Vatican News
Երեւանի 2800 ամեակ Երեւանի 2800 ամեակ 

Երեւանի 2800-ամեակին նուիրուած հանդիսութիւն Յունաստանի մէջ։

Հանդիսութիւնը կը հովանաւորէ Հայր Յովսէփ Թ.Ծ.Վ. Պէզազեան

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը ձեզ կը հրա­ւի­րէ ներ­կայ գտնո­ւե­լու յա­տուկ հան­դի­սու­թեան մը յի­շա­տա­կե­լու հա­մար Ե­րե­ւա­նի 2800-ա­մեա­կը։ Այս մասին կը հաղորդէ «Ազդատ օր»-ը։

Հանդիսութիւնը կը հո­վա­նա­ւո­րէ Հայր Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. Պէ­զա­զեա­ն՝ Ա­ռա­քե­լա­կան Կա­ռա­վա­րիչ Յու­նաս­տա­նի Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­մայն­քի։ Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ղե­կա­վար Սա­րօ Զա­ւէն Տէ­միր­ճեան։
Ձեռնարկը տե­ղի պիտի ու­նե­նայ 27 Յու­նիս 2018, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, «Սուրբ Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­բա­կին մէջ — Նէոս Գոզ­մոս:

Յա­ւարտ հան­դի­սու­թեան հա­ճոյք ու­նի նաեւ ձեզ հրա­ւի­րե­լու տա­ղան­դա­ւոր գծագ­րիչ եւ քան­դա­կա­գործ՝ Նա­զա­րէթ Խու­պեա­րեա­նի անդ­րա­նիկ ցու­ցա­հան­դէ­սին, որ տե­ղի պիտի ու­նե­նայ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նիս հիւ­րա­նո­ցին մէջ։

Յ. Գ. Այս հա­մեստ ցու­ցա­հան­դէ­սին նպա­տակն է մեզ ծա­նօ­թաց­նել մեր պատ­մա­կան հռչա­կա­ւոր անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն հե­տ։

27/06/2018, 08:25