Keresés

Vatican News
Ferenc pápa  Regina Coeli imája és áldása Ferenc pápa Regina Coeli imája és áldása   (Vatican Media)

Krisztus legyőzte a világ fejedelmét – Ferenc pápa Regina Caeli imája

Húsvéthétfőn, az „Angyal hétfőjén” délben Ferenc pápa az Apostoli Palota Könyvtártermében imádkozta el a Regina Caeli Mária-antifónát, amely a húsvéti időszakban az Úrangyala imát helyettesíti Pünkösd ünnepéig. Az imádságot megelőző beszédében, amelyet a hívők élő közvetítésben követhettek, a pápa elmagyarázta, hogy csak egy Isten erejével rendelkező angyal adhatta hírül Jézus feltámadását.

Vertse Márta – Vatikán

A sírboltot lezáró kő, a halál győzelmének pecsétje lehullott és az angyal zsámolyává lett. A pápa elemezte az isteni beavatkozással szembeni kettős reakciót: az őrökét, akik hagyták megvesztegetni magukat és pénz „úr” hatalmáért áruba bocsátották az igazságot és a sírt felkereső asszonyokét, akik az angyal szavait követik, elmúlik félelmük és az élő Mesterrel való találkozás örömmel tölti el a szívüket.

Csak egy angyal mondhatta, hogy „Jézus feltámadt”

Húsvéthétfőt az Angyal hétfőjének is hívjuk, mert emlékezünk az angyal és a Jézus sírjához érkezett asszonyok találkozására (vö. Mt 28,1-15) – kezdte beszédét Ferenc pápa, majd idézte az evangéliumi szakasz szavait. Az asszonyoknak ezt mondja az Angyal: “Tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Föltámadt”. Ez a kifejezés, hogy “feltámadt”, meghaladja az emberi képességeket. Az asszonyok, akik a sírbolthoz mentek és azt nyitva és üresen találták, nem állíthatták, hogy “feltámadt”, csak annyit mondhattak, hogy a sírbolt üres. Hogy Jézus feltámadt, azt csak egy angyal mondhatta, egy mennyei hírnök hatalmával, amelyet Istentől kapott, mint ahogy csak egy angyal mondhatta Máriának, hogy „Méhedben fogansz és fiat szülsz. Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia” (Lk 1,31). Ezért mondjuk, hogy az Angyal hétfője, mert csak egy Isten erejével rendelkező angyal mondhatja, hogy „Jézus feltámadt” – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

A sírbolt köve az angyal zsámolyává vált

Utalt Máté evangelista szavaira, aki elbeszéli, hogy azon a húsvéti hajnalon „nagy földindulás támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült”. Az a nagy kő, amelynek a gonosz és a halál győzelmének pecsétjeként kellett volna szolgálnia, az Úr angyalának zsámolyává vált, lába alá helyezték. Jézus ellenségeinek és üldözőinek minden terve és védekezése hiába valóvá lett. Az összes pecsét lehullott. A sírbolt kövén ülő angyal képe konkrét, látható megnyilvánulása Isten győzelmének a gonosz felett, Krisztus győzelmének a világ fejedelme felett, a világosság győzelmének a sötétség felett. Jézus sírját nem egy fizikai jelenség nyitotta fel, hanem az Úr beavatkozása. Az angyal megjelenése, teszi hozzá Máté „olyan volt, mint a villám és ruhája, mint a hó”. Ezek a részletek jelképek, amelyek alátámasztják, hogy Isten beavatkozása egy új korszak, a történelem végső idejének hordozója, mert Jézus feltámadásával kezdődik a történelem végső ideje, amely több ezer évig is eltarthat, de a végső idő – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Az őrök áruba bocsátották az igazságot

