipą (Jn 10, 10) vyskupai.

Savo dokumente vyskupai kreipėsi ne vien į Afrikos ir Vokietijos vietinių Bažnyčių tikinčiuosius, bet ir į geros valios vyrus ir moteris visame pasaulyje.

Vyskupai kiek išsamiau paaiškino kaip suprasti Integralaus žmogaus vystymosi principo vaidmenį Bažnyčios evangelizavimo misijoje, prisiminė popiežiaus Pauliaus VI socialinės enciklikos apie tautų pažangą „Populorum progressio“ mokymą.

Palaimintasis Pauliaus VI enciklikoje mokė, kad „vystymasis negali būti apribojamas vien tik ekonomikos augimu. Kad būtų autentiškas, jis turi būti išbaigtas: integralus, tai yra, jis turi ugdyti kiekvieno žmogaus ir viso žmogaus gerovę“.

Ganytojai be kita ko rašo:

„Kad būtų išbaigtas ir integralus, žmogaus vystymasis turi užtikrinti pilnutinę žmogaus gerovę, kiekvieno žmogaus ir kiekvienos visuomenės gerovę. Jis turi apimti kiekvieno asmens darnų augimą, užtikrinti, kad jis ar ji galėtų tenkintis teisėtais ir taikingais ryšiais klestinčioje kultūrinės, politinės, ekonominės, socialinės, kaip ir dvasinės pilnatvės aplinkoje“.

„Tokia pilnatvė taip pat turi apimti jo ar jos šeimos gerovę, kaip ir visuomenės bei gamtos gerovę. Be to, turi taip pat garantuoti pagarbą žmogaus gyvybės sakralumui, kiekvieno asmens orumui ir kūrinijos, kurią popiežius Pranciškus enciklikoje „Laudato si“ vadina „mūsų bendraisiais namais“ darnai“.

„Kaip vyskupai, kuriuos Kristus pasiuntė skelbti Gerosios Naujienos visiems žmonėms iki pasaulio pakraščių (Mt 28 18-20), esame visiškai įsitikinę, kad su nauju misionierišku uolumu turime siekti integralaus žmogaus vystymosi ir jį suvokti kaip neatskiriamą mums suteikto siuntimo dalį. Todėl ir kviečiame visus, dvasininkus, vienuolius, vienuoles, moteris ir vyrus pasauliečius, jaunimą ir vaikus, visų žmogaus veiklos, socialinių ir politinių, taip pat tradicinės lyderystės sferų profesionalus, kad prisidėtų prie pastangų vesti visus žmones į gyvenimo pilnatvę, dėl kurios atėjo Kristus“.

„Būdami Bažnyčia, matome, kiek daug dar reikia padaryti evangelizavimo misijoje. Reikia ne tik skelbti Gerąją Jėzaus Kristaus Naujieną. Reikia pagilinti mūsų krikščionišką formaciją, kaip ir padaryti jautresnes mūsų politinių, socialinių ir ekonominių lyderių sąžines. Be to, reikia duoti nuoširdų tikėjimo liudijimą, jog Jėzus Kristus yra visų vyrų ir moterų, tikinčiųjų ir ne, Viešpats ir Išganytojas“.

Afrikos ir Vokietijos ganytojai paskelbė keletą rezoliucijų, konkrečiai įsipareigodami kartu su visomis geros valios moterimis ir vyrais dirbti dėl teisingesnio pasaulio. Negali būti evangelizavimo be žmogiškosios pažangos siekimo. Integralaus žmogaus vystymosi tikslai turi susiderinti su visais Bažnyčios gyvenimo aspektais – liturgija, katecheze, švietimu, socialine veikla.

Madagaskare gegužės 22-27 dienomis vykęs susitikimas buvo aštuntas Vokietijos vyskupų konferencijos ir Secam, t.y. Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo atstovų susitikimas. 1980 metais pradėtų susitikimų tikslas – „ieškoti būdų kaip kurti didesnę vietinių Bažnyčių bendrystę ir bendradarbiavimą, dalytis žiniomis ir patirtimis, kad būtų geriau tarnaujama Kristaus suteiktai evangelizavimo misijai“. (SAK / Vatican News)

2018 gegužės 29, 15:48