Keresés

Vatican News

Megigazulásunk Isten ajándéka, váltsuk tettekre a szeretetben! A pápa katekézise

Folytatva Szent Pál galatákhoz írt levelének elemzését, a pápa ezúttal a megigazulásról elmélkedett a VI. Pál-teremben megtartott általános audiencián. Bár bűnösök vagyunk, Isten kegyelmének köszönhetően igazak, és ezt az ajándékot szeretettel mutassuk meg jócselekedeteink által. A pápa imádkozott Nigériáért, ahol a napokban újabb fegyveres támadások történtek.

Gedő Ágnes – Vatikán

Élet a hitben

„Hiszen a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy az Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek.  Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem.” (Gal 2, 19-20)

Bűnösök vagyunk, de alapjában igazak

Ferenc pápa a bűnös-igaz ellentétből kiindulva fejtette ki Szent Pál tanítását. Mi is a megigazulás? Bűnösökből igazak lettünk Isten előtt. Megvannak a személyes bűneink, de alapvetően igazak vagyunk. Ez a megigazulás. Szent Pál a galatáknak és a rómaiaknak írt leveleiben hangsúlyozza, hogy a megigazulás a Krisztusban való hitből ered. „De atyám, én igaz vagyok, mert betartom a parancsolatokat.” – „Igen, de a megigazulásod nem onnan ered, hanem korábbról, mert valaki igazzá tett téged Isten előtt.” – „Jó, de én bűnös vagyok!” – „Igen, bűnös vagy, de alapjában igaz. Ki tett téged igazzá? Jézus Krisztus. Ez a megigazulás” – magyarázta Ferenc pápa.

Mily jóságos a mi Istenünk!

Mi áll a megigazulás mögött, mely oly fontos a hit szempontjából? „A megigazulás a bocsánatot fölkínáló Isten irgalmasságának kezdeményezését követi. (vö. Katolikus Egyház Katekizmusa, 1990). Ez a mi Istenünk, ily nagyon jóságos! Irgalmas, türelmes, telve irgalommal, aki mindig megbocsát, folyton. Isten kezdettől fogva mindenkinek megbocsát Krisztusban, ez a megigazulás. Isten irgalma adja meg a megbocsátást. Jézus halálán keresztül elpusztította a bűnt, és végérvényesen nekünk ajándékozta a megbocsátást és az üdvösséget. A megigazultakat, a bűnösöket befogadja Jézus és kiengesztelődnek vele. Mintegy visszatérünk a Teremtő és a teremtett személy eredeti kapcsolatához, még mielőtt a bűn engedetlensége közbelépett volna. Isten működő megigazulása révén visszanyerhetjük eredeti ártatlanságunkat, amit a bűnnel elvesztettünk. Hogyan megy ez végbe? – tette föl a kérdést Ferenc pápa. A választ Szent Pál tanításából nyerhetjük: a megigazulás csak és kizárólag a kegyelem által megy végbe. Krisztus fizetett mindannyiunkért, értünk halt meg, és az Atya kegyelme révén mind megigazulunk.

Kérjünk bocsánatot, és Isten által megigazulunk

Nem erőfeszítéseink eredményeként, hanem kegyelem által. Pál, amikor megtért és megismerte Jézus misztériumát, lemondott minden addigi gazdagságágáról, mert rájött, hogy csak Isten kegyelme menti meg őt. Minket is nagy bizalommal tölt el a tudat, hogy bár bűnösök vagyunk, nem érdemeink alapján lettünk igazak, hanem Isten adja meg ennek kegyelmét mindannyiszor, ahányszor mi bocsánatot kérünk. A hit Pál apostol számára a legnagyobb érték. A hívő ember életének minden pillanatát és területét érinti: a keresztségtől az evilági életből való távozásunkig mindent áthat, hogy hiszünk Jézus halálában és feltámadásában, aki megadja nekünk az üdvösséget. A hit általi megigazulás a kegyelem elsőbbségét hangsúlyozza, amit Isten kínál föl mindazoknak, akik fenntartás nélkül hisznek az ő Fiában.

Váltsuk tettekre a kegyelmet

Pál persze megtartja a mózesi törvényt is, mint ahogy nekünk is be kell tartanunk a parancsolatokat. Ugyanakkor a megigazulás a kegyelemtől függ, amit Krisztus ad nekünk. Tőle kapjuk meg azt az önzetlen szeretetet, ami által mi is képessé válunk a szeretetre. Jakab apostol így ír: „cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.” Ez látszólag ellentmond az eddigieknek, de mégsem. (...) „ Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.” (vö. Jak 2,24.26). A megigazulás, ha nem virágzik ki cselekedeteink nyomán, ott marad holtan a föld alatt. Ott van, de nekünk tettekre kell váltanunk. Így egészíti ki Jakab apostol Pál tanítását. Legyünk tevékenyek a szeretetben, mert az a szeretet üdvözített, tett igazzá mindannyiunkat önzetlenül.

Közelség, irgalmasság, gyöngédség

Ferenc pápa még hozzáfűzte: Isten stílusát három szóval szoktam jellemezni - közelség, együttérzés és gyengédség. A megigazulás éppen Isten legnagyobb közelsége hozzánk, emberekhez, a lehető legnagyobb együttérzése és gyöngédsége irányunkban. Bár bűnösök vagyunk, alapvetően igazak. Hagyjuk, hogy Krisztus igazzá tegyen minket. Nem vagyunk elítélve kezdettől fogva, hanem igazak vagyunk. Hadd fogalmazzak így: szentek vagyunk alapjában. Aztán tetteinkkel válunk bűnösökké. Hagyjuk, hogy Krisztus kegyelme működjön bennünk, a megigazulás erőt ad a tovább lépéshez. A hit világossága révén rájövünk, milyen végtelen Isten irgalmassága, a kegyelem, amely javunkra működik. De ez a fény rávilágít felelősségünkre is, amelyet ránk bíztak, hogy együttműködjünk Istennel üdvözítő művében. A kegyelem erejét irgalmas cselekedeteinkkel egészítsük ki, tanúskodjunk Isten nagy szeretetéről! Bizakodva haladjunk előre: mind megigazultunk, mindannyian igazak vagyunk Krisztusban. Ezt pedig váltsuk tettekre életünkben! – zárta szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa.

Photogallery

Az audiencia képei
29 szeptember 2021, 11:16

Legutóbbi kihallgatások

Olvasd el mindet >