Keresés

Vatican News
XII. Piusz pápa XII. Piusz pápa 

XII. Piusz második enciklikája az ’56-os magyar forradalom kapcsán

“Laetamur admodum” – Nagy örömünkre szolgált… A Szentatya november elsején, Mindenszentek ünnepén keltezte enciklikáját, amelyet az OR november 3-i számának fő helyén tett közzé eredeti latin nyelven és olasz fordításban. (Cikkünk forrása szerkesztőségünk saját archívuma.)

Vertse Márta - Vatikán

„Nagy örömünkre szolgált az a tudat, hogy nemcsak az egész katolikus világ püspökei, hanem más egyházak lelkészei és hívei is lelkesen csatlakoztak felhívásunkhoz, melyet legutolsó, „Luctuosissimi eventus” kezdetű körlevelünkben tettünk közzé, hogy közös imádsággal ostromoljuk az eget és így imánk hathatós legyen.

Ezért most szívből jövő hálával akarunk köszönetet mondani Istennek, mert megindult a sok könyörgésen, különösen az ártatlan gyermekek imáin és úgy látszik, végre feldereng az igazságosságra alapozott béke új korszakának hajnala Lengyelország és Magyarország népei számára.

Nem kisebb örömmel vettük tudomásul, hogy szeretett fiainkat, Stefan Wyszyński bíborost, Gnieznó és Varsó érsekét, valamint Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket, akiket a múltban eltávolítottak székükből, visszaállítottak méltóságukba és felelős hivatalukba, ahol örvendező tömegek fogadták őket diadalmas üdvözléssel, miután ártatlannak és igazságtalanul megvádoltnak jelentették ki őket. Reményt táplálunk aziránt, hogy ez jó előjele mindkét országban az újjászervezésnek és a béke megteremtésének, az eddiginél józanabb és jobb jogrend alapján. Ezért mégegyszer azzal fordulunk ezen országok valamennyi katolikusához, hogy összhangban egyesítve erőiket, csoportosuljanak törvényes pásztoraik köré és így szorgalmas munkával ennek a szent ügynek továbbvitelére és megerősítésére szenteljék magukat. Mert ha egy ilyen alkalmat elszalasztanának, akkor sohasem tudnák elnyerni a valódi békét”.

XII. Piusz pápa atyai jókívánságai Mindszenty József bíborosnak, Magyarország többi főpásztorának és minden hívének

A Szentatya latin nyelvű táviratban köszöntötte „szeretett fiát”, Mindszenty József bíborost kiszabadulása alkalmából, arról biztosítva a magyar Prímást, hogy lélekben közel áll hazájához. Hálát ad Istennek, aki meghallgatta minden hívő szüntelen könyörgését, és kegyelme felragyogtatta a Bíboros hitét és erényét olyan sok és nagy szenvedés közepette, amelyeket Krisztusért vállalt. „Legyen ez kedvező előjel a szeretett magyar nemzet számára; apostoli buzgóságod és veled együtt a többi püspök buzgósága révén, amelyet nagylelkűen viszonoznak híveitek, virágozzon fel a katolikus élet, megújulva olyan sok veszélyes tévedés és sok vérontás után, ragyogjon mindig fel az egyházhoz és az Apostoli Székhez való hűséges ragaszkodás, amit őseitektől örököltetek. Miközben e napok gyászos eseményei áldozatainak örök nyugalmáért fohászkodunk, Neked, szeretett Fiúnk, aki mindig jelen voltál lelkünkben és imáinkban, az isteni segítséget kívánva szívből jövő apostoli áldásunkat adjuk, amelyet kiterjesztünk a többi főpásztorra, a papságra és minden hívőre, különösen azokra, akiket a jelen súlyos csapásai érintettek.

A szerdai általános kihallgatás Castel Gandolfo-ban

A szerdai általános kihallgatás a hívek kitörő lelkesedése jegyében zajlott, különösen számottevő volt papok, szerzetesek, szeminaristák jelenléte, a Katolikus Akció fiataljainak részvétele.

A Castel Gandolfo-i pápai palota udvarát megtöltő sokaság hosszantartó éljenzéssel fogadta a Szentatyát.  A különböző pápai szemináriumok, egyházi intézetek, plébániák hívei között jelen voltak a Római Pápai Magyar Intézet papjai is. A zarándokcsoportok a következő országokból érkeztek: Egyesült Államok, Kanada, Anglia, Németország, Ausztria, Spanyolország.

Amikor a Szentatya a magyar papokat köszöntötte, a tömeg tapsviharban tört ki, hogy így fejezze ki a testvéri nemes magyar nép iránti rokonszenvét és szeretetét, egyben kinyilvánítsa Jézus Krisztus helytartójának, hogy közel áll hozzá, különösen ebben az órában, egyesülve az imában a Legfőbb Pásztor szándékai szerint.

Bizonytalan helyzet Magyarországon

Szovjet csapatok áramlanak magyar területre a Szovjetunióból – aggodalom és bizalmatlanság a lakosság körében.  A november 2-i bécsi tudósítás szerint a világ ismét aggódik a hősies magyar nép sorsáért. A szovjet csapatok, brutális pálfordulással széleskörű offenzívát indítottak a magyar szabadságharc erői ellen. A politikai helyzet részletes ismertetése után a tudósítás arról tájékoztat, hogy az osztrák dolgozók pénteken délelőtt egyperces csenddel adóztak a magyar szabadságharc elesettjei emlékének.

Puskás Ferenc büszke a szabad hazáját képviselő Honvéd csapatra

November elsején este Bécsbe érkezett a Honvéd labdarúgó csapat, amely egy sor mérkőzést játszik majd Nyugat-Európában. A csapat tagja Puskás is – akinek az előző napokban halálhírét keltették. Puskás büszkének mondta magát, hogy részt vehet egy olyan magyar csapatösszeállításban, amely a szabad Magyarországot képviseli. A sportoló azt is hozzá tette, hogy hazájában a csapatok ismét régi nevüket használják, vagyis a Vörös Lobogó, a Dózsa és a Kinizsi ezután majd újból MTK, Újpest, Ferencváros névre hallgatnak. Csak a Honvéd őrizte meg régi nevét, mivel – mondta Puskás – a magyar hadsereg csodálatosan viselkedett ezekben a napokban.

A Szentatya segítségnyújtása Magyarországnak  

XII. Piusz megbízásából a Pápai Segélynyújtó Művek (POA) elnöke, Ferdinando Baldelli püspök Rómából Bécsbe repült, ahonnan tovább folytatja majd utazását Budapestre. Baldelli püspököt útjára elkísérte a Caritas Internationalis titkára, Karl Johannes Bayer, aki felveszi a kapcsolatot Magyarországon az egyházi hatóságokkal, hogy biztosítsa a hősies magyar népet a pápa atyai gondoskodásáról és kifejezze a világ minden katolikusának testvéri keresztény szolidaritását.

A Caritas Internationalis felhívása

A Katolikus Karitász Nemzetközi Konferenciája felhívást intézett az egyes nemzeti szervezetekhez. Ebben megállapítják, hogy a magyarországi események hallatára mindenütt spontán gyűjtéseket rendeztek a Szent István földjén élő testvérek megsegítésére.

A magyar Karitász, amit a közlemény szerint Mindszenty bíboros újjászervezett, biztosítani tudja a segélyek rendezett elosztását. Budapesten a Caritas Internationalis elnöke és titkára felveszik a kapcsolatot a Bíboros prímással, és tolmácsolják neki a pápa atyai aggodalmát Magyarország szeretett népe iránt.

03 november 2018, 19:28