Որոնել

Vatican News
Յիսուսի Սուրբ Սիրտը Յիսուսի Սուրբ Սիրտը 

Յիսուսի Սէրը կը բուժէ ամէն սիրտ եւ ամէն բանէ վեր է։

Միայն Յիսուս Քրիստոս գերիվեր սիրելին է, որովհետեւ բարեկամներուն մէջ միակ բարեկամն է բարի եւ հաւատարիմ:

Երանի՜ այն մարդուն, որ կը հասկնայ, թէ ի'նչ կը նշանակէ սիրե՛լ Յիսուս եւ կ'արհամարհէ իր անձը Յիսուսի համար:  

Հարկ է թողուլ սիրելին, սիրեցեալին համար, որովհետեւ Յիսուս կ'ուզէ սիրուիլ ամէն բանէ վեր: Խաբուսիկ եւ վաղանցուկ է սէրն արարածին, բայց սէրն Յիսուսի հաստատուն է եւ հաւատարիմ: Ով որ կը կապուի արարածին, կը սայթաքի անոր հետ՝ անոր նման, բայց ով որ կը կապուի Յիսուսի՝ կը մնայ միշտ անսասան:

Ունկնդրէ խորհրդածութիւնը

Սիրէ եւ պահէ իբր բարեկամ ան, որ քեզ չի լքեր, երբ ամէնքը քեզ կը լքեն. ինք երբ վախճանդ հասնի քեզ չի՛ մատներ կորուստի: Կամայ թէ ակամայ, հարկ է, որ օր մը բաժնուիս բոլորէն:

Կենդանի կամ մահամերձ, մնացի'ր մօտիկ Յիսուսի, ապաւինէ' անոր հաւատարմութեան, որ միայն կարող է քեզի օգնել երբ ամէնքը քեզ լքեն:

Այսպէս է քու Սիրելիդ, չընդունիր մէկը իրեն բաժնեկից, կ'ուզէ ինք առանձին ունենալ սիրտդ, եւ իբրեւ գահի վրայ՝ կ՞ուզէ հոն թագաւորել: Եթէ դուն գիտես այս աշխարհի վրայ հրաժարիլ ամէն բանէ, Քրիստոս պիտի հաճոյանայ բնակիլ սրտիդ մէջ: 

Դուն յաճախ դիւրաւ կը խաբուիս, եթէ մարդիկ կը դատես ըստ երեւոյթին: Փոխանակ առաւելութիւններու եւ մխիթարութեան, զորս կը փնտռես անոնց մօտ, պիտի գտնես միայն վնաս: Դուն ամէն բանի մէջ փնտռէ՛ Յիսուսը, եւ ամէն բանի մէջ պիտի գտնես Զինք: Եթէ կը փնտռես միայն դուն քու անձդ՝ պիտի գտնես զայն, սակայն քու կորուստիդ համար: Որովհետեւ մարդը, որ չի՛ փնտռեր Յիսուսը, աւելի կը վնասէ իր անձին, քան իր բոլոր թշնամիները եւ ամբողջ աշխարհը:

Ընենք մտերիմ բարեկամութիւն Յիսուսին հետ: Երբ Յիսուս ներկայ է, ամէն ինչ քաղցր է, եւ ոչինչ դժուար կը թուի մեզի: Բայց երբ Յիսուս կը հեռանայ, ամէն ինչ դառն է: Երբ Յիսուս չի՛ խօսիր սրտին մէջ, ընդունայն է ամէն մխիթարութիւն, բայց երբ Յիսուս կը խօսի միայն մէկ խօսք, կ'ապրինք զմայլանքն մխիթարութեան:  

Մարիամ Մագդաղենացին չկանգնեցա՞ւ տեղէն ուր կ'արտասուէր, երբ Մարթա ըսաւ անոր. «Տէրը եկած է եւ քեզ կը կանչէ» (Յովհ. 11,28):

Երանութիւն է մեզի, երբ Յիսուս կը կանչէ արտասուքէն՝ հոգեկան մխիթարութեան: Առանց Յիսուսի դուն որքա'ն անզօր ես եւ անզգայ: Անմտութիւն է եւ ունայնութիւն, եթէ դուն Յիսուսէն զատ իղձեր ունիս: Ասիկա չէ՞ արդեօք մեծագոյն կորուստը, քան եթէ ամբողջ աշխարհը կորսնցնէիր:  Եթէ Յիսուս քեզի հետ է, ոչ մէկ թշնամի կարող է վնասել քեզի:

Միայն Յիսուս Քրիստոս գերիվեր սիրելին է, որովհետեւ բարեկամներուն մէջ միակ բարեկամն է բարի եւ հաւատարիմ:

Յիսուսի համար եւ Յիսուսի մէջ թող ըլլան քեզի սիրելի թէ՛ բարեկամներդ եւ թէ՛ թշնամիներդ, աղօթէ' իրեն ամէնուն համար, որպէսզի ամէնը ճանչնան զինք եւ սիրեն :

 

Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան

           Օգնական Եպիսկոպոս

  Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ Թեմին

20/06/2020, 08:23