Ezzel az isteni beavatkozással szemben kettős reakciót figyelhetünk meg. Az őrökét, akik képtelenek szembesülni Isten elsöprő erejével és egy belső földrengés dúlja fel őket: „halálra rémültek” az evangelista szavai szerint. A Feltámadás ereje lesújtja azokat, akiket arra használtak fel, hogy garantálják a halál látszólagos győzelmét, mondta a pápa, felidézve az őrök megvesztegetését. Az volt tennivalójuk, hogy elmenjenek azokhoz, akik megparancsolták nekik, hogy őrizzék a sírt és mondják meg az igazságot. Választhattak: vagy megmondják az igazságot, vagy hagyják, hogy meggyőzzék őket azok, akiktől a parancsot kapták, hogy őrizzék a sírt. A pénz volt az egyetlen módja annak, hogy meggyőzzék őket. Ezek a szegények eladták az igazságot és a pénzzel a zsebükben ezt mondogatták: „Nem, jöttek a tanítványok és ellopták a holttestet”. A „pénz úrnak” itt is, Krisztus feltámadásánál, hatalma van arra, hogy tagadja azt. Az asszonyok reakciója nagyon eltérő, mivel őket az Úr angyala kifejezetten felszólította, hogy ne féljenek és ne keressék Jézust a sírban. És végül elmúlt a félelmük.

Ha megtaláljuk Krisztust, felfedezzük szívünk békéjét

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az angyal szavaiból értékes tanítást vonhatunk le: soha ne fáradjunk bele, hogy keressük a feltámadt Krisztust, aki bőségesen ad életet mindazoknak, akik találkoznak vele. Megtalálni Krisztust azt jelenti, hogy felfedezzük a szív békéjét. Az evangéliumi asszonyok is, a kezdeti zavartság után nagy örömet éreznek, amikor találkoznak az élő Mesterrel – mondta Ferenc pápa, majd mindenkinek azt kívánta ebben a húsvéti időszakban, hogy legyen része ugyanebben a lelki tapasztalatban. Fogadjuk be szívünkbe, otthonunkba és a családokba Húsvét örömteli hírét: „Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta”. Húsvét ezt hirdeti: Krisztus él, Krisztus elkíséri életemet, Krisztus mellettem áll”. Krisztus kopogtat szívem ajtaján, hogy engedjem be, Krisztus él. Ezekben a húsvéti napokban jót tesz nekünk, ha elismételjük: „az Úr él”.

A Mennyek Királynőjének öröme legyen a mi örömünk is

Ferenc pápa végül összefoglalta a Regina Caeli ima jelentőségét: „Ez a bizonyosság késztet bennünket rá, hogy ma és az egész húsvéti időszakban imádkozzuk: „Regina Caeli, laetare - Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz”. Gábor angyal köszöntötte így őt az első alkalommal: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes!” (Lk 1,28). Most teljes Mária öröme: Jézus él, a Szeretet győzött. Legyen ez a mi örömünk is!” –  ezzel a kívánsággal fejezte be Ferenc pápa a Regina Caeli elimádkozása előtt mondott húsvéthétfői beszédét.

A pápa közelsége az idősekhez és a betegekhez

A Regina Caeli elimádkozása után Ferenc pápa az Angyal hétfőjét jellemző húsvéti légkörben szeretettel köszöntött mindenkit, akik a kommunikációs eszközök révén vettek részt az imában. Mindenekelőtt az idősekre, betegekre gondolt, akik otthonukban, idősotthonokban, gyógyintézetekben kapcsolódtak be a közvetítésbe. Bátorító szavakat intézett hozzájuk és háláját fejezte ki tanúságtételükért, közelségéről biztosítva őket.

Tegyünk tanúságot a Feltámadt Krisztus öröméről és békéjéről

Ferenc pápa azt kívánta, hogy hittel éljük meg Húsvét nyolcadának napjait, amikor tovább emlékezünk Krisztus feltámadására. Ragadjuk meg a jó alkalmat, hogy tanúi legyünk a Feltámadt Úr örömének és békéjének – mondta a pápa, majd búcsúzóul szép, derűs és Szent Húsvétot kívánt mindenkinek.

05 április 2021, 19:43