Vatican News
Vilniaus katedra Vilniaus katedra 

Savaitės apžvalga (balandžio 22)

Kastantas Lukėnas apžvelgia praėjusios savaitės įvykius Bažnyčios gyvenime Lietuvoje.

Maldos už pašaukimus savaitė Vilniaus arkivyskupijoje vainikuota kunigystės šventimais: šeštadienį arkikatedroje kunigu įšventintas diakonas Gabrielius Satkauskas.

Kauno kunigų seminarijos bendruomenė Maldos už pašaukimus savaitę pažymėjo pašaukimų savaitgaliu, o šeštadienį seminarijoje surengta atvirų durų diena. Netrukus į atvirų durų dieną kvies Telšių kunigų seminarija, bendrą pašaukimų savaitgalį jaunuoliams siūlys broliai dominikonai ir pranciškonai.

Gerojo ganytojo sekmadieniui skirtame mąstyme kun. Vytenis Vaškelis atsako į klausimą, ką reiškia sekti paskui savo Ganytoją: „Atskirti pelus nuo grūdų, atsisakyti surogatų ir valgyti Jėzaus mums duodamą valgį“. Laikraštyje „XXI amžius“ paskelbtame mąstyme siūloma imti į rankas Šventąjį Raštą, iš kurio „teka gyvojo vandens šaltiniai, pasotinantys visų Dievo alkstančiųjų širdis“. Baigdamas kunigas primena: „Kaip ganytojai kaskart meldžiasi už jiems patikėtus tikinčiuosius, taip ir parapijiečiai, užuot apkalbėję vieną kitą dvasininką dėl pasitaikančių suklydimų, yra pašaukti jiems linkėti Dievo pagalbos ir palaimos“.

Šią savaitę žiniasklaidoje dar kartą paviešinta skaudi tiesa, kad alkoholizmo priklausomybė neaplenkia taip pat dvasininkų. „Bernardinai.lt“ dienraštis šia proga priminė anksčiau skelbtą interviu su kun. Aušvydu Belicku, kuriame be kita ko aptariama, kaip padėti, jei dvasininko gyvenime ima reikštis alkoholio priklausomybė. Jis siūlo parapijiečiams labai atvirai, panašiai kaip šeimoje, be smerkimo ar moralizavimo įvardinti problemą pačiam kunigui, taip pat kalbėti ir apie sveikimo galimybes. Pasirinkusius sveikimo kelią malda ir supratingumu remia visa bendruomenė.

Vilniaus arkivyskupija paskelbė apgailestavimą dėl neblaivaus dvasininko elgesio. Arkivyskupas Gintaras Grušas ragino visus nelikti abejingus: savo aplinkoje pastebėjus priklausomybės varginamą žmogų, jį užkalbinti ir pasiūlyti pagalbą.

„Laisvos visuomenės institutas“ paskelbė komentarą apie Seimo pavasario sesijoje svarstomus įstatymų projektus. Sveikinama, kad šioje sesijoje daug dėmesio skiriama Lietuvos šeimoms palankiems socialinės atskirties mažinimo įrankiams ir demografijos rodiklių gerinimo strategijai. Komentare primenama, kad Stambulo konvencijos ratifikavimo tema, nors ir laikinai atidėta, vis vien išlieka aktuali. Šia tema siūloma paskaityti LVI eksperto Ramūno Aušroto straipsnį „Linkevičius ir jo ideologemos“: mat užsienio reikalų ministrui nepatinka siūlymas atidėti konvencijos ratifikavimą. Straipsnyje atskleidžiama, kaip kai kurios sąvokos ilgainiui virsta neginčytinomis „ideologemomis“. Jomis vadovaujantis smurto prevencijai pasitelkiamos ne moksliniais tyrimais, bet ideologija grindžiamos priemonės.

Tarp LVI komentare aptariamų įstatymų minima Lietuvos teisinėje sistemoje palikta spraga dėl Civiliniame kodekse numatomos lyties keitimo galimybės, kai kuriems sukeliančios nepagrįstų lūkesčių. Šia tema „Bernardinai.lt“ dienraštyje paskelbtas kun. pranciškono Arūno Peškaičio OFM straipsnis „Atsisakydami normos sąvokos turime abejoti ir medicinos būtinumu“. Autorius pritaria Seimo narių siekiui įtvirtinti nuostatą, kad asmens lytis yra genetiškai nulemta žmogaus prigimtinė savybė. Chirurginėmis ir terapinėmis priemonėmis vykdomos lyties keitimo operacijos yra tik iliuzija ir apgaudinėjimas.  Psichologo išsilavinimą turintis kunigas kritiškai aptaria šiandienos pasaulyje paplitusius požiūrius apie lyčių įvairovę, lyties pasirenkamumą, translytiškumą kaip normą, o šią mąstysenos sumaištį nebijo pavadinti „išprotėjusia“.

Praėjusią savaitę Šiluvoje ir Kaune tęsėsi seminarai parapijų pastoracinių tarybų nariams, kuriuose taip pat dalyvavo jų vadovai klebonai ar rektoriai. Tai jau antras seminaras, kurį parapijoms organizuoja arkivyskupijos kurijos bendradarbiai. Arkivyskupas Lionginas Virbalas sveikinimo žodyje sakė, kad parapija nėra atgyvenusi struktūra, bet gali būti bendruomenę telkiantis centras. Seminaro dalyviai pasidaliję į 4 grupes svarstė ir teikė pasiūlymus apie liturgiją ir maldą, evangelizaciją, tarnystes, bendruomenės ugdymą. Seminarus numatoma tęsti, o rudenį apibendrinti rezultatus sielovados simpoziume.

Praėjusį penktadienį Kauno arkivyskupijos muziejuje atidaryta paroda „Nedingę: išsaugoti bažnytinės dailės kūriniai“. Kitąmet dvidešimtmetį minėsiančio muziejaus kolekcijos vis gausėja senaisiais kūriniais, anksčiau sutelktais 1935 m. įsteigtame Bažnytinio meno muziejuje.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Rosita Garškaitė rašė apie Šv. Jono brolių kongregacijos tarnystės Lietuvoje 25-metį. Įprastai joanitais vadinami broliai į Lietuvą atvyko tuometinio Vilniaus arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio kvietimu dėstyti atkurtoje Vilniaus kunigų seminarijoje. Šv. Jono broliai vykdo įvairiopą sielovadą šeimoms, jaunimui, veda rekolekcijas, rūpinasi ir gatvės vaikais. Jų iniciatyva įkurti „Šv. Jono vaikų“ bendruomeniniai vaikų globos namai. Šiuo metu Vilniuje gyvena šeši Šv. Jono broliai.

„Lietuvos ryte“ paskelbtas Maltos ordino pagalbos tarnybos savanorės Rūtos pasakojimas apie Lurdo šventovę ir ten vykstančius sielos bei kūno gydymo stebuklus . Maltiečių savanorė jau ne pirmus metus lydi piligrimus: Lietuvos maltiečiai su neįgaliaisiais kasmet pirmąjį gegužės savaitgalį keliauja į Lurdą.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija, Klaipėdos tikybos mokytojai ir Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras jaunimą ir visus jaunatviškos širdies žmones kvietė dalyvauti nuo penktadienio iki sekmadienio vykusiame piligriminiame žygyje „100 vilties kilometrų“.

Sekmadienį Kaune katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Atsinaujinimo dieną, kurios tema „Dvasios ugnis“ siejama su artėjančiomis Sekminėmis ir laukiamu popiežiaus Pranciškaus vizitu.

Kastantas Lukėnas, savaitės apžvalga

 

2018 balandžio 22, 14:12